Чи пра­во­мір­на від­мо­ва прийня­ти до ДНЗ ди­ти­ну без ще­плень? Чи обов’яз­ко­во опла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги за квар­ти­ру, що пу­стує? Чи дає ста­тус опі­ку­на пра­во на спа­док? ЦІ АКТУ­АЛЬ­НІ ПИ­ТА­Н­НЯ МИ АДРЕСУВАЛИ НА­ШИМ ЕКСПЕРТАМ З ПРА­ВА

Zhinka - - Маєте Право -

Ска­жіть, будь ла­ска, чи пра­во­мір­на від­мо­ва у прийнят­ті ди­ти­ни до ди­тсад­ка на осно­ві то­го, що від­су­тні ще­пле­н­ня?

Іри­на, м. Ко­ло­мия, Іва­но-Фран­ків­ська обл. О.Ш.: При­йом ді­тей у ко­му­наль­ний до­шкіль­ний на­вчаль­ний за­клад здій­сню­є­ться ке­рів­ни­ком упро­довж ка­лен­дар­но­го ро­ку на під­ста­ві за­яви ба­тьків або осіб, які їх за­мі­ню­ють, ме­ди­чної кар­тки про стан здо­ров’я ди­ти­ни, до­від­ки діль­ни­чно­го лі­ка­ря про епі­де­міо­ло­гі­чне ото­че­н­ня, сві­до­цтва про на­ро­дже­н­ня.

Кон­вен­ція про за­хист прав і гі­дно­сті лю­ди­ни що­до за­сто­су­ва­н­ня біо­ло­гії та ме­ди­ци­ни ви­зна­чає, що будь-яке втру­ча­н­ня у сфе­ру здо­ров’я мо­же здій­сню­ва­ти­ся тіль­ки пі­сля до­бро­віль­ної та сві­до­мої зго­ди на ньо­го від­по­від­ної осо­би. Та­кож згі­дно з рі­ше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004, ні­ко­му не мо­же бу­ти від­мов­ле­но у пра­ві на осві­ту, і дер­жа­ва має ство­ри­ти мо­жли­во­сті для ре­а­лі­за­ції цьо­го пра­ва. Отож, від­мо­ва є не­за­кон­ною.

Від­по­від­ає адво­кат Оле­ксан­дра ШАЛЬКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.