АКТУАЛЬНО

ЯКІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ СЬОГОДНІ У ТРЕНДІ ТА НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ ВИБОРІ ДИТЯЧОГО САДКА.

Zhinka - - Тема Номера -

Ви­би­ра­є­мо ди­тя­чий са­док: кри­те­рії, піль­ги і не­аби­які чер­ги

Бе­бі-бум в Укра­ї­ні при­звів до під­ви­ще­но­го по­пи­ту на по­слу­ги ди­тя­чих са­до­чків. Ко­му­наль­ні сад­ки пе­ре­пов­не­ні, та, на ща­стя, но­ве за­ко­но­дав­ство спри­яє ро­сту се­гмен­та при­ва­тних сад­ків. Сьогодні ство­ре­но за­кла­ди для ма­ле­чі рі­зно­го про­фі­лю і рі­зної фі­ло­со­фії. Тож, який ДНЗ обра­ти, ко­ли ма­мі час ви­хо­ди­ти на роботу або якщо ба­тьки сум­ні­ва­ю­ться у вла­сних пе­да­го­гі­чних зді­бно­стях?

ІЗ ПОЛОГОВОГО — У ЧЕРГУ НА СА­ДОК

Основ­ни­ми про­бле­ма­ми му­ні­ци­паль­них ди­тсад­ків є мі­зер­не фі­нан­су­ва­н­ня і пе­ре­пов­не­ність груп. Ді­тей у чергу в са­док за­пи­су­ють одра­зу пі­сля їх на­ро­дже­н­ня. Це мо­жна зро­би­ти не ви­хо­дя­чи з до­му — в Укра­ї­ні за­про­ва­дже­но еле­ктрон­ну по­да­чу за­явок для за­ра­ху­ва­н­ня ди­ти­ни до ДНЗ. Якщо ко­трийсь із на­се­ле­них пун­ктів не бе­ре уча­сті у цьо­му про­е­кті, по­трі­бно звер­ну­ти­ся до мі­сько­го від­ді­лу осві­ти. На­да­є­ться: за­ява, па­спорт одно­го з ба­тьків, сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни. У подаль­шо­му, уже для всту­пу до ДНЗ, — ме­ди­чна до­від­ка про стан здоров’я ди­ти­ни, до­від­ка діль­ни­чно­го лі­ка­ря про епі­де­міо­ло­гі­чне ото­че­н­ня, сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня.

Не­зва­жа­ю­чи на ша­ле­ний по­пит, на­рі­кань на ко­му­наль­ні са­до­чки з бо­ку мам чи­ма­ло. Най­ча­сті­ше — на що­мі­ся­чні вне­ски та ре­мон­ти чи обла­шту­ва­н­ня груп ко­штом ба­тьків. На пе­ре­пов­не­ність груп, че­рез що ча­сті хво­ро­би, тру­дно­щі з ада­пта­ці­єю, не­мо­жли­вість ви­хо­ва­те­ля при­ді­ли­ти до­ста­тньо ува­ги ко­жно­му ви­хо­ван­цю. На від­вер­то скром­ний ра­ціон хар­чу­ва­н­ня (зна­чно кра­ще хар­чу­ва­н­ня у ди­тсад­ках са­на­тор­но­го ти­пу).

Се­ред плю­сів — на­яв­ність у шта­ті мед­пра­ців­ни­ка, пси­хо­ло­га, ло­го­пе­да, су­во­ре до­три­ма­н­ня ре­жи­му дня, на­вча­н­ня у рам­ках осві­тньої про­гра­ми МОН, участь ді­тей у твор­чих ве­чо­рах, свя­тко­вих за­хо­дах, для ба­тьків осо­бли­вих ді­ток — по­ява ін­клю­зив­них груп. Ну і, зві­сно, — де­мо­кра­ти­чна ці­на і піль­ги для ці­лої низ­ки ка­те­го­рій ро­дин.

