ВЕЛЕТНІ ПІД­ЗЕ­МЕ­Л­ЛЯ

Zhinka - - Чарівна Країна -

Рі­зно­вид по­хо­валь­них пам’ятни­ків, на­дмо­гиль­ні на­си­пи із зем­лі або ка­ме­ню — кур­га­ни. Тра­ди­ція їх бу­ду­ва­ти по­ча­ла­ся ще в епо­ху енео­лі­ту і впро­довж сто­літь ма­ла не­змін­не пра­ви­ло: на­си­па­ти в сте­пу бі­ля дже­ре­ла во­ди.

Зво­ди­ли мо­ги­ли-велетні ти­ся­чі ро­бі­тни­ків. За осно­ву бра­ли

пла­сти дер­ну, валь­ки із су­мі­ші гли­ни, тра­ви й оче­ре­ту, а бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал при­во­зи­ли від рі­чок.

Учені вва­жа­ють, що сте­по­ві кур­га­ни вар­то роз­гля­да­ти як скла­дні ар­хі­те­ктур­ні спо­ру­ди та свя­щен­ні мі­сця: ви­со­та на­си­пу від­по­від­а­ла ста­ту­су по­хо­ва­но­го, мас­шта­би бу­дів­ни­цтва пе­ре­вер­ши­ли тра­ди­цій­ні під­зе­ме­л­ля кіль­кох істо­ри­чних епох, а на вер­ши­нах де­яких мо­гил роз­мі­щу­ва­ли свя­ти­ли­ща. Роз­мі­ра­ми та ба­гат­ством се­ред сте­по­вих пі­ра­мід ви­ді­ля­ли­ся скіф­ські кур­га­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.