ЗДОРОВ’Я

РІ­ВЕНЬ ГОР­МО­НІВ У НАШОМУ ОРГАНІЗМІ ЗМІНЮЄТЬСЯ З ВІ­КОМ, АЛЕ ЗАВ­ЖДИ Є ВИЗНАЧАЛЬНИМ ДЛЯ ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО ЗДОРОВ’Я.

Zhinka - - Тема Номера -

Гар­мо­нія гор­мо­нів: як хі­мі­чні «по­слан­ці» ке­ру­ють на­ми

Гор­мо­ни — це осо­бли­ві біо­ло­гі­чно актив­ні хі­мі­чні ре­чо­ви­ни, що ви­ді­ля­ю­ться ен­до­крин­ни­ми за­ло­за­ми і слу­жать своє­рі­дни­ми «по­слан­ця­ми» в нашому організмі. Впли­ва­ю­чи на пев­ні ор­га­ни та тка­ни­ни-мі­ше­ні, во­ни кон­тро­лю­ють біль­шість основ­них фун­кцій нашого ор­га­ні­зму: від про­стих ба­зо­вих по­треб, на­при­клад го­ло­ду, — до та­ких скла­дних си­стем, як ре­про­ду­ктив­на, і на­віть ви­зна­ча­ють наші емо­ції та на­стрій. Зна­н­ня фун­кції основ­них гор­мо­нів до­по­мо­же вам кра­ще ро­зу­мі­ти свій ор­га­нізм, а від­так — і дба­ти про своє здоров’я.

БАЗОВІ ФУН­КЦІЇ: РЕГУЛЮВАТИ І КЕРУВАТИ

Гор­мо­ни на­зи­ва­ють хі­мі­чни­ми «по­слан­ця­ми» або «си­гна­ла­ми», оскіль­ки во­ни на­прав­ля­ють «по­ві­дом­ле­н­ня» че­рез кро­во­обіг для ре­гу­лю­ва­н­ня обмі­ну ре­чо­вин у пев­них ор­га­нах і си­сте­мах. Усі про­це­си в нашому організмі на­справ­ді бу­кваль­но «ске­ро­ва­ні» гор­мо­на­ми. Так, во­ни впли­ва­ють пра­кти­чно на ко­жну клі­ти­ну, орган і фун­кцію нашого ті­ла, по­чи­на­ю­чи від ба­жа­н­ня спа­ти чи їсти, ста­те­во­го роз­ви­тку і лі­бі­до, реакції на змі­ни умов се­ре­до­ви­ща, на­строю — до тем­пе­ра­ту­ри ті­ла, сер­це­во­го ри­тму та здоров’я кі­сток.

Спро­бу­є­мо опи­са­ти, як пра­цю­ють гор­мо­ни, про­сти­ми сло­ва­ми. Ко­ли гор­мон, що зна­хо­ди­ться в кро­ві, до­ся­гає клі­ти­ни-мі­ше­ні, він всту­пає

у вза­є­мо­дію зі спе­ци­фі­чни­ми ре­це­пто­ра­ми; ре­це­пто­ри «про­чи­ту­ють по­сла­н­ня» ор­га­ні­зму, і в клі­ти­ні по­чи­на­ють від­бу­ва­ти­ся пев­ні змі­ни. Ко­жно­му кон­кре­тно­му гор­мо­ну від­по­від­а­ють ви­ня­тко­во «свої» ре­це­пто­ри, що зна­хо­дя­ться в кон­кре­тних ор­га­нах і тка­ни­нах, — тіль­ки при вза­є­мо­дії гор­мо­на з ни­ми від­бу­ва­є­ться від­по­від­на ре­а­кція. До то­го ж, ре­це­пто­рам вла­сти­вий фе­но­мен са­мо­ре­гу­ля­ції: ко­ли рі­вень «свого» гор­мо­на збіль­шу­є­ться — зни­жу­є­ться кіль­кість ре­це­пто­рів і їх чу­тли­вість, і нав­па­ки.

Не­нор­маль­не збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня ви­ро­бле­н­ня одно­го чи біль­ше гор­мо­нів, а та­кож зни­же­н­ня або зро­ста­н­ня чу­тли­во­сті гор­мо­наль­них ре­це­пто­рів і по­ру­ше­н­ня пе­ре­не­се­н­ня гор­мо­нів кров’ю при­зво­дить до ен­до­крин­них за­хво­рю­вань.

СИМПТОМИ ДИСБАЛАНСУ

Ен­до­крин­на система кон­тро­лює і ре­гу­лює рі­вень гор­мо­нів і за­без­пе­чує їх здо­ро­вий ба­ланс від­по­від­но до по­треб ор­га­ні­зму. Ко­ли рі­вень гор­мо­нів стає не­ста­біль­ним, мо­жуть ви­ни­кну­ти не­зру­чні фі­зи­чні та емо­цій­ні симптоми, на які вам вар­то звернути увагу й отри­ма­ти кон­суль­та­цію ен­до­кри­но­ло­га.

РОЗУМОВІ

Три­во­га Де­пре­сія Про­бле­ми з кон­цен­тра­ці­єю За­па­мо­ро­че­н­ня

Го­лов­ний біль По­гір­ше­н­ня пам’яті Різ­кі змі­ни на­строю Апа­тія СТАТЕВІ

Змі­ни лі­бі­до По­ру­ше­н­ня се­ксу­аль­них ре­а­кцій, ста­те­ва хо­ло­дність Ен­до­ме­трі­оз Мен­стру­аль­ний біль Без­плі­д­дя Не­ви­но­шу­ва­н­ня ва­гі­тно­сті Ва­гі­наль­на су­хість

ТІЛЕСНІ

Акне Алергічні про­я­ви Зду­т­тя жи­во­та Біль у гру­дях Лам­кість ніг­тів Не­при­єм­ний за­пах ті­ла

Тем­ні плями на шкі­рі Про­бле­ми трав­ле­н­ня За­кре­пи Ді­а­рея На­бряк очей Втом­лю­ва­ність Су­хість ро­то­вої по­ро­жни­ни

Втра­та во­лос­ся По­ру­ше­н­ня мен­стру­аль­но­го ци­клу Припливи Сер­це­би­т­тя Біль у су­гло­бах Свер­біж, ви­си­пи на шкі­рі

М’язо­ва слаб­кість Осте­о­по­роз Ро­зла­ди сну, без­со­н­ня

За­ні­мі­н­ня кін­ці­вок На­бря­ки Збіль­ше­н­ня ва­ги

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.