ДУМ­КИ ПРО ПРИ­РО­ДУ

Zhinka - - Дозвілля -

У всьо­му, ство­ре­но­му при­ро­дою, є щось ди­во­ви­жне.

Ари­сто­тель.

При­ро­да да­ла нам тим­ча­со­вий при­ту­лок, а не по­стій­не жи­тло.

Ци­це­рон.

При­ро­да є дже­ре­лом вся­ко­го істин­но­го зна­н­ня. У неї своя ло­гі­ка, свої за­ко­ни, во­на не має на­слід­ків, по­збав­ле­них при­чин, чи ви­на­хо­дів, по­збав­ле­них не­об­хі­дно­сті.

Ле­о­нар­до да Він­чі.

На­віть най­мен­ший рух має ве­ли­ке зна­че­н­ня для при­ро­ди. Один ка­мін­чик зво­ру­шує весь оке­ан.

Блез Па­скаль.

При­ро­да — це єди­на кни­га, яка на ко­жній сво­їй сто­рін­ці має гли­бо­кий зміст.

Йо­ганн Вольф­ганг Ге­те.

Ша­нуй­те час між сів­бою і зби­ра­н­ням вро­жаю. А по­тім че­кай­те ди­ва пе­ре­тво­ре­н­ня.

Па­у­ло Ко­ель­йо

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.