СМАЧНОГО!

ДОБРА ГОСПОДИНЯ ЗНАЄ: ЯК У СЕРПНІ ДБАЄ — ТАК ВЗИМ­КУ І МАЄ! ТО­МУ ПОСПІШАЄ НАПОВНИТИ КОМОРУ КОНСЕРВОВАНИМИ ТА СОЛЕНИМИ ОВОЧАМИ. ОБРАНІ НА­МИ РЕЦЕПТИ ДОПОМОЖУТЬ ЗАГОТУВАТИ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ПО­МІ­ДО­РИ, ОГІР­КИ ТА ПЕ­РЕЦЬ БЕЗ ДОДАВАННЯ ОЦТУ: СМА­ЧНО І КО­РИ­СНО! к

Zhinka - - Тема Номера -

Кон­сер­ву­є­мо по­мі­до­ри, огір­ки та пе­рець без оцту

ПО­МІ­ДО­РИ

З ожи­ною

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

НА 3-ЛІТРОВУ

БАНКУ: при­гор­ща ожи­ни або смо­ро­ди­ни пу­чок пе­тру­шки 50 г солі 50 г цукру по­мі­до­ри 1

Про­ми­ті по­мі­до­ри, яго­ди і пе­тру­шку роз­кла­сти по бан­ках. За­кип’яти­ти во­ду і за­ли­ти у бан­ки на 7-10 хв. 2

Зли­ти во­ду у ка­стру­лю, при­го­ту­ва­ти роз­сіл, до­ве­сти йо­го до ки­пі­н­ня і вдру­ге за­ли­ти бан­ки з по­мі­до­ра­ми роз­со­лом, що ки­пить. 3

За­кру­ти­ти бан­ки ме­та­ле­ви­ми кри­шка­ми, по­ста­ви­ти ден­ця­ми до­го­ри на під­стил­ку та те­пло вку­та­ти. Да­ти пов­ні­стю ви­сти­гну­ти.

У ви­но­гра­дно­му ли­сті

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

НА 1 КГ ПОМІДОРІВ:

100 г ви­но­гра­дно­го ли­стя 1 л во­ди

100 г цукру 50 г солі 1

По­ми­ти та ви­су­ши­ти по­мі­до­ри і ви­но­гра­дне ли­стя. Роз­кла­сти по­мі­до­ри у бан­ки, пе­ре­кла­да­ю­чи їх ли­стям. 2 При­го­ту­ва­ти роз­сіл, до­ве­сти йо­го до ки­пі­н­ня та за­ли­ти ним по­мі­до­ри у бан­ках. Че­рез 10 хв. зли­ти роз­сіл на­зад у ка­стру­лю, зно­ву за­кип’яти­ти та роз­ли­ти по бан­ках з по­мі­до­ра­ми на 10 хв.

3 Вдру­ге зли­ти роз­сіл у ка­стру­лю, до­ве­сти до ки­пі­н­ня, за­ли­ти по­мі­до­ри у бан­ках і за­кру­ти­ти їх ме­та­ле­ви­ми кри­шка­ми. Пе­ре­вер­нув­ши бан­ки ден­ця­ми до­го­ри, ви­ста­ви­ти їх на під­стил­ку й те­пло вку­та­ти. Да­ти ви­сти­гну­ти.

З гір­чи­цею

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

НА 1,5 КГ

ПОМІДОРІВ: 4 зуб­чи­ки ча­сни­ку по­ло­ви­на ки­сло­го яблу­ка по­ло­ви­на ци­бу­ли­ни (роз­рі­за­ти на чвер­ті) де­кіль­ка зон­ти­ків кро­пу 10 го­ро­шин чор­но­го та 5 — ду­хмя­но­го пер­цю 2 ст. лож­ки солі

1,5 ст. лож­ки цукру 1 ст. лож­ка гір­чи­чно­го по­ро­шку 1

Ви­кла­сти у банку спо­ча­тку під­го­то­ва­ні по­ло­вин­ку яблу­ка й че­твер­тин­ки ци­бу­ли­ни та звер­ху — по­мі­до­ри й усе , окрім цукру, солі, гір­чи­ці та спецій. 2 Вли­ти у банку во­ду, що ки­пить, і, при­крив­ши кри­шкою, за­ли­ши­ти ово­чі про­грі­ва­ти­ся на 10-15 хв. 3

Зли­ти во­ду у ка­стру­лю (кри­шку за­ли­ши­ти на бан­ці, щоб її вміст мен­ше ви­сти­гав), до­да­ти спо­ча­тку сіль і цу­кор, та вже пе­ред са­мим за­ки­па­н­ням — гір­чи­цю і спе­ції.

