ШТАНИ ДЛЯ ХЛО­ПЧИ­КА

Zhinka - - Викрійка -

На де­та­лі 10 лі­нія оздо­блю­валь­ної стро­чки вздовж за­стіб­ки на бли­скав­ку ви­ри­су­ва­на для роз­мі­ру 116. Для роз­мі­ру 128 ви­ри­су­ва­ти цю лі­нію на та­кій са­мій, як у роз­мі­ру 116, від­ста­ні від лі­нії се­ре­ди­ни пе­ре­ду.

На де­та­лі 13 верх­ні мі­тки-стріл­ки по­став­ле­ні для роз­мі­ру 116. Для роз­мі­ру 128 змі­сти­ти роз­мі­тку вго­ру від­по­від­но до лі­ній ви­крій­ки.

РОЗ­МІ­РИ: 116 та 128

Дов­жи­на по бо­ко­во­му шву з ура­ху­ва­н­ням по­яса близь­ко 68 та 77 см (лі­нія се­ре­ди­ни по­яса зна­хо­ди­ться на та­лії). Ши­ри­на по­ло­вин­ки шта­нів по ни­жньо­му краю близь­ко 36 та 39 см.

вель­вет 85 см та 95 см, зав­шир­шки 140 см;

три­ко­та­жне по­ло­тно для під­клад­ки 75 см та 85 см, зав­шир­шки 140 см;

лег­кий флі­зе­лін для дрі­бних де­та­лей блу­зок та плат­тів із лег­ких тка­нин (ба­вов­на, по­лі­е­стер);

1 за­стіб­ка-бли­скав­ка зав­довж­ки 10 см;

ела­сти­чна стрі­чка з про­рі­зни­ми пе­тля­ми 60 см та 65 см, зав­шир­шки 25 мм;

2 пла­ских ґу­дзи­ки для вну­трі­шньої за­стіб­ки.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТКА­НИ­НИ:

для шта­нів — тон­кий вель­вет, для під­клад­ки — тон­кі ба­вов­ня­ні три­ко­та­жні по­ло­тна.

ПРИПУСКИ:

На шви та по зрі­зах —

1,5 см. На під­гин ни­зу — 3 см. На де­та­лях під­клад­ки припуски по ни­жніх зрі­зах не ви­кро­ю­ва­ти.

РОЗКРІЙ:

Із вель­ве­ту: 10 – пе­ре­дня по­ло­вин­ка 2х 11 – за­дня по­ло­вин­ка 2х

12 – пе­ре­дня ки­ше­ня 2х

13 – за­дня ки­ше­ня 2х

14 – за­дній кла­пан 4х а) від­ко­сок дов­жи­ною 11 см, зав­шир­шки 5 см, у го­то­во­му ви­гля­ді — 2,5 см; b) по­яс зав­довж­ки 65,5 см та 70,5 см (з ко­трих 3 см — при­пуск під за­стіб­ку), зав­шир­шки 7 см, в го­то­во­му ви­гля­ді — 3,5 см; c) смуж­ка для 3 хо­му­ти­ків зав­довж­ки 30 см й зав­шир­шки 2 см, вклю­ча­ю­чи припуски.

Із три­ко­та­жно­го по­ло­тна (під­клад­ка): де­таль 1 без об­шив­ки роз­рі­зу для за­стіб­ки на бли­скав­ку та де­таль 2.

Про­клад­ка: див. план роз­клад­ки. Кін­ці по­яса ду­блю­ва­ти про­клад­кою: пра­вий кі­нець – на дов­жи­ну 16,5 см та 17,5 см, лі­вий кі­нець – на дов­жи­ну 13,5 см та 14,5 см.

ХІД РО­БО­ТИ

1 Пе­ре­дні на­кла­дні ки­ше­ні. На ко­жній ки­ше­ні за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік при­пуск по ко­со­му вхо­ду в ки­ше­ню і на­стро­чи­ти на від­ста­ні 7 мм. Припуски по пе­ре­дньо­му і ни­жньо­му зрі­зах за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік. Ки­ше­ню на­кла­сти на пе­ре­дню по­ло­вин­ку по лі­нії су­мі­ще­н­ня, при­ко­ло­ти і на­стро­чи­ти по пе­ре­дньо­му і ни­жньо­му кра­ях в край та на від­ста­ні 7 мм. Верх­ній та бо­ко­ві зрі­зи при­ме­та­ти.

За­дні на­кла­дні ки­ше­ні. Ко­жну ки­ше­ню скла­сти по лі­нії се­ре­ди­ни і су­мі­стив­ши лі­нії скла­док ли­цьо­вим боком все­ре­ди­ну. Склад­ку за­стро­чи­ти від верх­ньо­го і ни­жньо­го зрі­зів до мі­ток-стрі­лок,

2 між мі­тка­ми склад­ку за­ме­та­ти. Роз­кла­сти ки­ше­ню в один шар. За­кла­сти і за­пра­су­ва­ти склад­ку у на­прям­ку стрі­лок. На­мі­тку ви­да­ли­ти. За­ме­та­ти склад­ку по верх­ньо­му і ни­жньо­му зрі­зах. За­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і на­стро­чи­ти при­пуск по верх­ньо­му зрі­зу. За­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік припуски по бо­ко­вих і ни­жніх зрі­зах. На­кла­сти ки­ше­ню по лі­нії су­мі­ще­н­ня на за­дню по­ло­вин­ку і на­стро­чи­ти в край.

