НАДІЙНА ОПОРА

Zhinka - - Дача -

За­ле­жно від сор­ту, по­мі­до­рам на го­ро­ді мо­же зна­до­би­ти­ся ви­со­ка стій­ка, шпа­ле­ра чи тру­ба­клі­тка.

Мі­ні­маль­но при­пу­сти­мі па­ра­ме­три до­шки для опо­ри­стій­ки — 1,3х5 см, ви­со­та — 180–240 см. Мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти й цу­пкий дріт, ме­та­ле­вий прут. Стій­ку на 30­60 см за­гли­блю­ють у зем­лю на від­ста­ні мі­ні­мум 5 см від ро­сли­ни та віль­но підв’язу­ють до неї то­мат.

Як і ви­но­град, ка­ба­чки, бо­бо­ві та ін­ші ви­ткі ро­сли­ни, то­ма­ти мо­жна прив’язу­ва­ти до пар­ка­нів, ре­ші­ток.

Клі­тка­тру­ба має бу­ти мі­ні­мум 120 см зав­ви­шки або й ви­щою, якщо по­мі­до­ри — ви­со­ко­ро­слі. Підв’язу­ва­ти ро­сли­ни по­се­ре­ди­ні сте­бла не обов’яз­ко­во, якщо во­ни не над­то ви­со­кі. Мо­жна вко­па­ти бі­ля клі­тки стій­ку для до­да­тко­вої опо­ри, щоб кон­стру­кція не гну­ла­ся та не ла­ма­ла­ся (під ва­гою ро­слин, від по­ри­вів силь­но­го ві­тру).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.