4

За­ли­ти ово­чі у бан­ці роз­со­лом, що ки­пить, та за­кру­ти­ти її ме­та­ле­вою кри­шкою. Те­пло вку­та­ти й да­ти охо­ло­ну­ти.

ПЕ­РЕЦЬ з яблу­ка­ми

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

со­лод­кий пе­рець (Ра­тун­да) яблу­ка (Ан­то­нів­ка) РОЗ­СІЛ: 1 л во­ди 100 г цукру 10 г солі дріб­ка ли­мон­ної ки­сло­ти (за ба­жа­н­ня) 1 Ви­ми­ти та ви­су­ши­ти пе­рець і яблу­ка. Пе­рець очи­сти­ти від на­сі­н­ня та хво­сти­ків і на­рі­за­ти ски­бо­чка­ми, яблу­ка роз­рі­за­ти на чвер­ті та ви­да­ли­ти на­сі­н­ня і хво­сти­ки. 2 Ви­кла­сти в бан­ки (0,5 л) по дві че­твер­тин­ки на­рі­за­них яблук і по­тім вщерть за­пов­ни­ти пер­цем. 3 За­ли­ти бан­ки окро­пом, да­ти

10 хв. ви­сти­гну­ти і зли­ти. 4 Вдру­ге за­ли­ти бан­ки окро­пом і зно­ву зли­ти. При­го­ту­ва­ти роз­сіл, до­дав­ши у зли­ту во­ду сіль і цу­кор, до­ве­сти до ки­пі­н­ня та втре­тє за­ли­ти бан­ки вже ки­пля­чим роз­со­лом. За­кри­ти ме­та­ле­ви­ми кри­шка­ми, ви­ста­ви­ти бан­ки до­го­ри ден­ця­ми на під­стил­ку, те­пло вку­та­ти та да­ти пов­ні­стю охо­ло­ну­ти. Збе­рі­га­ти у прохо­ло­дно­му мі­сці.

ОГІР­КИ

у вла­сно­му со­ку

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

НА 3-ЛІТРОВУ БАНКУ

1,5 кг дрі­бних огір­ків 1,5 кг тер­тих жов­тя­ків 90 г солі 2-3 зуб­чи­ки ча­сни­ку (дрі­бно на­тер­ти)

0,5-1 ч. лож­ка ме­ле­но­го чер­во­но­го го­стро­го пер­цю лав­ро­вий лист, бу­то­ни гво­зди­ки, а та­кож ко­рінь хро­ну, чор­ний пе­рець го­ро­шком і зон­ти­ки кро­пу до сма­ку

1

Пе­ред за­со­лю­ва­н­ням за­ли­ти дрі­бні огір­ки хо­ло­дною во­дою на 3050 хв., по­тім гар­но про­ми­ти та да­ти ви­со­хну­ти. Про­сте­ри­лі­зу­ва­ти бан­ки та щіль­ні ка­про­но­ві кри­шки. 2 Пе­ре­мі­ша­ти тер­ті жов­тя­ки із сі­л­лю, го­стрим ме­ле­ним пер­цем і тер­тим ча­сни­ком. 3

По­кла­сти на дно ко­жної бан­ки зон­ти­ки кро­пу, шма­то­чки чи­ще­но­го ко­ре­ня хро­ну, чор­ний пе­рець го­ро­шком, 2-3 бу­то­ни гво­зди­ки і 1-2 лав­ро­вих ли­сто­чки. За­пов­ни­ти по­ло­ви­ну бан­ки дрі­бни­ми огір­ка­ми та за­ли­ти по­ло­ви­ною пю­ре із жов­тя­ків так, щоб во­но за­пов­ни­ло усі пу­сто­ти між ці­ли­ми огір­ка­ми.

