СТІЙ­КІСТЬ ПО­КРИ­Т­ТЯ

Zhinka - - Краса -

1 НАНОСЬТЕ ЛАК ЛИ­ШЕ НА СУ­ХІ НІГ­ТІ. Міф про те, що їх по­трі­бно роз­мо­чи­ти пе­ред ма­ні­кю­ром спра­цює про­ти вас — лак пі­сля цьо­го швид­ко злу­щи­ться.

2

ПЕ­РЕД ФАРБУВАННЯМ РЕ­ТЕЛЬ­НО ВИ­ДА­ЛІТЬ за­ли­шки будь-яких ко­сме­ти­чних за­со­бів — кре­мів, ло­сь­йо­нів, що мо­гли по­тра­пи­ти на ніг­тьо­ві пластини.

3

НЕ ЕКОНОМТЕ НА ЯКО­СТІ: про­ду­кція кра­щих ма­рок мі­стить мен­ше по­тен­цій­но то­кси­чних ре­чо­вин. Щоб уни­кну­ти злу­щу­ва­н­ня, від­мов­те­ся від ла­ків, які швид­ко со­хнуть.

4 ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОСНО­ВУ. Від­мов­те­ся від за­со­бів 2-в-1: осно­ва та фі­ні­шне по­кри­т­тя при­зна­че­ні для рі­зних по­вер­хонь.

5 ДОЗВОЛЬТЕ КО­ЖНО­МУ ША­РУ ЛА­КУ ДО­БРЕ ПРОСОХНУТИ. Це — один із най­ва­жли­ві­ших кро­ків на шля­ху до ма­ні­кю­ру, що дов­го три­ма­ти­ме­ться.

6 ФІ­НІ­ШНЕ ПО­КРИ­Т­ТЯ на­не­сіть тон­ким ша­ром спо­ча­тку по пе­ри­ме­тру нігтів, осо­бли­ву ува­гу при­ді­ля­ю­чи зрі­зам і, ко­ли він ви­со­хне, — уже пов­ні­стю по­крий­те ніг­ті фі­ні­шем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.