РУСЛАНА, спів­а­чка:

Zhinka - - Тема Номера -

— Укра­ї­на — моє дру­ге ім’я. За це сло­во я го­то­ва від­да­ти все! Ко­ли йо­го чую, ме­не пе­ре­пов­ню­ють не про­сто осо­бли­ві емо­ції, а надемоції. Люблю її за те, що ви­во­дить мою кра­ї­ну на уні­каль­ну і не­по­втор­ну по­зи­цію в усьо­му сві­ті. За те ав­тен­ти­чне, яке хоч іно­ді і втра­ча­є­ться, та зав­жди зна­хо­ди­ться. За те, що іно­ді від­би­ра­ють, та ми зав­жди це по­вер­та­є­мо на­зад. За те, що ні­ко­ли не вми­ра­ло і не вмре!

Що вже го­во­ри­ти за її кра­су! Мої улю­бле­ні мі­сця — Кар­па­ти та Львів, ко­трі за­ря­джа­ють не­ймо­вір­ною енер­гі­єю. У Льво­ві я на­ро­ди­ла­ся та на­вча­ла­ся, це рі­дне мі­сто, яке сфор­му­ва­ло мою осо­би­стість. Ме­ні з ди­тин­ства по­до­ба­ю­ться львів­ські ву­ли­чки, про­со­че­ні істо­рі­єю. Люблю про­хо­ди­ти повз кав’яр­ні з ма­лень­ки­ми сто­ли­ка­ми на ву­ли­ці, повз ве­ли­чні пам’ятни­ки та со­бо­ри. Це мі­сто тра­ди­цій і не­ймо­вір­ної ар­хі­те­кту­ри, у ньо­му гар­мо­ній­но по­єд­ну­є­ться істо­ри­чне ми­ну­ле та ве­ли­ке май­бу­тнє. Якщо го­во­ри­ти про Кар­па­ти, во­ни дав­но ста­ли для ме­не «мі­сцем си­ли». Са­ме там зна­хо­джу на­тхне­н­ня для му­зи­чних по­дви­гів. Ра­зом із мо­єю ко­ман­дою у Кар­па­тах ро­би­мо не­ймо­вір­ні ре­чі: ство­ри­ли сту­дію в го­рах та за­пи­су­є­мо но­вий аль­бом в аб­со­лю­тно екс­тре­маль­них, ек­зо­ти­чних умо­вах. Ек­стрим за­ра­ди му­зи­ки — це кру­то! До ре­чі, зав­дя­ки кар­пат­ській куль­ту­рі я опа­ну­ва­ла уні­каль­ний автентичний спів. Це ек­зо­ти­чна ма­не­ра го­ло­су та пла­сти­ки ті­ла, мо­ва гір, якою спів­а­ли ко­лись наші пра­щу­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.