КО­МЕН­ТАР ЕКСПЕРТА

Zhinka - - Психологія -

Ла­ри­са ДІДКОВСЬКА, кан­ди­дат пси­хо­ло­гі­чних на­ук, очо­лює Асо­ці­а­цію ге­штальт-те­ра­пії в Укра­ї­ні та се­кцію ге­штальт-те­ра­пії Укра­їн­ської спіл­ки пси­хо­те­ра­пев­тів.

Ре­гу­ля­ція не­га­тив­них емо­цій мо­жли­ва рі­зни­ми шля­ха­ми, се­ред яких основ­ни­ми є від­ре­а­гу­ва­н­ня емо­цій, транс­фор­ма­ція і так зва­не «при­ду­ше­н­ня».

ВІД­РЕ­А­ГУ­ВА­Н­НЯ ЕМО­ЦІЙ — дії та про­це­ду­ри, які зни­жу­ють емо­цій­не на­пру­же­н­ня за ра­ху­нок пов­но­го або час­тко­во­го звіль­не­н­ня від не­га­тив­ної енер­гії. «Ви­пле­ску­ва­н­ня емо­цій» — по­збав­ле­н­ня від на­дли­шку емо­цій­ної енер­гії за­со­ба­ми мо­ви, екс­пре­сії і дій без про­жи­ва­н­ня та без гли­бин­но­го опра­цю­ва­н­ня про­бле­ми, що ви­кли­ка­ла не­га­тив­ні пе­ре­жи­ва­н­ня («ви­кри­ча­ти» свою злість, по­би­ти по­ду­шку, ту­по­ті­ти но­га­ми, «ви­ма­лю­ва­ти» свої не­га­тив­ні емо­ції на ар­ку­ші па­пе­ру та по­рва­ти йо­го, менш кон­стру­ктив­но — роз­би­ти пре­дме­ти, по­суд).

«Вен­ти­ля­ція емо­цій» — це звіль­не­н­ня від емо­цій­ної на­пру­ги за до­по­мо­гою вер­ба­лі­за­ції сво­їх емо­цій: у роз­мо­ві з ін­шою лю­ди­ною або про­го­во­ре­н­ням сво­їх пе­ре­жи­вань вго­лос для се­бе са­мо­го, ви­кла­де­н­ням їх на па­пе­рі (ли­сти гні­ву, лю­бо­ві, обра­зи, про­ще­н­ня то­що). Про­стий плач та­кож є спосо­бом від­ре­а­гу­ва­н­ня пе­ре­жи­вань го­ря та пе­ча­лі: лю­ди­ні по­трі­бно при­га­да­ти, яка втра­та ви­кли­ка­ла її го­ре, та до­зво­ли­ти со­бі по­пла­ка­ти.

ТРАНС­ФОР­МА­ЦІЯ ЕМО­ЦІЙ — це те­хні­ки, спря­мо­ва­ні на змі­ну ду­мок, пе­ре­ко­нань, обра­зів, які ви­ни­ка­ють що­до емо­цій­но за­ря­дже­них по­дій, без змі­ни їхніх при­чин. Сю­ди мо­жна від­не­сти по­зи­тив­ну пе­ре­оцін­ку си­ту­а­ції, яка ви­кли­кає

не­га­тив­ні емо­ції, спро­би зна­йти пе­ре­ва­ги і в са­мій си­ту­а­ції, і в тих не­га­тив­них емо­ці­ях, які пе­ре­жи­ває лю­ди­на.

«ПРИ­ДУ­ШЕ­Н­НЯ» ЕМО­ЦІЙ, не­зва­жа­ю­чи на де­що не­га­тив­не за­барв­ле­н­ня са­мо­го тер­мі­ну, пе­ред­ба­чає кон­стру­ктив­ні спосо­би. Одним із та­ких спосо­бів мо­же бу­ти ре­гу­ля­ція не­га­тив­них емо­цій че­рез ін­ші емо­ції, ува­гу та ми­сле­н­ня: ми сві­до­мо до­кла­да­є­мо зу­си­л­ля для то­го, щоб акти­ві­зу­ва­ти по­зи­тив­ну емо­цію, яка є про­ти­ле­жною до ті­єї, що пе­ре­жи­ва­є­ться.

ІН­ШИ­МИ СПОСОБАМИ МО­ЖУТЬ БУ­ТИ: від­во­лі­ка­н­ня — во­льо­ві зу­си­л­ля, щоб ду­ма­ти про ін­ші об’єкти і си­ту­а­ції; пе­ре­клю­че­н­ня ува­ги — лю­ди­на спря­мо­вує свою ува­гу на щось ці­ка­ве

(кни­ги, філь­ми, ру­ко­ді­л­ля); мо­тор­на ре­гу­ля­ція або фі­зи­чна роз­ряд­ка — за­ня­т­тя спор­том, хо­дьба, тан­ці, співи, біг, при­би­ра­н­ня, ми­т­тя по­су­ду, ігри, секс, фі­зи­чна ро­бо­та, сміх; ре­ла­кса­ція — ме­ди­та­ція, ма­саж, ди­халь­на гім­на­сти­ка, са­мо­на­ві­ю­ва­н­ня, ау­то­ген­не тре­ну­ва­н­ня, прийня­т­тя ду­шу або ван­ни то­що.

Ді­є­вим спосо­бом ре­гу­ля­ції не­га­тив­них пе­ре­жи­вань є усві­дом­ле­н­ня та пе­ре­жи­ва­н­ня цих емо­цій, адже ро­зу­мі­н­ня сво­їх по­чут­тів дає лю­ди­ні можливість зба­гну­ти свої по­тре­би, ви­рі­ши­ти свої про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.