ЗБЕРІГАТИ, а не спо­жи­ва­ти

ГО­ВО­РИ­ТИ ПРО ЕКОЛОГІЮ НИ­НІ ДУ­ЖЕ АКТУ­АЛЬ­НО. АЛЕ ЧИ ГОТОВІ МИ ЗМІНИТИ СВОЇ ЗВИЧКИ, АБИ ПЕРЕТВОРИТИ СЛО­ВА НА ДІЇ? ПРО ЦЕ МИ ЗА­ПИ­ТА­ЛИ НА­ШИХ ЗІРКОВИХ ГО­СТЕЙ.

Zhinka - - Тема Номера -

ба­бу­си­ни­ми ре­це­пта­ми — з вів­ся­них пла­стів­ців, яєць, ме­ду, си­ру і ягід.

І, зві­сно, ми дба­є­мо про за­хист дов­кi­л­ля: ста­ра­є­мо­ся за­ли­ша­ти пі­сля се­бе мен­ше від­хо­дів. На­при­клад, па­пе­ру в на­шо­му сміт­тє­во­му від­рі не­має. Ми йо­го скла­да­є­мо в окре­му ко­роб­ку, а по­тім від­но­си­мо до пун­кту при­йо­му. Та са­ма істо­рія з пля­шка­ми, бан­ка­ми і ба­но­чка­ми­скля­но­чка­ми з­під ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня та мо­ло­ка — їх стіль­ки! А кри­шки від пла­сти­ко­вих пля­шок, з яких по­тім про­те­зи ро­блять, ми зби­ра­є­мо ра­зом із си­ном (йо­му не­має ще двох ро­ків). Від­не­сти їх і вки­ну­ти в спе­ці­аль­ний ящик, який сто­їть у су­пер­мар­ке­ті, для ди­ти­ни ці­ла спра­ва! Він зав­жди та­кий за­до­во­ле­ний цим... Ось тiль­ки вiд по­лі­ети­ле­но­вих па­ке­тів вiдмо­ви­ти­ся по­ки не ви­хо­дить. Але у ма­га­зи­ні я, як пра­ви­ло, ово­чі зва­жую окре­мо, а по­тім скла­даю в один па­кет і на ньо­го при­кле­юю всі штрих­ко­ди. I зав­жди зі сво­єю еко­тор­бою хо­джу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.