КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

На­та­лія КАЗАРЯН, пси­хо­лог:

Zhinka - - Психологія -

Лю­ди­на, пе­ре­бу­ва­ю­чи в ста­ні за­хи­сту, ча­сто ре­а­гує на те, що від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло до­во­лі сте­ре­о­ти­пно, без звер­не­н­ня до осо­би­сто­го до­сві­ду, му­дро­сті, без усві­дом­ле­н­ня вла­сних по­чут­тів. Але в осно­ві пси­хо­ло­гі­чно­го за­хи­сту має при­жи­ти­ся ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті чі­тко­го по­ді­лу осо­би­стих і чу­жих пси­хо­ло­гі­чних меж, що є ви­зна­чаль­ною ри­сою зрі­лої осо­би­сто­сті.

Лю­ди­ні, яка не усві­дом­лює свої ме­жі і, як на­слі­док, по­ру­шує кор­до­ни ін­ших, скла­дні­ше як у зви­чай­но­му спіл­ку­ван­ні, так і в жит­ті за­га­лом. Вона не знає, чо­го хо­че, ча­сто обра­жа­є­ться на ін­ших, не мо­же при­йма­ти рі­ше­н­ня і ро­би­ти вибір. Для неї ва­жли­во отри­му­ва­ти по­ра­ди та схва­ле­н­ня збо­ку, і во­дно­час лег­ко при­йма­ти рі­ше­н­ня замість ін­ших, пра­гну­чи їм до­по­мог­ти. Та­кі лю­ди ча­сто від­чу­ва­ють по­чу­т­тя про­ви­ни. Їх до­ла­ють су­пе­ре­чли­ві емо­ції, їм скла­дно ясно ви­слов­лю­ва­ти свої ба­жа­н­ня та по­чу­т­тя. Лю­ди «без меж» не вмі­ють від­мов­ля­ти ін­шим і від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва.

Свої пси­хо­ло­гі­чні ме­жі ми усві­дом­лю­є­мо то­ді, ко­ли хтось на­ма­га­є­ться їх по­ру­ши­ти. На­при­клад, ко­ли да­ють оцін­ку сто­сов­но нашого ви­бо­ру пар­тне­ра по жи­т­тю або ж про­фе­сії, хо­бі, жи­тла та ін­шо­го, що ми від­чу­ва­є­мо? Швид­ше за все, про­тест, відчуття зло­сті й обу­ре­н­ня, або со­ром, три­во­гу, по­чу­т­тя про­ви­ни та са­мо­зни­ще­н­ня...

Умі­н­ня окре­слю­ва­ти ме­жі за­кла­да­є­ться в ди­тин­стві і роз­ви­ва­є­ться з до­сві­дом. За­хист кор­до­нів пе­ред­ба­чає, у пер­шу чергу, впев­не­ність у то­му, що ми зби­ра­є­мо­ся за­хи­ща­ти. Ко­ли ми самі се­бе не ро­зу­мі­є­мо, то наші ме­жі лег­ко до­сту­пні... Але! Ко­ли чі­тко усві­дом­лю­є­мо, що, на­при­клад, на­ша ро­бо­та — це аб­со­лю­тно зважений вибір, що вона при­но­сить нам ра­дість і за­до­во­ле­н­ня, а не сум­ні­ви і три­во­гу, то ре­а­гу­є­мо на сто­рон­ню оцін­ку до­ста­тньо врів­но­ва­же­но. Сво­є­рі­дним по­ка­зни­ком умі­н­ня від­сто­ю­ва­ти свої ме­жі є та­кож і вмі­н­ня ска­за­ти «ні». Адже ро­би­ти те, що нам не по­до­ба­є­ться, і не від­чу­ва­ти при цьо­му негативних емо­цій — не­мо­жли­во.

Тож не­об­хі­дно вчи­ти­ся фор­му­ва­ти чі­ткі пси­хо­ло­гі­чні ме­жі. Адже шлях до осо­би­сті­сної зрі­ло­сті — ро­зу­мі­н­ня вла­сно­го вну­трі­шньо­го сві­ту і від­окрем­ле­н­ня меж від­но­сно сві­то­гля­ду ін­ших.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.