Що ро­би­ти­ме лі­кар?

Zhinka - - Здоров’я -

Лі­кар по­ста­вить вам чи­ма­ло за­пи­тань що­до мен­стру­аль­но­го ци­клу, осо­бли­во­стей се­чо­ви­пу­ска­н­ня та ро­бо­ти ки­ше­чни­ка, аби з’ясу­ва­ти по­хо­дже­н­ня бо­льо­вих від­чут­тів.

Окрім цьо­го, йо­му мо­же бу­ти по­трі­бною ін­фор­ма­ція про ва­ше за­галь­не са­мо­по­чу­т­тя — слаб­кість, по­гір­ше­н­ня апе­ти­ту, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, ну­до­та чи блю­во­та. Не ди­вуй­те­ся, якщо лі­кар ці­ка­ви­ти­ме­ться ва­шим емо­цій­ним ста­ном — що від­бу­ва­є­ться у вас удо­ма, чи не пов’язана ва­ша ро­бо­та зі стре­со­ви­ми си­ту­а­ці­я­ми, на­скіль­ки актив­ним є ва­ше се­ксу­аль­не жи­т­тя. По­тім лі­кар огля­не ваш жи­віт, за­сто­со­ву­ю­чи паль­па­цію. Не­об­хі­дни­ми мо­жуть бу­ти ва­гі­наль­ний чи ре­кталь­ний огляд (іно­ді оби­два). Лі­кар мо­же при­зна­чи­ти ана­ліз се­чі або ка­лу. Якщо він при­пу­скає, що про­бле­ма має гі­н­еко­ло­гі­чний ха­ра­ктер, то при­зна­чить до­слі­дже­н­ня ва­гі­наль­но­го чи уро­ге­ні­таль­но­го маз­ка.

За­ле­жно від сим­пто­мів та їх три­ва­ло­сті рекомендовані до­да­тко­ві до­слі­дже­н­ня:

Для ви­зна­че­н­ня гі­н­еко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань по­трі­бні до­слі­дже­н­ня ва­гі­наль­ної фло­ри, ма­зок на ци­то­ло­гію ший­ки ма­тки або коль­по­ско­пія, уль­тра­зву­ко­ве до­слі­дже­н­ня ор­га­нів ма­ло­го та­за. Іно­ді при­зна­ча­є­ться спе­ці­аль­ний ана­ліз кро­ві.

Для ви­яв­ле­н­ня по­ру­шень ро­бо­ти ор­га­нів се­чо­ви­ві­дної си­сте­ми вам мо­жуть при­зна­чи­ти ана­ліз се­чі й УЗД.

Про­бле­ми з ки­ше­чни­ком мо­жуть ви­ма­га­ти ен­до­ско­пі­чно­го до­слі­дже­н­ня або ко­ло­но­ско­пії.

Ме­ди­чний огляд є обов’яз­ко­вим, якщо:

ниє вер­хня ча­сти­на жи­во­та; се­ча тем­но­го ко­льо­ру; шкі­ра та біл­ки очей на­бу­ли жов­ту­ва­то­го від­тін­ку;

шлун­ко­вий спазм три­ває по­над 30 хв. або по­си­лю­є­ться;

при за­по­рі чи про­но­сі на­яв­на кров у ка­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.