ЛІ­ТНЮ ВЕ­ЧІР­КУ

20 СЕ­КРЕ­ТІВ НЕЗАБУТНЬОГО СВЯ­ТА ПРОСТО НЕ­БА: ПРО­ФЕ­СІО­НА­ЛИ РАДЯТЬ, ЯК ПЕ­РЕ­ТВО­РИ­ТИ ЛІ­ТНІЙ ВЕ­ЧІР НА ТЕПЛУ ЗУ­СТРІЧ ІЗ ДРУ­ЗЯ­МИ, КО­ТРА СПОДОБАЄТЬСЯ ВСІМ.

Zhinka - - Побутові Поради -

ПО­КА­ЗА­ТИ СЕ­БЕ КРА­ЩИМ ГО­СПО­ДА­РЕМ...

1

СЕРДЕЧНЕ ВІТАННЯ. Впро­довж 5-ти хви­лин пі­сля при­хо­ду гість має бу­ти звіль­не­ний від па­кун­ків, три­ма­ти в ру­ках ко­ктейль (склян­ку ли­мо­на­ду, ке­лих ви­на, пля­шку пи­ва) та бу­ти пред­став­ле­ним ін­шим го­стям.

2

СВІЖА ПАР­ТІЯ. На ко­ктейль­ній ве­чір­ці му­зи­ка, на­пої та ка­на­пе ма­ють пе­рі­о­ди­чно змі­ню­ва­ти­ся. На зва­ній ве­че­рі спла­нуй­те ме­ню та по­да­чу страв так, аби са­мим роз­сла­би­ти­ся і по­спіл­ку­ва­ти­ся з го­стя­ми за сто­лом.

3 СВО­БО­ДА РУ­ХУ. Якщо ви пла­ну­є­те фур­шет, то сто­ли з їжею та на­по­я­ми став­те на до­ста­тній від­ста­ні один від одно­го, щоб про­хо­ди ли­ша­ли­ся ши­ро­ки­ми.

4

МУЗИЧНИЙ СУ­ПРО­ВІД. За­зда­ле­гідь сфор­муй­те плей­ліст для по­ча­тку вечірки та ще один або два, щоб під­три­ма­ти на­стрій у кін­ці. Окре­мо пі­дго­туй­те до­бір­ку ри­тмі­чної му­зи­ки для тан­ців.

5

ДАРОВАНІ БУКЕТИ. Кві­ти отри­му­ва­ти при­єм­но, але кло­пі­тно шу­ка­ти дня них єм­но­сті з во­дою, ко­ли і так пов­но ро­бо­ти. То­му три­май­те на­по­го­то­ві одну-дві ва­зи. А на май­бу­тнє за­пам’ятай­те: ко­ли бу­де­те у ро­лі го­стя, над­си­лай­те чи да­руй­те кві­ти до або пі­сля вечірки. Так го­спо­да­рі ма­ти­муть час на­ле­жно оці­ни­ти і кві­ти, і ва­шу люб’язність.

6

НАПІЙ У ДА­РУ­НОК. Ви­но, ко­ньяк, шампанське чи ін­ші при­не­се­ні го­стя­ми ал­ко­голь­ні на­пої не обов’яз­ко­во одра­зу від­кор­ко­ву­ва­ти. То­му, якщо дру­зі не обра­ли щось спе­ці­аль­но для ва­шої вечірки, ети­кет до­зво­ляє щи­ро по­дя­ку­ва­ти і ска­за­ти, що при­три­ма­є­те цей осо­бли­вий по­да­ру­нок для осо­бли­вої на­го­ди.

ОБЛАШТУВАТИ ДЕКОРАЦІЇ...

