ДВА ГРА­ФИ

Zhinka - - Легенда -

Па­ні Со­фії Скар­бе­ко­вій не бу­ло двад­ця­ти ро­ків, ко­ли во­на 1817 ро­ку на яко­мусь львів­сько­му ба­лу по­зна­йо­ми­ла­ся з двад­ця­тип’яти­рі­чним Але­ксан­дром Фре­дром. У ко­жно­го з них, не­зва­жа­ю­чи на мо­ло­дість, до то­го мо­мен­ту в жит­ті вже від­бу­ло­ся чи­ма­ло бур­хли­вих по­дій. Що­прав­да, рі­зних.

Зо­ся за чо­ти­ри ро­ки пе­ред цим так са­мо на ба­лу зу­стрі­ла гра­фа Ста­ні­сла­ва Скар­бе­ка, стар­шо­го за неї на 20 ро­ків. Ста­ні­слав мав аван­тюр­ну вда­чу. Не раз він встиг на­ко­пи­чи­ти ве­ли­че­зні ста­тки, по­тім роз­гуль­ним жи­т­тям швид­ко на­ро­би­ти бор­гів і спу­сти­ти все май­но, — і так са­мо кар­ко­лом­но по­вер­ну­ти й при­мно­жи­ти… Він брав­ся за ви­до­бу­ток за­лі­за, роз­ве­де­н­ня ху­до­би, ви­ро­бни­цтво спир­тно­го — і не раз ви­вер­тав­ся, пе­ре­бу­ва­ю­чи на ме­жі бан­крут­ства. Зу­мів­ши за­кру­ти­ти го­ло­ву юній дів­чи­ні, він зва­жив­ся на кра­си­вий, тро­хи бо­

Те­атр Ста­ні­сла­ва Скар­бе­ка у Льво­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.