Iри­на СОПОНАРУ, актри­са («Одно­го ра­зу пiд Пол­та­вою», ТЕТ):

Zhinka - - Тема Номера -

— Без­пе­ре­чно, для ме­не акту­аль­на те­ма здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя та еко­трен­дів. Осо­бли­во, ко­ли іде­ться про ви­бір пра­виль­ної ко­сме­ти­ки, хар­чу­ва­н­ня й одя­гу. Я ре­тель­но пе­ре­ві­ряю про­ду­кти, які ку­пую, і на­ма­га­ю­ся спо­жи­ва­ти ор­га­ні­чну їжу, на­скіль­ки це мо­жли­во (тоб­то, на­скіль­ки мож­

на ві­ри­ти то­му, що на­пи­са­но на ети­ке­тках). Та й на­ту­раль­ній ко­сме­ти­ці на­даю пе­ре­ва­гу: пі­сля ми­т­тя го­ло­ви ор­га­ні­чним шам­пу­нем во­лос­ся має здо­ро­ві­ший і шов­ко­ви­стий ви­гляд.

Я — ве­ге­та­рі­ан­ка, не їм м’яса вже де­сять ро­ків. Прин­ци­по­во не но­шу ху­тро. Вва­жаю, що ху­тро но­сять кра­си­ві тва­ри­ни і по­твор­ні лю­ди. Ві­дмо­ви­лась від ко­сме­ти­ки пев­них брен­дів пі­сля то­го, ко­ли ді­зна­ла­ся про жа­хли­ві до­слі­ди над тва­ри­на­ми. На­даю пе­ре­ва­гу так зва­ній «ети­чній» ко­сме­ти­ці в упа­ков­ках, що біо­роз­кла­да­ю­ться. Це мій сві­до­мий ви­бір. Як і ко­жна су­ча­сна дів­чи­на, не мо­жу не пі­клу­ва­ти­ся про світ дов­ко­ла. Це не озна­чає, що я стою з транс­па­ран­та­ми і ви­гу­кую га­сла про за­хист при­ро­ди. Про­сто еле­мен­тар­но не ки­даю па­пір­ці на ву­ли­ці і при­би­раю за со­бою пі­сля пі­кні­ка в лі­сі.

Під­го­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.