За СКАТЕРТИНИ зго­дя­ться при­дба­ні на роз­про­да­жу лля­ні про­сти­ра­дла чи просто від­рі­зи тка­ни­ни. Остан­ні мо­жна не під­ши­ва­ти — ні­хто й не по­мі­тить. У ра­зі бен­ке­ту просто не­ба ви­ру­чить і ру­лон цу­пко­го крафт-па­пе­ру. А оша­тно­сті та свя­тко­во­сті на­кри­тим у сад­ку сто­лам на­да­дуть не­ве­ли­чкі бу­ке­ти­ки і чай­ні сві­чки у скля­них ба­но­чках з-під дже­му. Яскра­ві па­пе­ро­ві ру­шни­ки та сер­ве­тки на фо­ні крафт-па­пе­ру — маст-хев для ве­ли­ких ве­чі­рок на сві­жо­му по­ві­трі. 8

КВІ­ТИ НА СТО­ЛІ до­да­ють уро­чи­сто­сті, але вар­то уни­ка­ти ве­ли­ких бу­ке­тів і ро­слин з різ­ки­ми аро­ма­та­ми. Вда­лим ви­ня­тком ста­нуть скром­ні бу­ке­ти­ки пря­них трав, а над­то тих, що ви до­да­ва­ли у стра­ви. Ма­лень­кі гі­ло­чки ма­те­рин­ки, м’яти, ме­лі­си, роз­ма­ри­ну, че­бре­цю, шав­лії у ми­лих мі­ні­а­тюр­них ва­зо­чках або на­віть чай­них ча­шках за­ча­ру­ють ва­ших го­стей.

ОСВІ­ТЛЕ­Н­НЯ на­дзви­чай­но ва­жли­ве. Про­дов­жи­ти свя­то пі­сля за­хо­ду сон­ця на лі­тній ку­хні чи ве­ран­ді до­по­мо­жуть ви­ми­ка­чі-ди­ме­ри: во­ни забезпечать до­ста­тню осві­тле­ність і зро­блять атмо­сфе­ру для спіл­ку­ва­н­ня за­ти­шні­шою. Як у до­мі, так і в сад­ку ро­зі­гна­ти тем­ря­ву мо­жна гір­лян­да­ми, ки­тай­ськи­ми лі­хта­ри­ка­ми та сві­чка­ми, — але тіль­ки бі­ли­ми і не аро­ма­ти­зо­ва­ни­ми, аби не пе­ре­би­ва­ти аро­ма­ти страв. Та пам’ятай­те про пра­ви­ла по­же­жної без­пе­ки!

ТАЙМ-МЕНЕД ЖМЕНТ

10

ЗА ДВА ДНІ ДО СВЯ­ТА: для вечірки у сад­ку будуть не зай­ви­ми за­со­би за­хи­сту від ко­мах. Мо­жна при­дба­ти спе­ці­аль­ні ан­ти­мо­скі­тні чай­ні сві­чки «Ци­тро­нел­ла». Не за­будь­те по­дба­ти про те, аби всім го­стям ви­ста­чи­ло стіль­ців. Про­ду­май­те можливість вла­шту­ва­н­ня ре­лакс-зо­ни з ки­лим­ків і са­до­вих по­ду­шок. 11

ЗА ДЕНЬ ДО ВЕЧІРКИ: ку­піть не­об­хі­дне; ском­по­нуй­те плей­ліст пі­сень; пі­дго­туй­те і на­крий­те сто­ли; при­го­туй­те ма­кси­маль­но мо­жли­ву кіль­кість

12страв; на­ве­діть лад у до­мі й сад­ку.

ДЛЯ ВЕЧІРКИ У САД­КУ додайте ли­ше сві­чни­ків або й просто мі­ні-ба­но­чок з-під дже­му з чай­ни­ми сві­чка­ми (вклю­чно з па­ро­чкою ан­ти­мо­скі­тних «Ци­тро­нел­ла»). Не за­будь­те про стіль­ці та сто­ли для ба­жа­ю­чих, а ку­пи ки­ли­мів та по­ду­шок ство­рять ре­лакс-зо­ну.

13

У ДЕНЬ СВЯ­ТА: вран­ці звіль­ніть мі­сце для верх­ньо­го одя­гу (якщо по­трі­бно) та су­мок го­стей і пі­дго­туй­те ві­шал­ки-плі­чка; охо­ло­діть на­пої; про­кон­тро­люй­те за­пас льо­ду; при­кра­сьте стіл кві­та­ми та сві­чка­ми; переконайтеся, що ні­чо­го не за­бу­ли.

Вдень перевірте, що у сан­ву­злах до­ста­тньо ту­а­ле­тно­го па­пе­ру та сві­жих ру­шни­ків; зро­біть на ку­хні остан­ні при­го­ту­ва­н­ня: ви­мий­те зе­лень і на­ріж­те ово­чі для са­ла­тів, змі­шай­те са­ла­тні за­прав­ки; пі­дго­туй­те мі­ні-бар; ви­йміть си­ри з хо­ло­диль­ни­ка за па­ру го­дин до по­да­чі.

