БЬЮТІ-КОНТРОЛЬ Як збе­рі­га­ти ко­сме­ти­ку влі­тку

ПІ­СЛЯ КРЕМУ ПОЧЕРВОНІЛО ОБЛИЧ­ЧЯ? ВІД ТУШІ З ОЧЕЙ ПОТЕКЛИ СЛЬОЗИ? ЯКЩО РА­НІ­ШЕ ТА­КИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВИНИКАЛО — НЕ ПОСПІШАЙТЕ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВИРОБНИКА. ЛУЩЕННЯ ШКІРИ, ІН­ШІ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ МО­ЖУТЬ ВИНИКАТИ НЕ ТІЛЬ­КИ ЧЕ­РЕЗ НЕЯКІСНУ КО­СМЕ­ТИ­КУ, А Й ТО­МУ, ЩО ВИ НЕПРА

Zhinka - - Краса -

Біль­шість де­ко­ра­тив­ної ко­сме­ти­ки та за­со­бів до­гля­ду за шкі­рою мо­жна три­ма­ти влі­тку і за кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри. Але ко­ли стов­пчик тер­мо­ме­тра що­дня не­у­хиль­но пов­зе вго­ру — тем­пе­ра­ту­ра у кім­на­ті мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти ма­кси­маль­но при­пу­сти­мі для ко­сме­ти­ки +25°С. Як збе­рі­га­ти ко­сме­ти­ку у спе­ку?

1 Кра­ще по­мі­сти­ти ко­сме­ти­ку у хо­ло­диль­ник, але не у мо­ро­зиль­ну ка­ме­ру. Опти­маль­ний ва­рі­ант — по­ли­чка на двер­ця­тах. 2 Пе­ред ви­ко­ри­ста­н­ням крему, ма­ски, ло­сь­йо­ну чи то­ні­ку по­трі­бно да­ти їм на­грі­ти­ся до кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри чи ро­зі­грі­ти у до­ло­нях — клі­ти­ни шкіри по­га­но спри­йма­ють хо­ло­дні за­со­би.

3 Влі­тку осо­бли­во ва­жли­во на­би­ра­ти кре­ми, емуль­сії, си­ро­ва­тки шпа­те­ля­ми чи ло­па­тка­ми, щоб во­ни дов­ше не псу­ва­ли­ся. Мо­жна за­мі­ни­ти їх на ва­тні па­ли­чки.

4

Якщо не­має аплі­ка­то­ра або про­сто по­до­ба­є­ться на­но­си­ти осно­ву, ті­ні, пу­дру паль­ця­ми — ру­ки пе­ред цим по­трі­бно гар­но ви­ми­ти та опі­сля про­тер­ти верх­ній шар за­со­бу су­хою чи­стою сер­ве­ткою або ва­тною па­ли­чкою.

5

Де­які ком­па­нії для за­зна­че­н­ня да­ти ви­ро­бни­цтва за­со­бу ви­ко­ри­сто­ву­ють ли­ше їм зро­зумі­лі мар­ку­ва­н­ня. То­му, якщо не зов­сім ясно, ко­ли бу­ло ви­пу­ще­но пар­фу­ми, крем або ко­ре­ктор, кра­ще звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою до кон­суль­тан­та. Або й обра­ти ін­ший за­сіб — у та­ких пи­та­н­нях кра­ще не ри­зи­ку­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.