МІ­НУС ПРИ­ВА­ТНИХ СА­ДО­ЧКІВ — ВИСОКА ВАРТІСТЬ

Ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ні на­був чин­но­сті но­вий са­ні­тар­ний Ре­гла­мент для до­шкіль­них за­кла­дів. До­ку­мен­том бу­ло ска­со­ва­но зна­чну кіль­кість не­ви­прав­да­но су­во­рих ви­мог. І це не ли­ше спро­сти­ло роботу му­ні­ци­паль­них ДНЗ, але і да­ло по­штовх для ле­га­лі­за­ції і роз­ви­тку при­ва­тних ди­тя­чих са­до­чків. Се­ред но­ва­цій до­ку­мен­та — право від­кри­ва­ти ди­тсад­ки без­по­се­ре­дньо у квар­ти­рах або спе­ці­аль­но вла­што­ва­них офі­сних при­мі­ще­н­нях (ра­ні­ше — в окре­мих бу­дів­лях), ді­тей мо­жна вкла­да­ти спа­ти у кіль­ка­яру­сні лі­же­чка і на­віть на під­ло­гу на ма­тра­ці. Зна­чно спро­сти­ло жи­т­тя не­ве­ли­чким ди­тсад­кам ска­су­ва­н­ня ви­мо­ги ма­ти

окре­му праль­ню і хар­чо­блок — те­пер по­слу­ги з пра­н­ня бі­ли­зни і при­го­ту­ва­н­ня їжі для ді­тей мо­жна за­мо­ви­ти у сто­рон­ніх ком­па­ній. До­зво­ле­но вста­нов­лю­ва­ти кон­ди­ціо­не­ри, очи­сни­ки та зво­ло­жу­ва­чі по­ві­тря; зня­то обме­же­н­ня що­до зов­ні­шньо­го ви­гля­ду ви­хо­ва­те­лів то­що.

Переваги при­ва­тних са­до­чків: не­ве­ли­ка кіль­кість ді­тей у гру­пах, які­сне хар­чу­ва­н­ня із мо­жли­ві­стю ко­ре­гу­ва­н­ня ме­ню ди­ти­ни, су­ча­сне ма­те­рі­аль­но-те­хні­чне осна­ще­н­ня, за­сто­су­ва­н­ня ін­но­ва­цій­них осві­тніх ме­то­дик. При­ді­ля­є­ться ува­га куль­тур­но-есте­ти­чно­му роз­ви­тку. Най­біль­ший же не­до­лік та­ких за­кла­дів — висока вартість, яка мо­же ко­ли­ва­ти­ся від 4 до 20 тис. грн на мі­сяць.

МОНТЕССОРІ, ВАЛЬДОРФСЬКА СИСТЕМА ТА ІНШЕ

Окрім то­го, що при­ва­тні са­до­чки мо­жуть бу­ти як пов­но­го, так і не­пов­но­го дня перебування, во­ни ще й від­рі­зня­ю­ться за своєю іде­о­ло­гі­єю, си­сте­мою викладання. Сьогодні по­пу­ляр­ні Монтессорі-са­до­чки, сад­ки, які пра­цю­ють за Валь­дорф­ською пе­да­го­гі­чною си­сте­мою, за­кла­ди з по­гли­бле­ним ви­вче­н­ням іно­зем­них мов, з ре­лі­гій­ним ухи­лом (хри­сти­ян­ські, юдей­ські).

Вартість ДНЗ, у яких на­вча­н­ня від­бу­ва­є­ться за си­сте­мою Ма­рії Монтессорі, на 2017–2018 на­вчаль­ний рік у Ки­є­ві ста­но­вить 600-800 у. о. на мі­сяць за пов­ний день перебування ма­лю­ка із хар­чу­ва­н­ням. Перебування у мі­ні­са­до­чку від 8.30 до 13.00 (без обі­ду) ко­шту­ва­ти­ме ба­тькам ма­лю­ка що­най­мен­ше 5 тис. грн на мі­сяць. У Монтессорі-ясла ді­тей при­йма­ють від 1,2-1,3 ро­ків. Суть ви­хов­ної методики: сво­бо­да для ди­ти­ни, сти­му­лю­ва­н­ня її до са­мо­ро­з­ви­тку і са­мо­на­вча­н­ня шля­хом ство­ре­н­ня від­по­від­но­го се­ре­до­ви­ща.

