ЗООСВІТ

ГОЛКИ НА ТІ­ЛІ — ОСОБЛИВІСТЬ, ЩО НЕ ЛИ­ШЕ ВИРІЗНЯЄ ЦИХ ТВА­РИН У СВІ­ТІ ФАУНИ, А Й НАДІЙНО ЗА­ХИ­ЩАЄ ВІД НЕБЕЗПЕКИ І НА СУШІ, Й У ВО­ДІ.

Zhinka - - Тема Номера -

Обе­ре­жно, во­ни мо­жуть вко­ло­ти!

Най­по­пу­ляр­ні­ші се­ред «ко­лю­чих» на суші — їжа­ки. З’явив­шись на пла­не­ті при­бли­зно п’ятнад­цять мільйонів ро­ків то­му, во­ни упев­не­но за­се­ли­лись у лі­сах, по­лях і на са­ди­бах Азії, Афри­ки та Єв­ро­пи. Най­біль­шу актив­ність тва­ри­ни ви­яв­ля­ють пі­сля за­хо­ду сон­ця, ко­ли ви­ру­ша­ють на по­шу­ки їжі, а вдень хо­ва­ю­ться у нір­ках під ко­рі­н­ням де­рев або у гу­стих ча­гар­ни­ках. Ма­лю­ки-їжа­ки на­ро­джу­ю­ться глу­хи­ми, слі­пи­ми, без­зу­би­ми та з рід­ки­ми бі­ли­ми гол­ка­ми, які за два пер­ші ти­жні жи­т­тя пе­ре­тво­рю­ю­ться на го­стрі ко­лю­чки. Як і в біль­шо­сті ні­чних тва­рин, у їжа­ків слаб­кий зір (хо­ча во­ни зда­тні роз­рі­зня­ти ко­льо­ри), але тон­кий нюх і не­ймо­вір­но го­стрий слух, зав­дя­ки яким во­ни від­чу­ва­ють не­без­пе­ку й одра­зу згор­та­ю­ться, пе­ре­тво­рю­ю­чись на ко­лю­чі клу­бо­чки. До ре­чі, са­ме для за­хи­сту від хи­жа­ків, за сло­ва­ми на­у­ков­ців, у про­це­сі ево­лю­ції шерсть тва­рин пе­ре­тво­ри­ла­ся на ко­лю­чий шкі­ря­ний по­крив.

Не­зва­жа­ю­чи на «ди­ке» се­ре­до­ви­ще існу­ва­н­ня, лі­со­вий їжак мо­же ста­ти до­ма­шнім улю­блен­цем.

Тва­ри­ни швид­ко при­ру­ча­ю­ться, ви­ко­ну­ють не­скла­дні ко­ман­ди та ла­дна­ють із ха­тні­ми кі­шка­ми і со­ба­ка­ми.

Біль­ші від ми­шей, але мен­ші за кро­ли­ків. Ро­змі­ри їжа­ко­вих ва­рі­ю­ють від 10 до 45 сан­ти­ме­трів, а ма­са ті­ла не пе­ре­ви­щує 1,5 кі­ло­гра­ма. То­му важ­ко уяви­ти, що ці кри­хі­тні тва­рин­ки но­сять на со­бі близь­ко ше­сти ти­сяч го­лок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.