Пер­ші ПРОЩАННЯ

ЯК ДО­ПО­МОГ­ТИ ДИ­ТИ­НІ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПО­ЇЗД­КИ У ЛІ­ТНІЙ ТА­БІР І ПЕ­РЕ­ЖИ­ТИ РОЗЛУКУ З РІ­ДНИ­МИ? ЗАДАЧА БА­ТЬКІВ: НА­ДА­ТИ ПЕР­ШІ УРО­КИ САМОСТІЙНОСТІ.

Zhinka - - Наші Діти - Ган­на Терн

Вік, у яко­му ди­ти­на мо­же ви­ру­ши­ти у «віль­не пла­ва­н­ня» і лег­ко пе­ре­не­сти роз­ста­ва­н­ня з сім’єю, за­ле­жить від істо­рії її кон­та­ктів з не­до­ма­шнім се­ре­до­ви­щем. Ро­ків із во­сьми у та­бір мо­жна від­пу­ска­ти си­на чи донь­ку, які від­ві­ду­ва­ли ди­тя­чий са­до­чок, іна­кше по­до­рож вар­то від­кла­сти, до­по­ки ма­лю­ко­ві не ви­пов­ни­ться де­ся­ти. А пі­сля 12­ти, вва­жа­ють пси­хо­ло­ги, ко­ли під­лі­тку обов’яз­ко­во тре­ба про­бу­ва­ти «впи­са­ти­ся» у но­ві со­ці­аль­ні гру­пи, та­ка шко­ла просто не­об­хі­дна. Для роз­ви­тку ди­ти­ни до­свід пе­ре­жи­ва­н­ня са­мо­тно­сті ду­же ва­жли­вий. Щоб по­їзд­ка ви­яви­ла­ся вда­лою, ко­ри­сною і за­ли­ши­ла при­єм­ні спо­га­ди, ди­ти­ну кра­ще за­зда­ле­гідь на неї на­ла­шту­ва­ти.

ПРОБНИЙ ЗАПЛИВ

Пер­ша три­ва­ла роз­лу­ка має бу­ти до­бре під­го­то­ва­ною: спро­буй­те спо­ча­тку не­три­ва­лі са­мо­стій­ні го­сти­ ни ма­лю­ка у ро­ди­чів чи дру­зів. Пе­ре­глянь­те ві­део­пре­зен­та­цію (фо­то, ре­клам­ні ро­ли­ки) та про­чи­тай­те від­гу­ки про обра­ний та­бір в Ін­тер­не­ті. За­те­ле­фо­нуй­те і ді­зна­йте­ся про роз­по­ря­док дня і ню­ан­си жи­т­тя в за­кла­ді у адмі­ні­стра­ції. По­ді­лі­ться з ди­ти­ною вла­сною істо­рі­єю: на­віть не­га­тив­ний до­свід до­по­мо­же — син чи донь­ка змо­жуть уни­кну­ти ва­ших по­ми­лок.

ВІКОВИЙ ЦЕНЗ

Ком­фор­тна рі­зни­ця у ві­ці чле­нів ди­тя­чо­го ко­ле­кти­ву (гру­пи лі­тньо­го та­бо­ру) — рік­пів­то­ра. Якщо рі­зни­ця біль­ше, ді­ти від­чу­ва­ти­муть дис­ком­форт у спіл­ку­ван­ні. З’ясуй­те в ор­га­ні­за­то­рів по­їзд­ки, до якої ві­ко­вої гру­пи по­тра­пить ва­ша ди­ти­на.

ВЕ­ЛИ­КА МЕ­ТА

При під­го­тов­ці лі­тньо­го від­по­чин­ку май­бу­тній роз­лу­ці обов’яз­ко­во по­трі­бно на­да­ти сен­су. На­при­клад: у та­бо­рі ди­ти­на змо­же ді­зна­ти­ся щось но­ве, опа­ну­ва­ти корисні на­ви­чки, за­ве­сти ці­ка­ві зна­йом­ства. «Ро­збу­діть» уяву ди­ти­ни, ви­га­дай­те для неї ва­жли­ву ме­ту в ігро­вій фор­мі.

ОСО­БИ­СТА ДУМ­КА

Нам ком­фор­тні­ше у ко­лі одно­дум­ців. То­му, оби­ра­ю­чи мі­сце від­по­чин­ку, та­бір або лі­тні кур­си, вра­хо­вуй­те ін­те­ре­си та по­ба­жа­н­ня ди­ти­ни.

СА­МО­ОБ­СЛУ­ГО­ВУ­ВА­Н­НЯ

Пра­ти бі­ли­зну і за­прав­ля­ти по­стіль ди­ти­на має на­вчи­ти­ся за­зда­ле­гідь. Дозвольте їй са­мо­стій­но зі­бра­ти всі не­об­хі­дні ре­чі. Не­хай на­віть спо­ча­тку це бу­де гі­гант­ська ва­лі­за, пі­зні­ше ви до­по­мо­же­те від­сор­ту­ва­ти зай­ве.

СТАТУСНІ РЕ­ЧІ

Для ди­ти­ни на­яв­ність мо­біль­но­го те­ле­фо­ну, ігра­шок, при­крас і мо­дно­го одя­гу ду­же ва­жли­ва. Пі­длі­ткам во­ни слу­гу­ють, до то­го ж, під­твер­дже­н­ням їх со­ці­аль­но­го ста­ту­су. То­му якщо все це не під­па­дає під за­бо­ро­ну пра­ви­ла­ми та­бо­ру чи ва­ши­ми сі­мей­ни­ми, то має бу­ти й у ва­шої ди­ти­ни. Ві­ро­гі­дно, якісь ре­чі мо­жуть бу­ти вкра­де­ні чи зі­псо­ва­ні, то­му до­ро­гі еле­ктрон­ні га­дже­ти все ж вар­то ли­ши­ти вдо­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.