АСТРОПРОГНОЗ

Zhinka - - Тема Номера -

на сер­пень

Ді­ва

На­віть вла­сти­ва вам роз­ва­жли­вість і пра­гма­ти­чність не за­хи­стять від не­спри­я­тли­вих об­ста­вин. Тож якщо ви не у від­пус­тці, дві­чі по­ду­май­те, при­йма­ю­чи будь-яке рі­ше­н­ня. До­ма­шні спра­ви вас не об­тя­жу­ва­ти­муть, то­му при­ді­літь час тур­бо­ті про здоров’я і головне — на­пов­ніть ра­ціон ві­та­мі­на­ми. 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31

1,2, 3, 9, 10, 16, 29, 30

Те­ре­зи

На­ре­шті настав «зір­ко­вий» час для змін у жит­ті, на які ви дав­но че­ка­ли. На­віть кар­ди­наль­ні зру­ше­н­ня бу­дуть успі­шни­ми, якщо ви до­кла­да­ти­ме­те ма­кси­мум зу­силь. У про­фе­сій­ній сфе­рі на вас че­кає ви­зна­н­ня, а за ним — і фі­нан­со­ві бо­ну­си. Бе­ре­жіть теплі стосунки з близь­ки­ми.

+ 9, 13, 18, 20, 28, 31

5, 12, 29

Скор­піон

У серпні вам до­ве­де­ться по­вер­ну­ти­ся до вирішення сер­йо­зних пи­тань як у про­фе­сій­ній сфе­рі, так і в осо­би­стих вза­є­ми­нах. Якщо відповіді для вас не­о­че­ви­дні, ві­зьміть па­у­зу для роз­ду­мів. А до­по­мо­же вам ком­па­нія ко­ха­ної лю­ди­ни, спо­кій­ний від­по­чи­нок і, не ди­вуй­те­ся, по­бу­то­ві кло­по­ти.

11, 15, 20, 25, 31

14, 17, 22 Ви опи­ни­те­ся у са­мо­му цен­трі по­дій — і на ро­бо­ті, і в ко­лі ро­ди­ни. Але за­раз вам кра­ще не про­яв­ля­ти іні­ці­а­ти­ви, а зі скла­дни­ми пи­та­н­ня­ми ро­зі­бра­ти­ся у більш спри­я­тли­вий час. Не на­ма­гай­те­ся бо­ро­ти­ся з об­ста­ви­на­ми, що силь­ні­ші за вас. Ду­шев­ну гар­мо­нію від­но­вить до­ма­шній спо­кій.

1,2, 3, 11, 12, 20, 21, 29, 30

6,7, 8, 13, 14, 26, 27

Стрі­лець

По­ча­ток сер­пня — вда­лий для вас пе­рі­од, то­му вар­то ско­ри­ста­ти­ся на­го­дою і ма­кси­маль­но швид­ко за­кін­чи­ти по­то­чні спра­ви. Вмі­н­ня во­ло­ді­ти со­бою і роз­сла­бля­ти­ся до­по­мо­же вам на­при­кін­ці мі­ся­ця уни­кну­ти кон­флі­ктів і збе­рег­ти емо­цій­ний ба­ланс. Не від­мов­ляй­те со­бі у при­єм­них по­ку­пках і ра­до­щах.

+1, 4, 13, 18, 23, 28, 31

3, 8, 16

Ко­зе­ріг

Сер­пень спри­яє вашому осо­би­сті­сно­му зро­стан­ню і са­мо­ро­з­ви­тку. Про­бле­ми й три­во­ги об­хо­ди­ти­муть вас сто­ро­ною, тож і на ро­бо­ті, і вдо­ма все скла­да­ти­ме­ться якнай­кра­ще. Утім, не за­бу­вай­те про обе­ре­жність, осо­бли­во у фі­нан­со­вих пи­та­н­нях.

