ВИПРОМІНЮЄМО НА­ДІЮ

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

Най­біль­ша со­ня­чна стан­ція зна­хо­ди­ться у Са­ха­рі — тут вста­нов­ле­но

500 ти­сяч па­ра­бо­лі­чних дзер­кал. Во­на мо­же аку­му­лю­ва­ти на­дли­шки енергії, то­му пра­цює на­віть пі­сля за­хо­ду сон­ця.

Ду­же актив­но сти­му­лює ме­шкан­ців до ви­ко­ри­ста­н­ня со­ня­чної енергії Ні­меч­чи­на. Пла­ну­є­ться, що тут ба­га­то­по­вер­хо­ві бу­дин­ки ско­ро по­кри­ють до 50% вла­сних еле­ктро­по­треб зав­дя­ки вста­нов­ле­ним на да­хах со­ня­чним стан­ці­ям.

В укра­їн­сько­му се­ли­щі Ан­то­нів­ці шко­ла, на да­ху якої вста­нов­ле­ні со­ня­чні ба­та­реї, зда­тна за­без­пе­чу­ва­ти свої по­тре­би в еле­ктро­енер­гії та опа­лю­ван­ні. На­дли­шки еле­ктро­енер­гії мо­жуть про­да­ва­ти­ся дер­жа­ві. Для цьо­го, до ре­чі, вве­де­ний спе­ці­аль­ний піль­го­вий «зе­ле­ний та­риф».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.