НАШІ ДІТИ

ПЕ­РІ­ОД АДАПТАЦІЇ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА ПО­ТРІ­БНО ПЕРЕЖИТИ НЕ ТІЛЬ­КИ МАЛЮКУ, А Й БА­ТЬКАМ. ІЗ НАШИМИ ПОРАДАМИ МА­МА І ТАТО ЗМОЖУТЬ ВПО­РА­ТИ­СЯ З ЦИМ ВИКЛИКОМ ЦІЛКОМ УСПІ­ШНО!

Zhinka - - Тема Номера -

У са­до­чок — без сліз!

Вік, з яко­го пси­хо­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють від­да­ва­ти ди­ти­ну до до­шкіль­но­го на­вчаль­но­го за­кла­ду, — 3-4 ро­ки, дуже при­бли­зний. Зна­чною мі­рою це за­ле­жить від са­мо­го ма­лю­ка: рів­ня йо­го ро­зу­мо­во­го роз­ви­тку, ха­ра­кте­ру, емо­цій­ної та фі­зи­чної го­тов­но­сті до пер­ших со­ці­аль­них кон­та­ктів. Хтось мо­же успі­шно по­ча­ти «су­спіль­не» жи­т­тя вже з трьох, але це аж ні­як не озна­чає, що й ін­шій кри­хі­тці та­ко­го ж ві­ку вда­сться уни­кну­ти стре­сів «вли­ва­н­ня» у со­ці­ум.

Го­ту­ва­ти ди­ти­ну до дитячого садочка тре­ба не­нав’язли­во, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи будь-який при­на­гі­дний момент. По­чи­на­ти кра­ще за­зда­ле­гідь — ні­хто не в змо­зі пе­ред­ба­чи­ти, скіль­ки часу зна­до­би­ться са­ме ва­шій ди­ти­ні на ада­пта­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.