ГРА­Є­МО У ДО­РО­ЗІ

Zhinka - - Наші Діти -

АСО­ЦІ­А­ЦІЇ. Хтось на­зи­ває будь-яке сло­во, ін­ший го­во­рить сло­во-асо­ці­а­цію — і так аж по­ки не за­бра­кне фан­та­зії. Ви­хо­дить ці­ка­вий ряд асо­ці­а­цій: сон­це — лі­то — мо­ро­зи­во — мо­ло­ко — ко­ро­ва — тра­ва — зем­ля — дощ…

ХТО Я? Ко­тро­мусь із уча­сни­ків ви­га­ду­ють образ (пер­со­наж улю­бле­но­го муль­тфіль­му чи кни­ги, тва­ри­на чи на­віть стра­ва), який він має вга­да­ти. Він мо­же ста­ви­ти запитання, які по­тре­бу­ють від­по­віді «так» або «ні»: «Я істо­та? Я маю кіг­ті? Я ро­сту на де­ре­ві?».

ЗА ВІКНОМ. Ді­ти ма­ють на­зи­ва­ти усе, що ба­чать за вікном. Або ви­бе­ріть якісь озна­ки пре­дме­тів (за ко­льо­ром, роз­мі­ром) — і ді­ти від­зна­ча­ти­муть по­яву ко­жної чер­во­ної (бі­лої, си­ньої, чор­ної) ма­ши­ни або бу­дів­лі ви­гу­ком або лі­чи­ти­муть їх. Мо­жна та­кож за­про­по­ну­ва­ти ди­ти­ні роз­по­від­а­ти про все.

НІСЕНІТНИЦІ. За­зда­ле­гідь до­мов­те­ся про те­му гри (при­ро­да, їжа, пра­ви­ла по­ве­дін­ки). При­мі­ром: по­чув­ши на­зву не­їстів­но­го пре­дме­та (не­мо­жли­во­го при­ро­дно­го яви­ща чи не­ба­жа­ну по­ве­дін­ку), ди­ти­на пле­скає у до­ло­ні. Та­ка гра осо­бли­во ва­жли­ва для актив­них ді­тей, яким важ­ко вси­ді­ти на одно­му мі­сці.

ЗА­БО­РО­НЕ­НА БУКВА. Один із уча­сни­ків ста­вить не­скла­дні запитання: «Що ти лю­биш ро­би­ти?», «Твоя улю­бле­на стра­ва?», «Скіль­ки то­бі ро­ків?». Той, хто від­по­від­ає, не мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у сло­вах пев­ну лі­те­ру, яку за­зда­ле­гідь ого­ло­си­ли за­бо­ро­не­ною. ЩО ЗМІ­НИ­ЛО­СЯ? До­ро­слий роз­кла­дає на си­дін­ні будь-які ре­чі (ігра­шки, олів­ці, па­пе­ро­ві сер­ве­тки, дзер­каль­це…). Ді­ти ма­ють за­пам’ята­ти пре­дме­ти і їх роз­та­шу­ва­н­ня. По­тім во­ни за­плю­щу­ють очі, а ве­ду­чий мі­няє мі­сця­ми, за­би­рає чи до­дає но­ві пре­дме­ти. Зав­да­н­ня — по­мі­ти­ти всі змі­ни.

СКОРОМОВКИ. За­зда­ле­гідь роз­дру­куй­те спи­сок рі­зних ско­ро­мо­вок і просто по­тре­нуй­те­ся про­мов­ля­ти їх уго­лос у до­ро­зі. Ви­яв­ля­є­ться, це ду­же ве­се­ле за­ня­т­тя — і ко­ри­сне. Спро­буй­те!

МОВЧАНКА. Ко­ли вже усі вто­ми­ли­ся, просто хо- че­ться ти­ші. Для та­ко­го ви­пад­ку є гра в мов­чан­ку. Хто пер­ший за­го­во­рив — той і про­грав. Улю­бле­на гра всіх ба­тьків!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.