ЦІННІ ВКА­ЗІВ­КИ ДЛЯ БА­ТЬКІВ

Zhinka - - Наші Діти -

Як по­во­ди­ти­ся, ко­ли ди­ти­на впер­ше їде на від­по­чи­нок без до­ро­слих:

1 на­ла­штуй­те­ся на по­зи­тив і не де­мон­струй­те сво­їх стра­хів;

2 за­зда­ле­гідь обго­во­ріть мо­жли­ві тру­дно­щі та шля­хи їх по­до­ла­н­ня;

3 го­во­ріть про те, чо­му ди­ти­на змо­же на­вчи­ти­ся, який но­вий до­свід здо­бу­де, а не про те, як ви чи во­на су­му­ва­ти­ме­те у роз­лу­ці;

4 при спіл­ку­ван­ні (те­ле­фо­ном, скай­пом) не роз­по­від­ай­те, що від­бу­ва­є­ться вдо­ма без неї, аби ди­ти­на не ду­ма­ла, що про­пу­скає щось ва­жли­ве;

5 став­те­ся спо­кій­но до то­го, що у ди­ти­ни ви­ни­ка­ють тру­дно­щі, — цей до­свід їй та­кож не­об­хі­дно отри­ма­ти;

6 будь­те го­то­ві з ро­зу­мі­н­ням сприйня­ти те, що ва­ша ди­ти­на не ви­не­се три­ва­лої роз­лу­ки: якщо во­на по­га­но їсть, спить і ні­як не мо­же ада­пту­ва­ти­ся у ко­ле­кти­ві, кра­ще не трав­муй­те її і за­бе­ріть додому ра­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.