14 ЯКЩО ОЧІ­КУ­Є­ТЬСЯ БІЛЬ­ШЕ 12-ТИ ГО­СТЕЙ,

по­ду­май­те про до­по­мо­гу. Мо­жна по­про­си­ти ко­гось із рі­дних, дру­зів чи стар­ших ді­тей по­да­ва­ти на­пої, при­би­ра­ти бру­дний по­суд чи до­по­ма­га­ти го­стям із сум­ка­ми.

До­по­мо­га

ПРО­ДУ­МА­ТИ МЕ­НЮ...

15 Не го­туй­те ба­га­то скла­дних страв на­віть для чи­ма­лень­кої ком­па­нії. ДОРЕЧНО ПО­ДА­ТИ ве­ли­кі пор­ції са­ла­тів зі сві­жих ово­чів, зе­ле­ні і трав, та від трьох до п’яти основ­них страв, роз­став­ле­них по сто­лах. Додайте хлі­ба (то­стів, кре­ке­рів, хліб­ців), си­рів, па­ште­тів і рі­зних паст для бу­тер­бро­дів, фру­ктів та один-два за­ку­со­чні пи­ро­ги.

16

ВІТАЛЬНІ КОКТЕЙЛІ і на­пої з за­ку­ска­ми — вві­чли­вий жест го­стин­но­сті. Крем-си­ри, рі­зні бу­тер­бро­дні па­сти (па­штет, ху­мус, ово­че­ва ікра), олив­ки та го­рі­шки до­по­мо­жуть го­стям вта­му­ва­ти го­лод і роз­сла­би­ти­ся.

17

ВЕЧЕРЮ ЗА СТО­ЛОМ бу­де лег­ше ор­га­ні­зу­ва­ти, уни­ка­ю­чи ре­це­птів ка­те­го­рії «по­да­ва­ти не­гай­но». Пі­сля ві­таль­них ко­ктей­лів з ка­на­пка­ми пе­ре­ходь­те від­ра­зу до основ­ної стра­ви. Кра­ще при­го­ту­ва­ти щось за­зда­ле­гідь: за­пе­че­ну бу­же­ни­ну з гар­ні­ром, м’ясне ра­гу зі сві­жи­ми тра­ва­ми. Для де­сер­тів пі­ді­йдуть мо­ро­зи­во, фру­кти та яго­ди. І не со­ром­те­ся по­да­ва­ти ку­пле­ний торт — просто зна­йдіть сма­чний.

18 НА ФУРШЕТНИХ ВЕЧІРКАХ ЧАСТУЮТЬ м’ясни­ми, сир­ни­ми, фру­кто­ви­ми та ово­че­ви­ми асор­ті, го­рі­шка­ми, олив­ка­ми і го­ту­ють по 5-6 ка­на­пок на го­стя для дво­го­дин­но­го свя­та. Не по­да­вай­те

АПЕТИТНІ ІДЕЇ

Роз­кла­діть ху­мус у пі­а­ли, збриз­кай­те аро­ма­тною олив­ко­вою олі­єю, по­си­пте під­сма­же­ни­ми го­рі­шка­ми та додайте де­кіль­ка дрі­бок па­при­ки та/або кми­ну.

Олив­ки зма­стіть олив­ко­вою олі­єю, змі­ша­ною з тер­тою це­дрою ли­мо­на, по­дрі­бне­ним сві­жим че­бре­цем і пла­стів­ця­ми пер­цю чи­лі.

все одра­зу, змі­нюй­те ча­сту­ва­н­ня впро­довж ве­чо­ра — це йо­го по­жвав­лю­ва­ти­ме.

19

ОДИН-ДВА НА­ПОЇ під­ні­муть го­стям на­стрій. По­став­те окре­мо сто­лик з усім не­об­хі­дним для при­го­ту­ва­н­ня не­скла­дних ко­ктей­лів, додайте ар­куш з ре­це­пта­ми і за­про­сіть го­стей до са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня. По­про­сіть ко­гось за всім на­гля­да­ти та вча­сно по­пов­ню­ва­ти за­па­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.