БУР’ЯНИ: як ви­гра­ти би­тву?

НЕПРОХАНИМ ГО­СТЯМ НЕ РА­ДІ НІ­ДЕ! НЕ ТІ­ШИТЬ ГО­СПО­ДА­РІВ І ПО­Я­ВА В САДКУ ЧИ НА ГО­РО­ДІ БУР’ЯНІВ. РОЗ­ПО­ВІ­МО ПРО МЕТОДИ ТА СПОСО­БИ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ ЯКНАЙДОВШЕ УНИКАТИ ЗУ­СТРІ­ЧІ З ЦИ­МИ НЕПРИЄМНИМИ ПОРУШНИКАМИ ДА­ЧНОЇ ІДИЛІЇ.

Zhinka - - Дача -

1 ДІД ТЯГНЕ, БА­БА ТЯГНЕ...

Ви­ри­ва­ти бур’яни бу­де кра­ще, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи зру­чний ни­зень­кий ослін­чик, на­ко­лін­ни­ки, ки­ли­мок. Пра­цю­ю­чи із са­пою, на­дя­гай­те ру­ка­ви­ці та за­кри­те взу­т­тя.

Вру­чну ви­сми­ку­ва­ти бур’яни із зем­лі, без­пе­ре­чно, ду­же ну­дна, по­віль­на та не­лег­ка спра­ва. За­йма­ти­ся нею по­трі­бно чи не від­ра­зу, як зій­де сніг, і ре­гу­ляр­но, щоб го­род, га­зон чи клум­би не пе­ре­тво­ри­ли­ся на су­ціль­не по­ле бур’янів. То­му ра­дує, що та­кий спо­сіб бо­роть­би із не­ба­жа­ною ро­слин­ні­стю — не єди­ний. Йо­го за­сто­су­ва­н­ня не уни­кну­ти про­ти тих ро­слин, ко­трі не­об­хі­дно ви­да­ля­ти з ко­ре­ня­ми (осо­бли­во — ба­га­то­рі­чни­ки з по­ту­жни­ми ко­ре­не­ви­ща­ми на га­зо­ні), та та­ких, що про­ро­сли бі­ля ко­ре­нів кві­тів, го­ро­ди­ни, щоб, зрі­зу­ю­чи бур’ян са­пою, ви­пад­ко­во не по­шко­ди­ти і їх. Ви­ри­ва­ти бур’ян ва­жли­во з ко­рі­н­ням, лег­ше — че­рез го­ди­ну пі­сля по­ли­ву (до­щу), ко­ли зем­ля ще до­сить во­ло­га, та на­ма­га­ю­чись не зби­ва­ти на­сі­н­ня (у ра­зі, якщо во­но вже сфор­му­ва­ло­ся на ро­сли­ні) ру­ка­ми. Ви­да­ле­ною зе­лен­ню мо­жна ско­ри­ста­ти­ся для по­пов­не­н­ня ком­по­стної ями або як ма­те­рі­а­лом для муль­чі (під­су­шив­ши), але при цьо­му на ро­сли­нах не має бу­ти на­сі­н­ня.

По­трі­бний ін­вен­тар: са­до­ві ру­ка­ви­ці, ви­дел­ка, но­жі та ло­па­тки для ви­да­ле­н­ня ко­ре­не­вищ бур’янів, ру­чний роз­пу­шу­вач ґрун­ту, а та­кож лег­ке від­ро, щоб зби­ра­ти ви­да­ле­не.

2 ПІД КО­РІНЬ!

Ме­ха­ні­чне про­по­лю­ва­н­ня са­пою, мо­ти­кою, пло­ско­рі­зом, ко­ли ро­сли­ни не ви­ри­ва­ють, а зрі­зу­ють тро­хи ниж­че рів­ня ґрун­ту (або на рів­ні), — про­ду­ктив­ний, швид­кий і зру­чний спо­сіб і, за ре­гу­ляр­но­го за­сто­су­ва­н­ня, — до­сить ефе­ктив­ний. На­віть най­більш злі­сні бур’яни — осот, куль­ба­ба і пи­рій, що зда­тні швид­ко від­ро­щу­ва­ти но­ву над­зем­ну ча­сти­ну від ко­рі­н­ня і йо­го шма­то­чків,— не мо­жуть ро­би­ти це ві­чно. Нев­том­но ви­да­ля­ю­чи па­го­ни і ли­стя, мо­жна вре­шті­решт по­збу­ти­ся і ко­ре­ня.

Най­го­лов­ні­ша ре­ко­мен­да­ція — зна­йти «свій» про­стий і на­дій­ний ін­стру­мент. Оби­рай­те лег­кий, з глад­ким дер­жа­ком, зру­чний са­ме для вас ін­вен­тар і слід­куй­те за го­стро­тою йо­го лез. Про­по­лю­ва­ти гряд­ки, клум­би і ви­рі­за­ти спе­ці­аль­ним бу­ром куль­ба­бу, осот і по­до­ро­жник з га­зо­ну мо­жна і що­раз пі­сля по­ли­ву. Пам’ятайте, що пло­ско­рі­зом не тре­ба за­ри­ва­ти­ся, як са­пою, у зем­лю: ле­зо лиш злег­ка у неї за­гли­блю­ють та про­во­дять ним па­ра­лель­но до рів­ня ґрун­ту, зрі­зу­ю­чи сте­бла ро­слин.