Валь­дорф­ські са­до­чки бу­дуть ці­ка­ві тим, хто у май­бу­тньо­му пла­нує від­да­ти ди­ти­ну у шко­лу з ці­єю ме­то­ди­кою викладання. Та­кі са­до­чки мо­жуть фун­кціо­ну­ва­ти і при Валь­дорф­ських шко­лах. Вартість у Ки­є­ві і най­ближ­чо­му пе­ред­мі­сті на 2017– 2018 на­вчаль­ний рік — від 6-8 тис. грн на мі­сяць у гру­пах пов­но­го дня перебування (від 8.00 до 19.00), вклю­чно з хар­чу­ва­н­ням. Суть методики: ви­хо­ва­н­ня ди­ти­ни у гар­мо­нії з при­ро­дою, осо­бли­ва ува­га — роз­ви­тку при­ро­дних зді­бно­стей, емо­цій­них і ду­хов­них яко­стей ди­ти­ни.

Не від­ста­ють по вар­то­сті й са­до­чки із мов­ним ухи­лом. Де­що де­шев­шим ста­не від­ві­ду­ва­н­ня ди­ти­ною зви­чай­но­го до­ма­шньо­го мі­ні-ди­тсад­ка. А ще до по­слуг ма­лю­ків за­мі­ські са­до­чки, де ди­ти­на багато часу про­во­дить на при­ро­ді, сад­ки-пан­сіо­ни (зру­чно для ба­тьків із не­нор­мо­ва­ним ро­бо­чим гра­фі­ком), мі­ні-са­до­чки з етно­гра­фі­чним або ре­лі­гій­ним ухи­лом. Рі­зно­ма­ні­тність ви­бо­ру мо­же обме­жу­ва­ти­ся ли­ше ре­гіо­ном і тов­щи­ною га­ман­ця ба­тьків.

ЦЕНТРИ РОЗ­ВИ­ТКУ

Якщо при­ва­тний са­док — до­ро­го, то ма­ле­ча мо­же від­ві­ду­ва­ти сту­дії ран­ньо­го роз­ви­тку, центри твор­чо­сті та до­шкіль­ної під­го­тов­ки. Вартість одно­го за­ня­т­тя в та­ких уста­но­вах — 50-200 грн за­ле­жно від ре­гіо­ну, фа­ху пе­да­го­га і на­прям­ку кур­су. За­зви­чай одно­го ро­ку від­ві­ду­ва­н­ня та­ких кур­сів ви­ста­чає, аби пов­но­цін­но під­го­ту­ва­ти ди­ти­ну до шко­ли. А якщо в про­цес актив­но вклю­че­ні ба­тьки — то й до всту­пу до лі­цею чи гім­на­зії.

Ди­тя­чий са­док — не па­на­цея для гар­мо­ній­но­го роз­ви­тку ди­ти­ни. Основ­ні цінності, на­ви­чки, мо­де­лі по­ве­дін­ки за­кла­да­ю­ться і фор­му­ю­ться вдо­ма, у ро­дин­но­му ко­лі. Ма­мі, яка має час і ба­жа­н­ня за­йма­ти­ся з ма­лю­ком, не бу­де важ­ко під­го­ту­ва­ти йо­го до шко­ли, ви­ро­би­ти у ди­ти­ни на­ви­чки ува­жно слу­ха­ти зав­да­н­ня, на­вчи­ти чи­та­ти, пи­са­ти, ма­лю­ва­ти. Інше пи­та­н­ня — со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чна ада­пта­ція ди­ти­ни, ро­бо­та у колективі, вза­є­мо­дія з ін­ши­ми ді­тьми і до­ро­сли­ми. Та­кий до­свід най­кра­ще здо­бу­ва­є­ться са­ме в осві­тніх за­кла­дах. Тож, якщо ба­тьки не впев­не­ні у вла­сних си­лах, на до­по­мо­гу при­йдуть до­свід­че­ні пе­да­го­ги, пси­хо­ло­ги, ло­го­пе­ди.

Окса­на Па­шке­вич

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.