ПЛЮСИ І МІНУСИ ПЕРЕБУВАННЯ ДИ­ТИ­НИ У ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ

Zhinka - - Актуально -

ПЕРЕВАГИ

Ви­хо­ва­н­ня са­мо­стій­но­сті. У колективі ди­ти­на швид­ше на­вчи­ться са­мо­стій­но їсти, одя­га­ти­ся, при­би­ра­ти за со­бою ігра­шки.

Ко­ле­ктив­на ро­бо­та і гру­по­ві ігри.

На­си­че­не спіл­ку­ва­н­ня з одно­лі­тка­ми.

Ди­ти­на вчи­ться ді­я­ти в рам­ках пра­вил, по­ва­жа­ти кор­до­ни ін­ших ді­тей

і до­ро­слих.

Роз­по­ря­док дня, гра­фік за­нять, рі­зно­бі­чний роз­ви­ток.

Твор­чі за­ня­т­тя і ви­сту­пи на свя­тко­вих ран­ках, кон­цер­тах. Ва­жли­ви­ми ета­па­ми є не ли­ше участь, але і під­го­тов­ка до свят.

Під­го­тов­ка до шко­ли.

МОЖЛИВІ НЕДОЛІКИ

Ча­сті­ші хво­ро­би.

Сум­нів­ний вплив ін­ших ді­тей.

Уні­фі­ко­ва­ний, уні­вер­саль­ний під­хід до усіх ви­хо­ван­ців.

Ри­зик не­до­гля­ду ви­хо­ва­те­ля за ди­ти­ною, не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня пра­ців­ни­ка­ми ДНЗ сво­їх обов’яз­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.