Га­стро­но­мі­чний ТУР

РУШАЙМО У ПО­ДО­РОЖ КУХНЯМИ НА­РО­ДІВ ЄВ­РО­ПИ! ПО­ПУ­ЛЯР­НІ СТРА­ВИ ЗІ СВІЖИМИ ЛІТНІМИ ОВО­ЧА­МИ — СМА­ЧНІ, КО­РИ­СНІ ТА, ЗАВ­ДЯ­КИ НА­ШИМ ПІДКАЗКАМ, ЛЕГ­КІ У ПРИГОТУВАННІ.

Zhinka - - Смачного! -

Гре­цька МУСАКА з ба­кла­жа­нів

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

800 г ба­кла­жа­нів м’ясний фарш 1 ци­бу­ли­на 3 по­мі­до­ри 170 мл бі­ло­го су­хо­го ви­на твер­дий сир олія для сма­же­н­ня сіль і пе­рець до сма­ку СОУС БЕШАМЕЛЬ: 40 г вер­шко­во­го ма­сла 30 г бо­ро­шна 500 мл мо­ло­ка 2 яй­ця 200 г пар­ме­за­ну (на­тер­ти) дріб­ка ме­ле­но­го му­ска­тно­го го­рі­ха сіль

1 СОУС У ско­во­ро­ді на слаб­ко­му вогні роз­то­пи­ти вер­шко­ве ма­сло. Вси­па­ти бо­ро­шно й об­сма­жи­ти, пе­ре­мі­шу­ю­чи, упро­довж 40 сек. Зня­ти ско­во­ро­ду з пли­ти і да­ти су­мі­ші тро­хи охо­ло­ну­ти. Окре­мо пі­ді­грі­ти мо­ло­ко.

2 По­вер­ну­ти ско­во­ро­ду на слаб­кий во­гонь і пор­ці­я­ми вли­ти мо­ло­ко, за­ли­ша­ю­чи тро­хи, щоб від­ре­гу­лю­ва­ти гу­сти­ну со­усу. По­стій­но по­мі­шу­ю­чи су­міш ло­па­ткою, до­ве­сти соус до ки­пі­н­ня та про­ва­ри­ти 5 хв.

3 Вси­па­ти в соус пар­ме­зан, пе­ре­мі­ша­ти та готувати, по­ки сир пов­ні­стю не роз­пла­ви­ться. При­сма­чи­ти сі­л­лю та му­ска­тним го­рі­хом.

4 Зня­ти ско­во­ро­ду з во­гню, пе­ре­ли­ти соус у ми­ску і да­ти 5 хв. охо­ло­ну­ти. Злег­ка збив­ши яй­ця, дво­ма ча­сти­на­ми до­да­ти їх до со­усу, по­стій­но йо­го зби­ва­ю­чи. На­кри­ти ми­ску хар­чо­вою плів­кою так, щоб во­на тор­ка­ла­ся по­верх­ні со­усу, від­ста­ви­ти.

5 На­рі­за­ти ци­бу­лю пів­кіль­ця­ми. Очи­сти­ти по­мі­до­ри від шкір­ки та на­рі­за­ти дрі­бни­ми ку­би­ка­ми. Ба­кла­жа­ни на­рі­за­ти вздовж тон­ки­ми пла­сти­на­ми, трі­шки при­со­ли­ти, скла­сти в дру­шляк і ли­ши­ти на 30 хв., пі­сля чо­го про­ми­ти й об­су­ши­ти.

6 Об­сма­жи­ти ба­кла­жа­ни на ско­во­рід­ці в олії та об­су­ши­ти на па­пе­ро­вих ру­шни­ках, щоб ви­да­ли­ти жир.

7 Ци­бу­лю об­сма­жи­ти, по­мі­шу­ю­чи, у ро­зі­грі­тій олії на се­ре­дньо­му вогні до м’яко­сті, при­со­ли­ти. Ви­кла­сти об­сма­же­ну ци­бу­лю зі ско­во­ро­ди (кра­ще шу­мів­кою, щоб у ско­во­ро­ді ли­ши­ло­ся яко­мо­га біль­ше олії). Збіль­ши­ти во­гонь, до­да­ти, за не­об­хі­дно­сті, тро­хи олії та об­сма­жи­ти фарш (за по­тре­би — пор­ці­я­ми), по­стій­но по­мі­шу­ю­чи. Вли­ти ви­но та пе­ре­мі­ша­ти. До­да­ти по­мі­до­ри, ци­бу­лю, при­сма­чи­ти ме­ле­ним чор­ним пер­цем і пе­ре­мі­ша­ти.

Ту­шку­ва­ти фарш на се­ре­дньо­му вогні, по­мі­шу­ю­чи, до пов­но­го ви­па­ро­ву­ва­н­ня рі­ди­ни.

8 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 180°С. У фор­му для за­пі­ка­н­ня ви­кла­сти шар ба­кла­жа­нів, фарш і зно­ву ба­кла­жа­ни. За­ли­ти со­усом бешамель і по­си­па­ти тер­тим си­ром. Готувати му­са­ку впро­довж 40 хв., до по­яви ско­рин­ки.

Вийня­ти з ду­хов­ки та за­ли­ши­ти на 20 хв. на­сто­я­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.