РІ­ЗНІ Та­кі СУ­КНІ лі­тні

ШУКАЄТЕ ВДАЛУ ЛІ­ТНЮ СУ­КНЮ? МИ ДІБРАЛИ ДЛЯ ВАС ЦІ­ЛУ КОЛЕКЦІЮ: 11 ЧУДОВИХ МОДЕЛЕЙ, КО­ЖНА З ЯКИХ МАЄ СВІЙ ХА­РА­КТЕР…

Zhinka - - Мода -

ЕЛЕГАНТНО.

У гар­де­ро­бі ко­жної жін­ки, окрім пов­сяк­ден­но­го одя­гу, має бу­ти і та­ка еле­ган­тна су­кня, у якій во­на

по­чу­ва­ти­ме­ться справ­жньою ле­ді. Ви­би­рай­те фа­сон, що м’яко під­кре­слює кон­ту­ри фі­гу­ри, він до­дає си­лу­е­ту

осо­бли­вої струн­ко­сті.

ЖІНОЧНО.

Су­кня-мі­ді, що обля­гає фі­гу­ру, під­ку­по­вує без­до­ган­ни­ми лі­ні­я­ми. Жо­дних зай­вих де­та­лей! Та­ка про­сто­та і є озна­кою до­вер­ше­но­сті.

НЕВИМУШЕНО.

Са­ра­фан-ма­ксі віль­но­го крою ще кіль­ка се­зо­нів то­му за­во­ю­вав при­хиль­ність мо­дниць, ко­трі від­да­ють пе­ре­ва­гу ком­фор­ту. Оскіль­ки мо­дель мі­ні­ма­лі­сти­чна за фа­со­ном, оби­рай­те тка­ни­ну з яскра­вим прин­том. Са­ра­фан із по­ві­тря­ної тка­ни­ни по­да­рує вам при­єм­ні від­чу­т­тя за спе­ко­тної погоди і до­зво­лить ство­ри­ти лег­кий і тен­ді­тний образ.

ВИШУКАНО.

Та­ку мо­дель оці­нять жін­ки, ко­трі на­віть улі­тку на­да­ють пе­ре­ва­гу не над­то від­кри­тим су­кням. Тро­хи при­та­ле­ний си­лу­ет під­кре­слить ва­ші фор­ми, але ра­зом із тим і при­хо­ває те, що ви не ба­жа­є­те усім де­мон­стру­ва­ти. Та­ка су­кня го­ди­ться і для свя­та, і для офі­сної ро­бо­ти.

ЧАРІВНО.

Лег­ка су­кня із ба­вов­ни сві­тло­го ко­льо­ру або з ні­жним прин­том іде­аль­но під­хо­дить для ден­них про­гу­ля­нок і те­плих ве­чі­рок. Рю­ші, во­ла­ни й обор­ки, спі­дни­ця у склад­ку, під­кре­сле­на та­лія — де­та­лі, на які не тіль­ки ви звер­не­те ува­гу!

СПОРТИВНО.

Уні­вер­саль­на і зру­чна су­кня для від­по­чин­ку та при­год. Лег­кий у до­гля­ді три­ко­таж, льон і шта­пель — не­змін­ні фа­во­ри­ти лі­тньо­го се­зо­ну — у по­єд­нан­ні з про­стим кро­єм за­без­пе­чу­ють най­акту­аль­ні­ші мо­де­лі для лі­тніх від­пу­сток.

НІЖНО.

Лег­ка ши­фо­но­ва су­кня віль­но­го крою з під­кре­сле­ною па­ском та­лі­єю ли­чи­ти­ме ко­жній жін­ці, ефе­ктно під­кре­слю­ю­чи ви­гі­дні де­та­лі та при­хо­ву­ю­чи не­до­лі­ки. Ви­би­рай­те тка­ни­ни з дрі­бним прин­том, аби не по­ру­шу­ва­ти ці­лі­сно­сті обра­зу.

РОМАНТИЧНО.

Дов­га су­кня — обов’яз­ко­вий еле­мент лі­тньо­го сти­лю. Доби­рай­те лег­ку, м’яку і при­єм­ну на до­тик тка­ни­ну на­си­че­но­го ко­льо­ру або із кві­тко­вим ор­на­мен­том чи ори­гі­наль­ним прин­том, аби від­чу­ва­ти ма­кси­маль­ний ком­форт і упев­не­ність у со­бі.

Та­ка су­кня до­зво­лить ство­ри­ти не­по­втор­ний образ ко­жній жін­ці, не­за­ле­жно від ти­пу фі­гу­ри.

ПОЗИТИВНО.

Са­ме та­кий ха­ра­ктер ма­ють обра­зи, ство­ре­ні зав­дя­ки яскра­вим лі­тнім ко­то­но­вим су­кням.

При чо­му — не­за­ле­жно від фа­со­ну! Су­кні з пи­шною спі­дни­цею на­віть за ду­же про­сто­го прин­ту ма­ють свя­тко­вий і ве­се­лий на­стрій, тож її іде­аль­но обра­ти для від­по­чин­ку.

ЗРУ­ЧНО.

Су­кні-со­ро­чки — це по­пу­ляр­ні ни­ні мо­дні й зру­чні су­кні. Про­сто без­про­гра­шний ва­рі­ант на ко­жен день — ла­ко­ні­чно, стиль­но й ори­гі­наль­но. Су­кня зго­ди­ться і для ро­бо­ти, і для ве­чір­ніх про­гу­ля­нок, і для лег­ко­го сні­дан­ку у за­ти­шній кав’яр­ні ра­зом із по­дру­гою. Доби­ра­ю­чи рі­зне взу­т­тя — кла­си­чні чов­ни­ки на під­бо­рах, ба­ле­тки чи слі­по­ни — ви мит­тє­во

змі­ню­є­те свій образ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.