Са­лон­ні про­це­ду­ри

Zhinka - - Краса -

Якщо са­мо­стій­но зро­бле­ний ма­ні­кюр ні­ко­ли не три­ма­є­ться дов­го, по­ду­май­те про ві­зит до са­ло­ну кра­си, де май­стри ви­ко­ри­сто­ву­ють спе­ці­аль­не обла­дна­н­ня та во­ло­ді­ють те­хні­ка­ми (і се­кре­та­ми), які до­по­ма­га­ють за­без­пе­чи­ти стій­кість по­кри­т­тя.

Ма­ти гар­ний ви­гляд три­ва­лий час ніг­тям до­по­мо­же гель-лак, який три­ма­ти­ме­ться май­же так, як і акрил чи гель.

При­хиль­ни­ці дов­гих нігтів мо­жуть обра­ти акрил — на­кла­дні ніг­ті, які крі­пля­ться до ніг­тьо­вої пластини. Во­ни на­дзви­чай­но мі­цні, але по­тре­бу­ють до­да­тко­во­го до­гля­ду і про­це­ду­ра ко­штує до­рож­че від зви­чай­но­го по­кри­т­тя лаком чи гель-лаком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.