Кни­же­чка СПОГА ДІВ

Zhinka - - Рукоділля -

БЛО­КНОТ BABYBOOK — ПЕР­ШИЙ ФО­ТО­АЛЬ­БОМ МА­ЛЮ­КА. ТУТ ЗБЕРІГАТИМУТЬСЯ НАЙЦІННІШІ СПО­ГА­ДИ: КУМЕДНІ СВІТЛИНИ, НОТАТКИ ПРО ВА­ШІ ВІД­ЧУ­Т­ТЯ, ДО­РО­ГІ ВАМ ДРІБНИЧКИ — ФО­ТО УЗД, БИРОЧКА З ПОЛОГОВОГО, ПЕР­ШЕ ЗІСТРИЖЕНЕ ПАСМО ЧИ МОЛОЧНИЙ ЗУБЧИК.

1 Для об­кла­дин­ки склей­те син­те­пон з ар­ку­ша­ми кар­то­ну. Про­пра­суй­те і зший­те від­різ­ки ба­вов­ня­ної тка­ни­ни у ра­зі, якщо ком­бі­ну­є­те їх для об­кла­дин­ки (у нас — на­стро­че­на по­верх ба­вов­ни еко­шкі­ра).

2 При­кла­діть ар­куш кар­то­ну син­те­по­ном до­ни­зу до ви­во­рі­тно­го бо­ку за­го­тов­ки з ба­вов­ни, ли­ша­ю­чи по 1,5 см тка­ни­ни для за­ги­ну. По чер­зі зма­стіть кле­єм краї ко­ро­тших бо­ків кар­тон­ної за­го­тов­ки, за­гор­ніть і при­клей­те до них тка­ни­ну.

3

Щоб аку­ра­тно об­кле­ї­ти ку­то­чки об­кла­дин­ки, тро­хи обріж­те вже за­гор­не­ну тка­ни­ну у ку­тках. На­не­сіть по кра­пли­ні клею на ку­то­чки тка­ни­ни, за­кла­діть їх та при­клей­те до тка­ни­ни за­ги­ну. По чер­зі зма­стіть кле­єм краї дов­ших сто­рін кар­тон­ної за­го­тов­ки, за­гор­ніть і при­клей­те тка­ни­ну. Пов­то­ріть те са­ме з дру­гою кар­тон­ною за­го­тов­кою.

4

Для кра­щої фі­кса­ції об­ший­те за­го­тов­ки об­кла­ди­нок по пе­ри­ме­тру на шва­цькій ма­шин­ці.

5

Пе­ред тим, як де­ко­ру­ва­ти об­кла­дин­ку, роз­кла­діть на ній усі еле­мен­ти. Де­ко­ра­тив­ні еле­мен­ти мо­жна при­кле­ї­ти до об­кла­дин­ки чи для на­дій­но­сті при­ши­ти.

6 Ди­зай­нер­ським па­пе­ром за­клей­те зво­ро­тний бік ко­жної за­го­тов­ки об­кла­дин­ки — це і є фор­зац, який та­кож мо­жна за­де­ко­ру­ва­ти. На­при­клад, на­ши­ти ки­шень­ку для би­ро­чки з пологового чи при­кле­ї­ти кон­верт для ві­таль­них ли­сті­вок.

7

Вну­трі­шні сторінки бло­кно­та, до яких крі­пи­ти­му­ться фо­то­гра­фії, доби­ра­є­мо із цу­пко­го па­пе­ру: одно­тон­но­го, ко­льо­ро­во­го чи ди­зай­нер­сько­го. Їх та­кож мо­жна оздо­би­ти де­ко­ра­тив­ни­ми де­та­ля­ми та ви­ді­ли­ти рам­ки для но­та­ток.

8

На ко­жній сто­рін­ці та під­го­тов­ле­них об­кла­дин­ках олів­цем на­мі­тьте мі­сця для отво­рів під кіль­ця (з одно­го бо­ку). Аку­ра­тно зро­біть отво­ри дір­ко­про­би­ва­чем. Краї отво­рів на об­кла­дин­ках мо­жна за­фі­ксу­ва­ти кле­єм мит­тє­вої дії. Збе­ріть і скрі­піть бло­кнот кіль­ця­ми.

9

За­ли­ште го­то­вий бло­кнот со­хну­ти під пре­сом на ніч.

Instagram: @oksana_shitikova VK: vk.com/oksana.shitikova Ди­зай­нер-де­ко­ра­тор, май­стер скрап­бу­кін­гу Окса­на Ши­ті­ко­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.