ДЛЯ РЯСНИХ ВРОЖАЇВ

Zhinka - - Дача -

До­бри­ва для по­мі­до­рів мо­жуть бу­ти хі­мі­чни­ми або ор­га­ні­чни­ми — оби­рай­те ті з них, ко­трі сти­му­лю­ють ріст пло­дів на ово­че­вих куль­ту­рах. Го­лов­на задача — зі­бра­ти ще­дрий уро­жай здо­ро­вих пло­дів! То­му важливо й зна­ти мі­ру у вне­сен­ні до­брив, і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ли­ше від­по­від­ні, іна­кше швид­ше ро­сти­муть не пло­ди, а са­ме ба­ди­л­ля, що та­кож зро­бить ро­сли­ни ура­зли­ві­ши­ми до шкі­дни­ків та хво­роб.

До­свід­че­ні го­ро­дни­ки радять у пе­рі­од цві­ті­н­ня то­ма­тів для за­пи­ле­н­ня їх кві­ток 1­2 ра­зи на ти­ждень злег­ка стру­шу­ва­ти опо­ри, до яких крі­пля­ться ро­сли­ни (чи са­мі ро­сли­ни), впро­довж 5 се­кунд. Це до­по­ма­гає пил­ку роз­по­ді­ля­ти­ся рів­но­мір­ні­ше та збіль­шує кіль­кість зав’язі.

До­бри­ва кра­ще не мі­ня­ти: від­ра­зу ви­зна­чте ком­плекс мі­не­раль­них та ор­га­ні­чних до­брив і піджив­люй­те то­ма­ти, чі­тко до­три­му­ю­чись до­зу­ва­н­ня.

На бі­дних ґрун­тах та за до­що­вої по­ри кіль­кість піджив­лень по­трі­бно збіль­ши­ти вдві­чі, але до­зи вне­се­н­ня, нав­па­ки, змен­ши­ти на 30­50%.

Вно­си­ти під то­ма­ти ко­ров’як по­над три ра­зи за се­зон не ре­ко­мен­до­ва­но!

Пі­джив­лю­ю­чи по­мі­до­ри до­бри­ва­ми про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва, за раз використовуйте по­ло­ви­ну вка­за­ної ін­стру­кці­єю до­зи на 1 л води, але удо­брюй­те ро­сли­ни вдві­чі ча­сті­ше!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.