НА­ШІ ДІ­ТИ

ДЕ­КІЛЬ­КА ПРОСТИХ ПРА­ВИЛ, ЩО ДО­ПО­МО­ЖУТЬ ОР­ГА­НІ­ЗУ­ВА­ТИ ХАР­ЧУ­ВА­Н­НЯ ДИ­ТИ­НИ СПЕКОТНИМИ ДНЯ­МИ.

Zhinka - - Тема Номера -

Як і чим го­ду­ва­ти ма­лят влі­тку

Зна­ста­н­ням га­ря­чої лі­тньої по­ри у ді­тей ча­сто змі­ню­ю­ться сма­ко­ві упо­до­ба­н­ня. Ма­лю­ки від­мов­ля­ю­ться від зви­чних «обі­дів з трьох страв» та охо­че по­го­джу­ю­ться із більш лег­ким ме­ню. Щоб мен­ше хви­лю­ва­ти­ся, чи отри­мує ди­ти­на все не­об­хі­дне для сво­го пов­но­цін­но­го роз­ви­тку, вар­то до­три­му­ва­ти­ся на­сту­пних порад.

РОЗ­РО­БИ­ТИ НО­ВИЙ РАЦІОН

Ча­сто ді­ти, осо­бли­во най­мен­ші, са­мі в спе­ку май­же пов­ні­стю від­мов­ля­ю­ться від на­си­че­них су­пів, м’ясних страв і на­да­ють пе­ре­ва­гу ово­чам, фру­ктам і со­кам. І це пра­виль­но! Улі­тку наш ор­га­нізм по­тре­бує мен­ше енергії, тож від­па­дає не­об­хі­дність у по­жив­них стра­вах. За спе­ко­тної погоди раціон ма­лю­ків ціл­ком мо­же скла­да­ти­ся з лег­ких су­пів, ово­чів, фру­ктів, кру­пів, які мо­жна урі­зно­ма­ні­тни­ти (і до­да­ти біл­ків) не­жир­ни­ми м’ясом, ри­бою, яй­ця­ми, а та­кож ки­сло­мо­ло­чни­ми про­ду­кта­ми. Нор­му жи­рів, які обов’яз­ко­во по­трі­бні ди­ти­ні, во­на доби­ра­ти­ме з олій­них за­пра­вок ово­че­вих са­ла­тів та са­ме з мо­ло­чних про­ду­ктів, які то­му не ма­ють бу­ти зне­жи­ре­ни­ми.

ДБА­ТИ ПРО ЧИ­СТО­ТУ І СВІ­ЖІСТЬ

На­віть на ор­га­ні­чно ви­ро­ще­ні в се­лі у ба­бу­сі огі­ро­чки та по­мі­дор­чи­ки, яго­ди і фру­кти з ґрун­ту мо­жуть по­тра­пи­ти рі­зні збу­дни­ки ки­шко­вих ін­фе­кцій, яй­ця гли­стів та ін­ші не­при­єм­ні «не­спо­ді­ван­ки». То­му зав­жди пам’ятайте про гі­гі­є­ну та мий­те со­бі і ді­тям ру­ки пе­ред їдою, а та­кож гар­но обми­вай­те сві­жі ово­чі, фру­кти і зе­лень. Осо­бли­во — ку­пле­ні на рин­ку чи в ма­га­зи­ні. Та­кож у спе­ку ре­тель­ні­ше стежте за стро­ка­ми та умо­ва­ми збе­рі­га­н­ня про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня і за най­мен­ших сум­ні­вів не екс­пе­ри­мен­туй­те: ви­кинь­те си­ро­чок, упа­ков­ка з яким на­ду­ла­ся.

ЗМІНИТИ ГРА­ФІК

Че­рез змі­ну тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му по­жив­ні­ші стра­ви мо­жна по­да­ва­ти ма­лю­кам не у спе­ко­тну обі­дню по­ру, а в більш прохо­ло­дні ран­ко­ві чи пі­зні ве­чір­ні го­ди­ни, ко­ли ор­га­нізм лег­ко змо­же їх пе­ре­тра­ви­ти. І, го­лов­не, по­дбай­те, щоб ди­ти­на пи­ла до­ста­тньо рі­ди­ни, зокре­ма і чистої во­ди.

ОБИРАТИ МІ­СЦЕ­ВЕ

Що три­ва­лі­шим є транс­пор­ту­ва­н­ня про­ду­кту, то біль­ша ймо­вір­ність, що до вас він до­їде хі­мі­чно обро­бле­ним, аби не зі­псу­ва­ти­ся до­ро­гою. Та й з по­ля (са­ду) йо­го мо­жуть зібрати для цьо­го пе­ред­ча­сно, зни­зив­ши тим са­мим сма­ко­ві та по­жив­ні яко­сті. То­му оби­рай­те укра­їн­ське, або фру­кти та ово­чі, при­ве­зе­ні хо­ча б із «близь­ко­го за­кор­до­ну».

ЗНА­ТИ МІРУ

Вводь­те но­ві про­ду­кти (осо­бли­во у раціон най­мен­ших ді­ток) не­ве­ли­ки­ми пор­ці­я­ми. Слід­куй­те за ре­а­кці­єю упро­довж до­би та, у ра­зі від­су­тно­сті не­га­тив­них про­я­вів, по­сту­по­во збіль­шуй­те кіль­кість про­ду­кту впро­довж на­сту­пних днів. Але все одно роз­би­вай­те до­бо­ву нор­му на кіль­ка при­йо­мів: сві­жі ово­чі, фру­кти та яго­ди мі­стять ки­сло­ти, що мо­жуть по­дра­зню­ва­ти трав­ну си­сте­му, а та­кож клі­тко­ви­ну, яка сти­му­лює пе­ри­сталь­ти­ку.

Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.