ЦІ­КА­ВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ

Zhinka - - Дозвілля -

Укра­їн­ське мі­сте­чко Ра­хів, роз­та­шо­ва­не се­ред Кар­пат, офі­цій­но вва­жа­є­ться гео­гра­фі­чним цен­тром Єв­ро­пи. А са­ма Укра­ї­на є най­біль­шою єв­ро­пей­ською дер­жа­вою, вся те­ри­то­рія якої гео­гра­фі­чно зна­хо­ди­ться в Єв­ро­пі.

На кон­кур­сі кра­си мов у Па­ри­жі 1934 ро­ку українська мо­ва по­сі­ла тре­тє мі­сце пі­сля фран­цузь­кої та пер­ської за та­ки­ми кри­те­рі­я­ми, як фо­не­ти­ка, ле­кси­ка, фра­зе­о­ло­гія, стру­кту­ра ре­чень. А за ме­ло­дій­ні­стю — дру­ге пі­сля іта­лій­ської.

На те­ри­то­рії Укра­ї­ни зо­се­ре­дже­но чверть усіх за­па­сів чор­но­зе­му на планеті.

Ав­тор пер­шої в сві­ті Кон­сти­ту­ції — укра­ї­нець Пи­лип Ор­лик. 5 кві­тня 1710 р. йо­го обра­ли геть­ма­ном за­по­розь­ко­го вій­ська. У цей же день він ого­ло­сив «Кон­сти­ту­цію прав і сво­бод вій­ська За­по­розь­ко­го». У США Кон­сти­ту­цію ухва­ли­ли 1787 ро­ку, у Фран­ції та Поль­щі — у 1791 ро­ці.

Пам’ятни­ки ві­до­мо­му укра­їн­сько­му по­е­то­ві Та­ра­су Шев­чен­ку вста­нов­ле­ні у 1200 мі­стах по всьо­му сві­ту.

Най­дов­ший му­зи­чний ін­стру­мент у сві­ті — це українська трем­бі­та. Її дов­жи­на мо­же ся­га­ти чо­ти­рьох ме­трів, а її зву­ки чу­тні більш ніж за де­сять кі­ло­ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.