4

Зно­ву по­кла­сти у банку кріп і спе­ції, за­пов­ни­ти огір­ка­ми і за­ли­ти пю­ре із жов­тя­ків так, щоб звер­ху за­ли­ша­ло­ся тро­хи віль­но­го мі­сця для бро­ді­н­ня. До­да­ти зон­тик кро­пу та спе­ції.

5

За­кри­ти бан­ки ка­про­но­ви­ми кри­шка­ми та пе­ре­не­сти у хо­ло­дне мі­сце (збе­рі­га­ти у по­гре­бі або хо­ло­диль­ни­ку). Че­рез 2-3 дні (за­ле­жно від роз­мі­ру) до сто­лу їх мо­жна по­да­ва­ти ма­ло­соль­ни­ми, а вже за мі­сяць-пів­то­ра во­ни ста­нуть со­ло­ни­ми, хрум­ки­ми, з пі­кан­тною ки­слин­кою. Пю­ре із жов­тя­ків та­кож мо­жна використовувати для при­го­ту­ва­н­ня со­ля­нок, роз­соль­ни­ків, ква­ску.

ІКРА ово­че­ва

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

2 кг ка­ба­чків (ба­кла­жа­нів) 1 кг мор­кви 0,5 кг ци­бу­лі 5-6 помідорів (або 1 склян­ка па­сти) 0,5 склян­ки олії 2 ст. лож­ки солі 8 ст. ло­жок цукру 1 Ви­ми­ті ка­ба­чки очи­сти­ти від шкір­ки (ба­кла­жа­ни або мо­ло­день­кі ка­ба­чки чи­сти­ти не по­трі­бно) та ви­да­ли­ти на­сі­н­ня. На­рі­за­ти ку­би­ка­ми. 2 По­чи­сти­ти та на­кри­ши­ти ци­бу­лю. По­мі­до­ри за­ли­ти окро­пом на 3060 сек., по­тім осту­ди­ти в хо­ло­дній во­ді, зня­ти шкір­ку і дрі­бно на­рі­за­ти (або пропу­сти­ти крізь м’ясо­руб­ку).

3 Ро­зі­грі­ти в ско­во­ро­ді тре­ти­ну олії. Спо­ча­тку ви­си­па­ти та злег­ка об­сма­жи­ти ци­бу­лю, по­тім до­да­ти на­рі­за­ні по­мі­до­ри і ту­шку­ва­ти до го­тов­но­сті (то­ма­тну па­сту до­да­ти за кіль­ка хви­лин до го­тов­но­сті ци­бу­лі).

4 Очи­сти­ти та на­тер­ти мор­кву. Об­сма­жи­ти на тре­ти­ні олії. 5 По­ки го­ту­ю­ться ци­бу­ля та мор­ква, у ре­шті олії про­ту­шку­ва­ти в окре­мій ка­стру­лі ка­ба­чки до го­тов­но­сті. До­да­ти сма­же­ні ци­бу­лю з мор­квою. 6 Пропу­сти­ти отри­ма­ну ма­су крізь м’ясо­руб­ку, до­да­ти сіль і цу­кор та про­ва­ри­ти впродовж 1 год. 7 Го­то­ву ікру роз­кла­сти у сте­ри­лі­зо­ва­ні бан­ки, при­кри­ти ме­та­ле­ви­ми кри­шка­ми, по­ста­ви­ти у ка­стру­лю з во­дою та сте­ри­лі­зу­ва­ти 40 хв. 8 За­кру­ти­ти бан­ки кри­шка­ми, по­ста­ви­ти до­го­ри ден­ця­ми на під­стил­ку, те­пло вку­та­ти та да­ти пов­ні­стю ви­хо­ло­ну­ти. Го­то­ві кон­сер­ви збе­рі­га­ти у тем­но­му прохо­ло­дно­му мі­сці (по­гре­бі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.