ДЕ ШУ­КА­ТИ ПІД­ТРИМ­КИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ЕКОПРОЕКТІВ

Zhinka - - Актуально -

ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (NEFCO). На­дає піль­го­ві кре­ди­ти в рам­ках сво­їх про­грам за на­прям­ка­ми «Чи­сте ви­ро­бни­цтво», «Енер­го­ефе­ктив­ність», «Ві­днов­лю­валь­на енер­гія», «По­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми».

ФОНД ІМЕ­НІ ГАЙН­РІ­ХА БЬОЛЛЯ. На­дає гран­ти на ре­а­лі­за­цію про­е­ктів у сфе­рах енер­го­ефе­ктив­но­сті, енер­го­збе­ре­же­н­ня, еко­ло­гії, за­по­бі­га­н­ня змі­ні клі­ма­ту.

USELF. Про­гра­ма ЄБРР, спря­мо­ва­на на спри­я­н­ня ре­а­лі­за­ції про­е­ктів з ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­ва­них джерел енергії в Укра­ї­ні.

«ГОРИЗОНТ 2020». Про­гра­ма ЄС. Здій­сню­є­ться під­трим­ка про­е­ктів, що на­прав­ле­ні на за­хист дов­кі­л­ля, роз­ви­ток від­нов­лю­ва­них джерел енергії, без­пе­ку про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, ефе­ктив­ність ре­сур­сів і си­ро­ви­ни то­що.

E5P. До­нор­ський фонд для спри­я­н­ня за­лу­чен­ню ін­ве­сти­цій у сфе­рі під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті й еко­ло­гії у кра­ї­нах Схі­дно­го пар­тнер­ства.

«GREENCUBATOR». Укра­їн­ська про­гра­ма під­трим­ки ін­но­ва­цій для ста­лої і ро­зум­ної енер­ге­ти­ки: осві­та, під­при­єм­ни­цтво, со­ці­аль­ні ін­но­ва­ції та ме­діа-іні­ці­а­ти­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.