ЯК ЗА­ХИ­СТИ­ТИ ШКІРУ НАВ­КО­ЛО НІГ­ТЬО­ВОЇ ПЛАСТИНИ, ЯКЩО НЕ­МАЄ СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НО­ГО ЗАСОБУ

Zhinka - - Краса -

При ство­рен­ні по­пу­ляр­них сьо­го­дні во­дно­го, гра­ді­єн­тно­го (ом­бре) ма­ні­кю­ру, стем­пін­гу ли­ше один не­вда­лий рух при очи­щен­ні ку­ти­ку­ли і шкі­ри нав­ко­ло ніг­тя мо­же без­по­во­ро­тно зі­псу­ва­ти весь ше­девр.

Убез­пе­чи­ти свій ви­твір до­по­мо­жуть:

СКОТЧ. На­кле­ю­ва­н­ня сму­жок ско­тчу нав­кру­ги ніг­тя за­бе­ре тро­хи ча­су, за­те пі­сля на­не­се­н­ня ла­ку у те­хні­ці ом­бре чи стем­пін­гу бу­де до­сить лег­ко ви­да­ли­ти зай­ве, не по­шко­див­ши малюнок на ніг­тях. Але та­кий спо­сіб мо­же не спра­цю­ва­ти при во­дно­му ма­ні­кю­рі, то­ді лак зі шкі­ри все ж до­ве­де­ться ви­да­ля­ти до­да­тко­во.

КЛЕЙ ПВА. Пен­зли­ком аку­ра­тно по­крий­те ку­ти­ку­лу та ва­ли­ки шкі­ри нав­ко­ло ніг­тя кле­єм. По­че­кай­те, по­ки на по­верх­ні шкі­ри утво­ри­ться плі­во­чка, та при­сту­пай­те до ро­бо­ти. Опі­сля просто зні­міть утво­ре­ну плів­ку з на­дли­шка­ми ла­ку. До ре­чі, спе­ці­аль­ний Skin Defender — про­фе­сій­ний за­сіб для за­хи­сту ді­ля­нок нав­ко­ло

ніг­тя — пра­цює за та­ким са­мим прин­ци­пом.

ВАЗЕЛІН АБО ЖИРНИЙ КРЕМ. На­но­ся­чи їх на ді­лян­ки нав­ко­ло ніг­тя, аку­ра­тно оми­най­те са­му ніг­тьо­ву пла­сти­ну, щоб крем чи вазелін не по­тра­пи­ли на неї. Ви­да­ли­ти їх пі­сля ро­бо­ти ра­зом із на­дли­шком ла­ку лег­ко за до­по­мо­гою ва­тної па­ли­чки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.