ЗООСВІТ

Zhinka - - Тема Номера -

Усе про до­гляд за до­ма­шньою че­ре­па­хою

ВІД СТЕПІВ КИ­ТАЮ ДО УКРА­Ї­НИ — СВІЙ ДИКИЙ ПРИРОДНИЙ АРЕАЛ ЧАСТИНА СЕ­РЕ­ДНЬО­А­ЗІЙ­СЬКИХ ЧЕ­РЕ­ПАХ ДАВ­НО ПРОМІНЯЛА НА КОМФОРТНІ ТЕРАРІУМИ. ЗА ТИ­СЯ­ЧІ РО­КІВ ВО­НИ ЗА­СЛУ­ЖИ­ЛИ ЛЮ­БОВ ВІД ЛЮ­ДЕЙ І ПОЧЕСНЕ МІ­СЦЕ У БА­ГА­ТЬОХ КУЛЬТУРАХ СВІ­ТУ.

Че­ре­па­хи — одні з пер­ших та ви­ня­тко­вих за зов­ні­шнім ви­гля­дом тва­рин, які на­се­ля­ли на­шу пла­не­ту. У ві­ру­ва­н­нях ба­га­тьох пра­дав­ніх на­ро­дів во­ни уосо­блю­ва­ли по­стій­ний рух впе­ред, а жи­те­лі Ін­дії до­ни­ні на­зи­ва­ють цьо­го зав­ро­пси­да (до та­ко­го кла­су вче­ні те­пер від­не­сли че­ре­пах) пра­ма­тір’ю усьо­го жи­во­го на Зем­лі. Осо­бли­во їх ша­ну­ють по­слі­дов­ни­ки дав­ньо­го ки­тай­сько­го вче­н­ня фен­шуй, де че­ре­па­хи не ли­ше сим­вол му­дро­сті, здоров’я та дов­го­лі­т­тя, а одна з чо­ти­рьох свя­щен­них не­бе­сних тва­рин.

Останніми роками че­ре­па­хи ста­ли по­пу­ляр­ни­ми як до­ма­шні тва­рин­ки. Спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся, як кра­ще пі­ді­бра­ти та­ко­го ха­тньо­го улю­блен­ця, чи й на­справ­ді че­ре­па­хи — най­спо­кій­ні­ші, і як до­гля­да­ти за жи­вим до­ма­шнім обе­ре­гом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.