Зна­ме­ни­ті ве­ле­тні

Zhinka - - Чарівна Країна -

Най­ви­щий транс­порт­ний міст у сві­ті про­хо­дить че­рез до­ли­ну фран­цузь­кої рі­чки Тарн. Най­біль­ша йо­го опора ся­гає 341 ме­тра.

Ту­ре­цький міст «Ка­ра­ван» на­зи­ва­ють най­ста­рі­шим. Дав­ні ру­ко­пи­си свід­чать, що пе­ре­пра­ву че­рез рі­чку Ме­лес по­бу­ду­ва­ли ще у 850 ро­ці до н. е.

Міст «Зо­ло­та Бра­ма» у США, Сан-Фран­ци­ско, — пер­ший у рей­тин­гу най­більш фо­то­гра­фо­ва­них.

26 000 000 це­глин ви­ко­ри­ста­ли для бу­дів­ни­цтва най­біль­шо­го це­гля­но­го ві­а­ду­ку. Зна­хо­ди­ться він у до­ли­ні рі­чки Гельч у ні­ме­цькій фе­де­раль­ній зем­лі Са­ксо­нія.

Ве­ли­кий міст че­рез про­то­ку Ака­сі у Япо­нії — най­дов­ший ви­ся­чий міст у сві­ті. Він по­єд­нує мі­ста Ко­бе на остро­ві Хон­сю з остро­вом Ава­дзі. Дов­жи­на мо­сту 3 911 ме­трів, ви­со­та го­лов­но­го про­го­ну — 297 ме­трів.

Про­їха­ти­ся за­лі­зни­цею чи ав­то­мо­бі­лем або про­гу­ля­ти­ся пі­шки. Усе одно­ча­сно мо­жли­ве на до­ро­гах най­шир­шо­го мо­сту у сві­ті. Ста­ле­вий аро­чний міст «Гар­бор-Бридж» че­рез за­то­ку Порт-Дже­ксон у Сі­днеї ся­гає 49 ме­трів і спо­лу­чає ді­ло­ві ра­йо­ни зі спаль­ни­ми.

Зав­дя­ки гі­драв­лі­чній си­сте­мі ан­глій­ський міст «Мі­ле­ні­ум» мо­же на­хи­ля­ти­ся і витримувати зі­ткне­н­ня з су­дном ва­гою 4 000 тонн.

Оль­га Го­ло­ве­цька

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.