Кра­щий ОДЯГ для лі­тніх КАНІКУЛ

Zhinka - - Мода -

КО­ЖНІЙ МА­МІ ВАЖЛИВО ДІБРАТИ КОМ­ФОР­ТНИЙ І СТИЛЬ­НИЙ ЛІ­ТНІЙ ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДІ­ТОК. МИ РОЗПОВІМО, ЯК ЗРО­БИ­ТИ ЦЕ ЗІ СМАКОМ І КО­РИ­СТЮ.

1

На­ту­раль­но

Основ­ним кри­те­рі­єм ви­бо­ру лі­тньо­го одя­гу для до­не­чок і си­но­чків має бу­ти на­ту­раль­ний склад тка­ни­ни. Най­ба­жа­ні­ші ба­вов­на і льон у будь-яких спо­лу­че­н­нях і по­єд­на­н­нях. Во­ни чу­до­во про­пу­ска­ють по­ві­тря, тож до­зво­ля­ти­муть шкі­рі не­по­си­дю­чих ма­лю­ків віль­но «дихати»: у спе­ко­тні со­ня­чні дні зай­ва во­ло­га ви­па­ро­ву­ва­ти ме­ться,а одя­гне при­ли­па­ти мед о ті­ла. Та­кож вар­то зва­жи­ти і на щіль­ність тка­ни­ни: у лег­ко­му й м’яко­му на до­тик одя­зі ди­ти­на по­чу­ва­ти­ме­ться зна­чно ком­фор­тні­ше.

2 Зру­чно

Одяг не має ско­ву­ва­ти ру­хів ди­ти­ни, то­му на­да­вай­те пе­ре­ва­гу мо­де­лям віль­но­го крою, але від­по­від­но­го роз­мі­ру. Вда­ла аль­тер­на­ти­ва — три­ко­таж. Фут­бол­ки, су­кні, ком­бі­не­зо­ни, шор­ти, ле­гін­си й спі­дни­чки з три­ко­та­жу просто не­за­мін­ний на­бір для актив­них ігор на май­дан­чи­ку, про­гу­лян­ки мор­ським узбе­реж­жям і лі­тньо­го пі­кні­ка на да­чі. До то­го ж, три­ко­таж не по­тре­бує пра­су­ва­н­ня!

3

Ве­се­ло, яскра­во, ні­жно

Тем­ні ко­льо­ри кра­ще по­гли­на­ють со­ня­чні про­ме­ні, тож за­хи­ща­ти­муть шкіру від їх впли­ву. Але, на від­мі­ну від сві­тлих, які від­би­ва­ють те­пло, тем­ні фут­бол­ки й со­ро­чки швид­ше на­грі­ва­ти­му­ться, і ди­ти­на мо­же по­чу­ва­ти­ся не­ком­фор­тно. Тож одяг у па­лі­трі па­стель­них і ні­жних від­тін­ків зав­жди за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним для лі­та: сві­тло-ро­же­вий, сві­тлий сі­рий, ли­мон­ний, фі­ста­шко­вий, бі­лий, пу­дро­вий, кре­мо­вий, бла­ки­тний, м’ятний. Але це не озна­чає, що вар­то пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від яскра­вих ор­на­мен­тів і прин­тів: смуж­ки і го­рох, ме­те­ли­ки й пта­шки, мор­ські хви­лі і бар­ви­сті кві­ти — це мо­жна до­ві­ри­ти ді­тям ви­бра­ти на свій смак. Адже, окрім всьо­го, це ще має бу­ти щось при­коль­не й ве­се­ле!

Martusya

Malyna

Malyna

Mone

Malyna Sigi

Mone

Sigi

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.