ПО­ЧНІТЬ З РОЗПОВІДЕЙ

Zhinka - - Наші Діти -

Опи­суй­те, як про­хо­ди­ти­ме день у ди­тса­до­чку, чим ди­ти­на за­йма­ти­ме­ться, по­ка­жіть фо­то яскра­вих кла­сів з ігра­шка­ми. До­бре, якщо ви жи­ве­те по­ряд: на­ма­гай­те­ся ча­сті­ше гу­ля­ти по­бли­зу садочка, щоб ма­люк по­чав впі­зна­ва­ти мі­сце­вість, ба­чив ра­ді­сних ді­ток, які бав­ля­ться на ігро­во­му май­дан­чи­ку. Ада­пта­ція прой­де тим лег­ше, чим біль­ше зна­йо­мих де­та­лей ото­чу­ва­ти­ме ди­ти­ну від пер­ших днів за­нять. Ко­жну роз­по­відь за­вер­шуй­те сло­ва­ми про те, що по­тім при­йде ма­ма і ви по­вер­не­те­ся до­до­му — ди­ти­ні по­трі­бно за­сво­ї­ти, що роз­лу­ка не три­ва­ти­ме дов­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.