ВІЧНІ ЦІННОСТІ

УКРА­Ї­НІ — 26 НЕЗАЛЕЖНИХ РО­КІВ. І ЦЕ ЛИ­ШЕ КРАПЛЯ У ТИСЯЧОЛІТНЬОМУ МОРІ НА­ШОЇ ІСТО­РІЇ, РЕЗУЛЬТАТ БОРОТЬБИ ПРО­ТИ МОГУТНІХ ІМПЕРІЙ ЗАГАРБНИКІВ І НАГОРОДА ПРАГНЕННЯ НАРОДУ БУ­ТИ ВІЛЬНИМ.

Zhinka - - Тема Номера -

Лі­то­пис укра­їн­ської дер­жав­но­сті

«Усе, що на те­ре­нах Укра­ї­ни, — на­ша істо­рія, на­ша спад­щи­на, — ка­же про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шевченка Во­ло­ди­мир Сер­гій­чук. — І пер­ші дер­жав­ні утво­ре­н­ня, по­чи­на­ю­чи з Кім­ме­рії, Ве­ли­кої Скі­фії, Бо­спор­сько­го цар­ства, і по­лі­ти­чні те­чії ХХ сто­лі­т­тя». Це ці­ла епо­ха боротьби, освя­че­на кров’ю та по­дви­га­ми скі­фів і пра­укра­їн­ців, ко­за­ків і за­крі­па­че­них се­лян, — «лі­то­пис» на­ро­дже­н­ня Укра­їн­ської держави.

ВЕЛИКА СКІФІЯ

Во­ни обро­бля­ли за­лі­зо, ди­ву­ва­ли май­стер­ні­стю у ви­го­тов­лен­ні зброї та усла­ви­ли­ся лу­чни­ка­ми на весь Ста­ро­дав­ній світ. У кін­ці ХІІІ ст. до н. е. скі­фи не тіль­ки під­ко­ри­ли осі­лі пле­ме­на, а й за­ро­ди­ли пер­ші па­рос­тки дер­жав­но­сті на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Най­біль­шо­го роз­вою та могутності Скіф­ська дер­жа­ва до­ся­гає уV – ІV ст. до н. е. під про­во­дом ца­ря Атея, ко­трий, об’єд­нав­ши пле­ме­на від Азов­сько­го моря до Ду­наю, сфор­му­вав кла­со­ве су­спіль­ство та ра­бо­вла­сни­цьку дер­жа­ву. Її цен­тром і пер­шою сто­ли­цею бу­ло Кам’ян­ське го­ро­ди­ще (ни­ні це зем­лі нав­про­ти су­ча­сно­го Ні­ко­по­ля). Те­ри­то­рія усі­єї держави, за свід­че­н­ням Ге­ро­до­та, про­стя­га­ла­ся від Ду­наю до До­ну та на та­ку са­му від­стань від узбе­реж­жя Чор­но­го моря на Пів­ніч.

Го­лов­ним і най­біль­шим із пле­мен бу­ли скі­фи цар­ські, які вва­жа­ли ін­ших скі­фів (ко­чо­ви­ків, хлі­бо­ро­бів, ора­чів — остан­ні жи­ли в ме­жах сте­по­вої Укра­ї­ни, то­му, за твер­дже­н­ня­ми де­яких на­у­ков­ців, їх мо­жна вва­жа­ти пра­щу­ра­ми укра­їн­сько­го народу) сво­ї­ми ра­ба­ми.

Вла­да, за уяв­ле­н­ня­ми то­го часу, ма­ла бо­же­ствен­не по­хо­дже­н­ня та пе­ре­да­ва­ла­ся у спа­док. Дже­ре­ла­ми пра­ва бу­ли зви­чаї, цар­ські по­ста­но­ви й ре­лі­гія. Нор­ми за­ко­нів за­хи­ща­ли ру­хо­ме май­но, осо­би­сті ре­чі, зброю, ху­до­бу та ди­кту­ва­ли прин­ци­пи ро­дин­них сто­сун­ків. У скіф­ських сім’ях до­мі­ну­вав па­трі­ар­хат і пра­кти­ку­ва­ло­ся ба­га­то­жен­ство. До­го­вір­ні від­но­си­ни за­крі­плю­ва­ли кля­твою. Скі­фи зна­ли по­ня­т­тя зло­чи­ну і ви­зна­ва­ли по­ка­ра­н­ня за ньо­го. Чи не най­су­во­рі­ши­ми бу­ли вій­сько­ві, які жи­ли за по­сту­ла­том: без­по­ща­дність до во­ро­гів і вір­ність по­бра­ти­мам.

До­свід скіф­ської дер­жав­но­сті, без­пе­ре­чно, впли­нув на пра­щу­рів укра­їн­ців, а еле­мен­ти куль­ту­ри та фор­му прав­лі­н­ня (во­єн­ну де­мо­кра­тію) мо­жна про­сте­жи­ти аж до ХVІІ ст. — в укра­їн­ській Ко­за­цькій дер­жа­ві.

КИЇВСЬКА РУСЬ

Ви­ши­та со­ро­чка, спе­ці­аль­но­го крою пла­хта, на­мі­тка (у дів­чат — ві­нець), по­сто­ли — це тра­ди­цій­не вбра­н­ня укра­їн­ських се­ля­нок бу­ло по­пу­ляр­ним ще у по­бу­ті Ки­їв­ської Ру­сі та майже в не­змін­но­му ви­гля­ді ді­йшло до нашого часу.

У кін­ці ІХ ст. зем­лі Се­ре­дньо­го По­дні­пров’я ста­ють плац­дар­мом для ство­ре­н­ня мо­гу­тньої се­ре­дньо­ві­чної держави — Ки­їв­ської Ру­сі. Цен­тром об’єд­на­них ру­ських кня­зівств став Ки­їв, вла­дною ру­кою з яко­го пра­ви­ла ди­на­стія кня­зів та кня­гинь Рю­ри­ко­ви­чів.

Київська Русь охо­плює пе­рі­од від Оле­га Ві­що­го (882 р.) до Да­ни­ла І (1240 р.) і, за твер­дже­н­ня­ми істо­ри­ка Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го, є «пер­шою фор­мою укра­їн­ської дер­жав­но­сті». Її ство­ре­н­ня при­ско­ри­ло еко­но­мі­чний, по­лі­ти­чний і куль­тур­ний роз­ви­ток пра­укра­їн­ців і по­ста­ви­ло їх на один ща­бель із уча­сни­ка­ми по­лі­ти­чно­го жи­т­тя Єв­ро­пи та Близь­ко­го Схо­ду.

Чи не най­го­лов­ні­шою ві­хою то­го часу є при­хід на су­ча­сні укра­їн­ські зем­лі хри­сти­ян­ства. Кня­ги­ня Оль­га ста­ла пер­шою хри­сти­ян­кою

се­ред кня­зів Ки­їв­ської Ру­сі, а її онук Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий охре­стив усю дер­жа­ву.

Пе­рі­од роз­кві­ту Ки­їв­ської держави то­то­жний часу прав­лі­н­ня Яро­сла­ва Му­дро­го. Він не тіль­ки вдо­ско­на­лив за­по­ча­тко­ва­не ба­тьком Во­ло­ди­ми­ром Ве­ли­ким дер­жав­не утво­ре­н­ня, а й змі­цнив іде­о­ло­гі­чну осно­ву то­го­ча­сно­го су­спіль­ства та став «те­стем Єв­ро­пи» зав­дя­ки за­кор­дон­ним шлю­бним зв’яз­кам своєї ди­на­стії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.