Міст іме­ні Єв­ге­на Па­то­на

Zhinka - - Чарівна Країна -

Вла­сний рей­тинг пі­шо­хі­дних, ав­то­мо­біль­них, за­лі­зни­чних і на­віть мо­сту Ме­тро мо­жна скла­да­ти у Ки­є­ві. По всьо­му мі­сту біль­ше со­тні пе­ре­прав, по­над трид­цять — во­дні.

Ві­зи­тів­ка та один із сим­во­лів сто­ли­ці — ле­ген­дар­ний міст іме­ні Єв­ге­на Па­то­на. На­зва­ний він на честь сво­го твор­ця — про­фе­со­ра, ака­де­мі­ка, до­кто­ра те­хні­чних на­ук Єв­ге­на Па­то­на, який пі­шов із жи­т­тя за три мі­ся­ці до від­кри­т­тя сво­го ді­ти­ща. За­слу­ги уче­но­го важ­ко пе­ре­оці­ни­ти: міст не тіль­ки став пер­шою пі­сля­во­єн­ною спо­ру­дою, що з’єд­на­ла два бе­ре­ги Дні­пра і спри­я­ла бур­хли­во­му роз­ви­тку лі­в­обе­ре­жних те­ри­то­рій, а пер­шим у сві­ті зве­де­ним уні­каль­ним на той час су­ціль­но­звар­ним ме­то­дом.

Офі­цій­на пре­зен­та­ція мо­сту від­бу­ла­ся 5 ли­сто­па­да 1953 ро­ку і ста­ла уні­каль­ною по­ді­єю для спу­сто­ше­но­го вій­ною Ки­є­ва. Вра­жа­ла дов­жи­на пе­ре­пра­ви — 1 543 ме­три, ши­ри­на про­їжджої ча­сти­ни — 21 метр, тро­ту­а­рів — 3 ме­три. В’їзд на міст із пра­во­го бе­ре­га при­кра­ше­ний про­пі­ле­я­ми до­ри­чно­го ор­де­ра, а на лі­во­му бо­ці під­но­ся­ться дві 20­ме­тро­ві ко­ло­ни. По­ру­чні мо­сту при­кра­ше­ні ча­вун­ним ли­т­тям. До 2004 ро­ку по мо­сту про­хо­ди­ла трам­вай­на лі­нія, зго­дом де­мон­то­ва­на і за­мі­не­на тро­лей­бу­сною.

Упро­довж по­над ші­ст­де­ся­ти­рі­чну істо­рію міст Па­то­на за­ли­ша­є­ться най­по­пу­ляр­ні­шим у Ки­є­ві. Що­дня тут про­їжджа­ють ти­ся­чі ав­то­мо­бі­лів, а йо­го тро­ту­ар­на ча­сти­на ста­ла чу­до­вим місцем для ро­ман­ти­чних зу­стрі­чей та па­трі­о­ти­чних фле­шмо­бів, що уосо­блю­ють єд­на­н­ня За­хо­ду та Схо­ду Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.