По­трі­бний ін­вен­тар: са­па, мо­ти­ка та бур для ви­да­ле­н­ня ко­ре­не­вищ бур’янів, гра­блі (для згрі­ба­н­ня зрі­за­них бур’янів), ви­ла (скла­да­ти на ку­пи).

При ви­ко­ри­стан­ні біль­шо­сті гер­бі­ци­дів не­об­хі­дно ви­три­ма­ти два ти­жні між оброб­кою і зби­ра­н­ням пло­дів.

Не ра­ні­ше! Не за­сте­ляй­те плів­кою стеж­ки між гряд­ка­ми — пі­сля до­щу во­ни ста­нуть слизь­ки­ми і то­му не­без­пе­чни­ми.

3 ХІМІЧНА АТАКА

Пре­па­ра­ти про­ти бур’янів шкі­дли­ві і для го­ро­ди­ни. То­му на гряд­ках за­сто­со­ву­ють ли­ше гер­бі­ци­ди су­ціль­ної дії (не­се­ле­ктив­ні) на осно­ві глі­фо­са­ту — во­ни не отру­ю­ють ґрунт.

За­сто­су­ва­н­ня не­се­ле­ктив­них гер­бі­ци­дів дає ма­кси­маль­ну ефе­ктив­ність про­ти ба­га­то­рі­чних бур’янів. Пре­па­ра­та­ми обро­бля­ють ґрунт, як пра­ви­ло, у дру­гій по­ло­ви­ні лі­та, ко­ли ко­ри­сних ро­слин вже не­має на го­ро­ді (зі­бра­но вро­жай), та на при­ле­глих за­ро­слих бур’яна­ми ді­лян­ках, у та­ко­му ра­зі обов’яз­ко­во за­хи­ща­ю­чи су­сі­дні куль­тур­ні ро­сли­ни плів­кою, щи­том.

Біль­шо­го по­ши­ре­н­ня на­бу­ває за­сто­су­ва­н­ня про­ти бур’янів біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів — біо­гер­бі­ци­дів, що має всі шан­си ста­ти ря­тів­ною аль­тер­на­ти­вою ви­ко­ри­стан­ню хі­мі­чних гер­бі­ци­дів. Вже до­ся­гну­то пев­них успі­хів при за­сто­су­ван­ні ан­ти­біо­ти­ків, то­кси­нів, гри­бних пре­па­ра­тів то­що. Але хоч би який за­сіб ви обра­ли, не пе­ре­ви­щуй­те ре­ко­мен­до­ва­ну до­зу, іна­кше ро­сли­ни мо­жуть за­ги­ну­ти.

По­трі­бний ін­вен­тар: ко­ри­сту­ю­чись об­при­ску­ва­чем, не не­хтуй­те за­со­ба­ми ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хи­сту — ре­спі­ра­то­ром, спе­ці­аль­ни­ми оку­ля­ра­ми та ка­пе­лю­хом, ру­ка­ви­чка­ми то­що.

4 СИ­ЛА ТЕМРЯВИ

Муль­чу­ва­н­ня як ме­тод за­хи­сту гря­док від по­яви бур’янів остан­нім ча­сом стає по­пу­ляр­ні­шим. Усім ро­сли­нам для фо­то­син­те­зу (і жит­тє­ді­яль­но­сті) по­трі­бне сві­тло. За­крив­ши за до­по­мо­гою ма­те­рі­а­лів для муль­чу­ва­н­ня віль­ні від куль­тур­них на­са­джень ді­лян­ки ґрун­ту, мо­жна вре­шті-решт зна­чно про­рі­ди­ти ря­ди «су­про­тив­ни­ка». Це — най­про­сті­ший, а до то­го ж і най­на­дій­ні­ший та еко­ло­гі­чний спо­сіб під­три­ма­н­ня чи­сто­ти на го­ро­ді без зай­вих зу­силь. Тим біль­ше, що з йо­го по­ши­ре­н­ням зростає і асор­ти­мент до­сту­пних для цьо­го ма­те­рі­а­лів. При­кри­ва­ти ни­ми від­кри­ті ді­лян­ки зем­лі ба­жа­но вже від ве­сни, до по­яви будь-якої ро­слин­но­сті. Муль­ча та­кож за­три­мує во­ло­гу у ґрун­ті.

На­кла­дай­те муль­чу зі ско­ше­ної тра­ви, тир­си чи ін­ших при­ро­дних ма­те­рі­а­лів ша­ром у 5-10 см, від­сту­пив­ши близь­ко 3 см від сте­бел мо­ло­дих ро­слин, щоб дов­ко­ла мо­гло віль­но цир­ку­лю­ва­ти по­ві­тря, не­об­хі­дне ро­сли­ні для ро­сту. По­трі­бний ін­вен­тар: крім со­ло­ми, сі­на та, вла­сне, зір­ва­но­го бур’яну, мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пу­хку муль­чу (по­дрі­бне­ні трі­ски, тир­су, ши­шки), ли­стя, щіль­ні укри­т­тя: плів­ку, чор­ний не­тка­ний ма­те­рі­ал, ру­лон­ну агро­тка­ни­ну. Пі­ді­йдуть та­кож і кар­тон, ста­рі га­зе­ти, шма­тки ста­ро­го лі­но­ле­у­му чи ки­ли­мо­во­го по­кри­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.