Ди­тя­чий СТО­ЛИК

ТРІШКИ ВПРАВНОСТІ РУК — І СТАРИЙ ПИСЬМОВИЙ СТІЛ ОТРИМАЄ НО­ВЕ ЖИ­Т­ТЯ. ЧА­СОМ ДО­СТА­ТНЬО ПРО­СТО ОСВІЖИТИ ФАРБИ!

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

на­жда­чний па­пір се­ре­дньої та дрі­бної зер­ни­сто­сті ма­ляр­на стрі­чка вайт-спі­рит ґрунт акри­ло­вий для де­рев’яних по­вер­хонь шпа­клів­ка та гу­мо­вий шпа­тель для її на­не­се­н­ня акри­ло­ва фар­ба для де­рев’яних по­вер­хонь на­пів­глян­це­ва бі­ло­го ко­льо­ру акри­ло­вий лак на­пів­ма­то­вий для де­рев’яних по­вер­хонь пен­зли­ки, ва­ли­ки та ло­ток для на­не­се­н­ня акри­ло­вої фарби й ла­ку шу­ру­по­верт та сто­ляр­ні ін­стру­мен­ти для зби­ра­н­ня ме­блів 1 Вийня­ти ви­сув­ні ящи­ки, зня­ти двер­ця­та, ро­зі­бра­ти старий стіл. Аку­ра­тно скла­сти всі шу­ру­пи та фур­ні­ту­ру в окре­му ко­роб­ку.

2 Де по­трі­бно — зня­ти шар ста­ро­го ла­ку чи фарби на­жда­чним па­пе­ром се­ре­дньої зер­ни­сто­сті. По­тім обро­би­ти всі по­верх­ні, які фар­бу­ва­ти­ме­те, дрі­бно­зер­ни­стим.

3 Ре­тель­но очи­сти­ти стіл і всі де­та­лі від бру­ду й пи­лу (мо­жна до­да­тко­во зне­жи­ри­ти їх по­верх­ні спир­том), на­не­сти шар ґрун­ту (кра­ще пен­злем) і да­ти йо­му пов­ні­стю ви­со­хну­ти.

4

Гу­мо­вим шпа­те­лем за­ма­ску­ва­ти шпа­клів­кою трі­щи­ни та ско­ли. Ко­ли ви­со­хнуть — за­шлі­фу­ва­ти мі­сця на­не­се­н­ня дрі­бно­зер­ни­стим наж­ да­чним па­пе­ром, ви­да­ли­ти пил і зно­ву обро­би­ти по­верх­ню ґрун­тів­кою.

5 На­ли­ти по­трі­бну кіль­кість бі­лої фарби (мо­жна обра­ти по­трі­бний від­ті­нок) у ло­ток і на­не­сти на стіль­ни­цю пер­ший шар фарби.

6

Пі­сля то­го, як пер­ший шар фарби пов­ні­стю ви­со­хне, злег­ка за­шлі­фу­ва­ти йо­го дрі­бно­зер­ни­стим на­жда­чним па­пе­ром, щоб зро­би­ти по­верх­ню іде­аль­но гла­день­кою. Ви­да­ли­ти пил і по­кри­ти стіль­ни­цю ще одним ша­ром фарби. За по­тре­би по­вто­ри­ти кіль­ка ра­зів. Так са­мо по­фар­бу­ва­ти всі де­та­лі, осо­бли­во ре­тель­но — фа­са­дні.

7

Пі­сля то­го, як де­та­лі сто­ли­ка бу­де по­фар­бо­ва­но і фар­ба ви­сох­ не — по­кри­ти фа­са­дні та стіль­ни­цю дво­ма­трьо­ма ша­ра­ми ла­ку, да­ю­чи ко­жно­му про­со­хну­ти.

8 Аку­ра­тно зі­бра­ти стіл, на­ві­си­ти двер­ця­та, вста­ви­ти ящи­ки.

Ган­на Терн

3 2

5

4

8

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.