2, 6, 15, 20, 25, 29

14, 22

Во­до­лій

За­вер­ше­н­ня лі­та — най­кра­щий час за­бу­ти про обов’яз­ки й кло­по­ти і відпочити. Від­пус­тка до то­го ж убез­пе­чить вас від ві­ро­гі­дних тру­дно­щів у про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті. За­раз вам кра­ще при­ді­ли­ти увагу сі­мей­ним спра­вам і тур­бо­ті про ді­тей. Знай­діть час від­ві­да­ти лі­ка­ря.

+4, 9, 18, 23, 28, 31

7, 14, 22

Ри­би

Не про­яв­ляй­те прин­ци­по­вість у не­сут­тє­вих пи­та­н­нях, щоб не до­пу­ска­ти ускла­дне­н­ня у сто­сун­ках у ро­бо­чо­му колективі та вдо­ма. Сер­пень бу­де вда­лим у фі­нан­со­во­му від­но­шен­ні, тож ви мо­же­те за­пла­ну­ва­ти вла­шту­ва­н­ня жи­тла чи по­ку­пку по­бу­то­вої те­хні­ки. Зня­ти на­пру­же­н­ня допоможуть ве­чір­ні про­гу­лян­ки.

4, 5, 13, 14, 23, 24

1, 7, 20, 21, 22, 27, 28

Овен

Твор­чі ідеї та ді­ло­ві за­ду­ми на­ма­гай­те­ся ре­а­лі­зу­ва­ти у пер­шій по­ло­ви­ні мі­ся­ця. По­ча­ток сер­пня бу­де спри­я­тли­вим не тіль­ки у про­фе­сій­ній сфе­рі, аі в осо­би­стих сто­сун­ках. По­про­ща­ти­ся з лі­том кра­ще у від­пус­тці, від­по­чи­ва­ю­чи ра­зом із ро­ди­ною. Зваж­те на са­мо­по­чу­т­тя — можливі гор­мо­наль­ні збої че­рез вто­му. 3, 11, 16, 20, 28 – 30

6, 7, 15, 21, 25

Те­лець

На по­ча­тку мі­ся­ця можливі фі­нан­со­ві ри­зи­ки, тож будь­те обе­ре­жні у всіх гро­шо­вих опе­ра­ці­ях. У скла­дних пи­та­н­нях ви мо­же­те роз­ра­хо­ву­ва­ти на до­по­мо­гу дру­зів і рі­дних, дум­ку яких ці­ну­є­те. Для по­зи­тив­но­го на­строю уни­кай­те са­мо­тно­сті і знай­діть час для спор­ту.

4, 5, 13, 14, 22, 23, 31

6,7, 8, 20, 21, 26, 27

Бли­зня­та

Зір­ки ра­дять вам не пла­ну­ва­ти ні­чо­го ва­жли­во­го на сер­пень. Адже ко­жна спра­ва, за яку ви бра­ти­ме­те­ся, мо­же за­кін­чи­ти­ся не­про­гно­зо­ва­ним ре­зуль­та­том. По­кла­дай­те­ся на вла­сну ін­ту­ї­цію і збе­рі­гай­те спо­кій за будь-яких об­ста­вин. Звер­ніть увагу на тиск!

6,7, 8, 16, 24, 25

1,2, 3, 9, 10, 22, 23, 29, 30

Рак

Сер­пень обі­цяє бу­ти до­сить актив­ним і ди­на­мі­чним, тож го­тyй­те­ся що­дня від­сто­ю­ва­ти свої по­зи­ції на про­фе­сій­но­му те­ре­ні. Будь­те роз­ва­жли­ви­ми і не пу­скай­те­ся в аван­тю­ри — во­ни мо­жуть обер­ну­ти­ся ша­храй­ством. Щоб збе­рег­ти нер­ви, пра­кти­куй­те те­хні­ки роз­сла­бле­н­ня. А у ко­хан­ні — біль­ше смі­ли­во­сті!

9, 10, 18, 26, 27

4, 5, 11, 12, 24, 25, 31

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.