Ми не чи­та­є­мо кни­ги, ми чи­та­є­мо се­бе у кни­гах

Zhinka - - Тема Номера -

Зда­є­ться, ще не­дав­но кни­го­ви­да­н­ня в на­шій кра­ї­ні бу­ло спра­вою не­по­трі­бною і не­при­бу­тко­вою, а які­сну кни­гу го­ді бу­ло зна­йти… То­му й осо­бли­во ра­ді­єш сьо­го­дні­шньо­му книж­ко­во­му бу­му, і під­ви­щен­ню пре­сти­жу чи­та­н­ня, і то­му, що хо­ча б ча­сти­на ба­тьків ро­зу­міє, що зви­чка чи­та­ти ви­хо­вує в ді­тях кри­ти­чне ми­сле­н­ня ще зма­ле­чку. Про те, яки­ми є ни­ні­шні чи­та­чі і яких істо­рій во­ни шу­ка­ють,— ми ви­рі­ши­ли по­го­во­ри­ти у пер­шо­му осін­ньо­му но­ме­рі жур­на­лу.

За да­ни­ми со­ціо­ло­гі­чних опи­ту­вань, біль­шість (60 від­со­тків) укра­їн­ців ви­зна­ють, що чи­та­н­ня спри­яє успі­ху в жит­ті. Ще біль­ше (80 від­со­тків) — вва­жа­ють, що ця зви­чка є скла­до­вою са­мо­ро­з­ви­тку. І це вже є зна­чною пе­ре­мо­гою кни­ги, ба на­віть — на­шою. Бо ж кни­ги ста­ють на­ши­ми най­кра­щи­ми дру­зя­ми, ко­трі ні­ко­ли не зра­дять. Во­ни да­ють від­по­віді на та­кі за­пи­та­н­ня, яких ми на­віть не ста­ви­ли. До них мо­жна звер­ну­ти­ся у будь-яку скла­дну хви­ли­ну жи­т­тя. Кни­ги до­зво­ля­ють нам ман­дру­ва­ти, ко­ли ми ма­є­мо за­ли­ша­тись удо­ма. Але і ми ма­є­мо бу­ти обе­ре­жни­ми з кни­гою і тим, що про­чи­та­є­мо в ній, адже сло­ва ма­ють вла­ду змі­ню­ва­ти нас. Упев­не­ні, ко­жен із нас — за­хо­пле­ний чи­тач, про­сто де­хто ще не зна­йшов сво­єї кни­ги…

Те­тя­на Лев

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.