Від ав­то­но­мії до са­мо­стій­но­сті

Zhinka - - Вічні Цінності -

Фор­ми прав­лі­н­ня та вла­дні ін­сти­ту­ти УНР бу­ли про­пи­са­ні у Кон­сти­ту­ції 1918 ро­ку. Ке­рів­ним ор­га­ном бу­ла Цен­траль­на Ра­да, якій зві­ту­вав Ге­не­раль­ний се­кре­та­рі­ат, а рів­ність і не­упе­ре­дже­ність у су­спіль­стві збе­рі­гав Ге­не­раль­ний суд. Від черв­ня 1917 р. до сі­чня 1918 р. Цен­траль­на Ра­да ви­дає чо­ти­ри Уні­вер­са­ли — дер­жав­но-по­лі­ти­чні акти, гра­мо­ти-про­кла­ма­ції, що ви­зна­ча­ли по­лі­ти­чний ве­ктор Укра­їн­ської держави.

10 ЧЕРВ­НЯ 1917 р. — Пер­ший уні­вер­сал: де­кла­ру­вав про­го­ло­ше­н­ня ав­то­но­мії Укра­ї­ни у скла­ді Ро­сії, а укра­їн­ський на­род утвер­джу­вав як головне дже­ре­ло вла­ди.

3 ЛИПНЯ 1917 р. — Дру­гий уні­вер­сал:

про­го­ло­шу­вав, що оста­то­чну фор­му ав­то­но­мії Укра­ї­ни бу­де ви­рі­ше­но Уста­нов­чи­ми збо­ра­ми Ро­сії.

7 ЛИСТОПАДА

1917 р. — Тре­тій уні­вер­сал: про­го­ло­сив Укра­їн­ську На­ро­дну Ре­спу­блі­ку, вла­да в якій на­ле­жить Цен­траль­ній

Ра­ді та Ге­не­раль­но­му се­кре­та­рі­а­то­ві.

9 СІ­ЧНЯ 1918 р. — Че­твер­тий уні­вер­сал: де­кла­ру­вав не­за­ле­жність Укра­ї­ни. УНР про­го­ло­шу­вав віль­ною, су­ве­рен­ною дер­жа­вою укра­їн­сько­го народу.

Оль­га Го­ло­ве­цька

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.