3 За­дні кла­па­ни.

Скла­сти ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми ду­бльо­ва­ну і не ду­бльо­ва­ну про­клад­кою де­та­лі ко­жно­го кла­па­на і зши­ти бо­ко­ві і ни­жні зрі­зи. Ви­вер­ну­ти кла­пан і ви­стро­чи­ти в край. Пе­тлю обме­та­ти. При­ши­ти кла­пан до за­дньої по­ло­вин­ки по роз­мі­тці. За­пра­су­ва­ти кла­пан до­ни­зу і на­стро­чи­ти на 7 мм ниж­че шва при­ши­ва­н­ня.

4 Ви­ко­на­ти бо­ко­ві і кро­ко­ві шви. Зши­ти зрі­зи бан­та від мі­тки роз­рі­зу для за­стіб­ки на бли­скав­ку до­ни­зу до кро­ко­во­го шва.

5 Вши­ти за­стіб­ку-бли­скав­ку. Ни­жній кі­нець від­ко­ска не ви­стро­чу­ва­ти.

6 Ви­ко­на­ти за­дній се­ре­дній шов. Ви­стро­чи­ти вздовж се­ре­дньо­го шва лі­ву по­ло­вин­ку шта­нів.

7 Ви­ко­на­ти шви на під­клад­ці. Вкла­сти її в штани ви­во­рі­тним боком до ви­во­рі­тно­го бо­ку і при­ме­та­ти до верх­ньо­го зрі­зу шта­нів, су­мі­стив­ши бо­ко­ві шви. Пра­вий край роз­рі­зу під­клад­ки під­вер­ну­ти і при­ши­ти над швом при­ши­ва­н­ня від­ко­ска. Лі­вий край роз­рі­зу під­клад­ки ви­кро­ї­ти пря­мо­ку­тни­ком, зро­бив­ши у ни­жньо­му ку­то­чку над­сі­чку. Під­вер­ну­ти під­клад­ку і при­ши­ти до об­шив­ки роз­рі­зу, вни­зу при­ши­ти під­клад­ку упо­пе­рек до від­ко­ска. Ни­жні зрі­зи під­клад­ки при­ме­та­ти по роз­мі­че­них лі­ні­ях ни­жніх кра­їв по­ло­ви­нок шта­нів.

8 Обме­та­ти по­здов­жні зрі­зи на смуж­ці для хо­му­ти­ків (с) і за­пра­су­ва­ти їх на ви­во­рі­тний бік на ши­ри­ну по 5 мм. Ви­стро­чи­ти краї в край. Ро­зрі­за­ти смуж­ку на 3 рів­ні ча­сти­ни (хо­му­ти­ки). При­ме­та­ти хо­му­ти­ки до верх­ньо­го зрі­зу шта­нів на від­ста­ні по 3 см від бо­ко­вих швів і над за­днім се­ре­днім швом.

9 При­ши­ти по­яс до верх­ньо­го зрі­зу шта­нів, при­шив­ши при­пуск під за­стіб­ку по­яса до від­ко­ска. За­пра­су­ва­ти припуски шва і при­пуск по від­кри­то­му по­здов­жньо­му зрі­зу по­яса на по­яс. Скла­сти по­яс уздовж нав­піл, ли­цьо­вим боком зов­ні, та при­пра­су­ва­ти згин. Зно­ву роз­кла­сти по­яс в один шар. На вну­трі­шній по­ло­вин­ці по­яса, не до­хо­дя­чи по 3 см до бо­ко­вих швів шта­нів, обме­та­ти по вер­ти­каль­но­му про­рі­зу зав­довж­ки 3 см. Скла­сти по­яс вздовж при­пра­со­ва­но­го зги­ну, ли­цьо­вим боком все­ре­ди­ну, і зши­ти ко­ро­ткі зрі­зи на кін­цях. Ви­вер­ну­ти по­яс, йо­го вну­трі­шню по­ло­вин­ку при­ме­та­ти. Ви­стро­чи­ти по­яс по пе­ри­ме­тру в край. На лі­во­му кін­ці по­яса обме­та­ти пе­тлю. Втяг­ти ела­сти­чну стрі­чку в по­яс че­рез про­рі­зи на йо­го вну­трі­шній по­ло­вин­ці і при­сте­бну­ти стрі­чку до пла­ских ґу­дзи­ків вну­трі­шньої за­стіб­ки.

10 По хо­му­ти­ках про­кла­сти по­пе­ре­чні стро­чки на 1 см ниж­че шва при­ши­ва­н­ня по­яса. Ві­двер­ну­ти хо­му­ти­ки до­го­ри, їх кін­ці під­вер­ну­ти і на­стро­чи­ти вздовж верх­ньо­го краю по­яса.

11 За­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік припуски на під­гин ни­зу, під­вер­ну­ти до ши­ри­ни 2 см й на­стро­чи­ти.

Тка­ни­ну/ три­ко­та­жне по­ло­тно скла­сти удвоє, ли­цьо­вим боком все­ре­ди­ну. Звер­ніть ува­гу на на­пря­мок вор­су вель­ве­ту!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.