АКТУАЛЬНО

Ана­лі­зу­є­мо пен­сій­ну ре­фор­му

Zhinka - - Тема Номера - Окса­на Па­шке­вич

Ули­пні пар­ла­мент прийняв за осно­ву роз­ро­бле­ний Ка­бмі­ном за­ко­но­про­ект № 6614 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до під­ви­ще­н­ня пен­сій», ко­трий фа­кти­чно дає старт пен­сій­ній ре­фор­мі в Укра­ї­ні. Опти­мі­сти­чна на­зва до­ку­мен­та не по­вин­на вво­ди­ти в ома­ну: фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня лі­тніх укра­їн­ців аж так не по­кра­щи­ться, а за­ро­би­ти пен­сію ста­не ще важ­че. Чле­ни уря­ду на­го­ло­шу­ють: зміни зро­блять на­ре­шті пен­сій­ну си­сте­му Укра­ї­ни со­ці­аль­но спра­ве­дли­вою. Однак, пі­сля де­таль­но­го ана­лі­зу за­ко­но­про­е­кту і до ньо­го, і до вла­ди ви­ни­кає ще біль­ше за­пи­тань.

ЛОЖКА МЕДУ

Уже від 1 жов­тня 2017 ро­ку ра­ні­ше при­зна­че­ні пен­сії обі­ця­ють пе­ре­ра­ху­ва­ти із ви­ко­ри­ста­н­ням по­ка­зни­ка се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти на рів­ні 3764,40 грн (востан­нє по­ді­бне осу­ча­сне­н­ня ма­ло мі­сце в 2012 ро­ці із за­сто­су­ва­н­ням по­ка­зни­ка 1197,91 грн). Це до­зво­лить під­ви­щи­ти і де­що ви­рів­ня­ти роз­мір пен­сій­них ви­плат, які при­зна­ча­лись у різні ро­ки. Для 5,6 млн стареньких роз­мір пен­сії зро­сте на су­му від 100 до 1000 грн. Однак одно­ча­сно від­со­ток вар­то­сті одно­го ро­ку стра­хо­во­го ста­жу зни­зи­ться з 1,35% до 1% (від цьо­го по­ка­зни­ка та­кож за­ле­жить кін­це­ва су­ма пе­ре­ра­хо­ва­ної пен­сії). Та­ке зни­же­н­ня оцін­ки ста­жу аж ні­як не ви­гі­дне тим, хто ви­хо­ди­ти­ме на пен­сію від по­ча­тку 2018 ро­ку (до кін­ця по­то­чно­го ро­ку пен­сії при­зна­ча­ти­му­ться ще з ура­ху­ва­н­ням ста­ро­го ко­е­фі­ці­єн­ту 1,35).

Ще з по­зи­тив­но­го — від жов­тня ска­со­ву­є­ться 15%-ове зни­же­н­ня пен­сій пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам. А роз­мір мі­ні­маль­ної пен­сії зро­сте з ни­ні­шніх 1312 грн до 1373 грн. В уря­ді за­пев­ня­ють: уже цьо­го­річ зро­ста­н­ня ви­плат тор­кне­ться май­же 9 млн з 11,9 млн пен­сіо­не­рів.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕ­РЕД КРЕДИТОРАМИ

Однак, про­по­ну­ю­чи змі­ни­ти під­хо­ди до пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня, уряд ке­ру­є­ться не про­сто ба­жа­н­ням під­ви­щи­ти пен­сії. Основ­на про­бле­ма — де­фі­цит бю­дже­ту Пен­сій­но­го фон­ду, який до­сяг за­хмар­них 141 млрд грн або 6% ВВП Укра­ї­ни. Кре­ди­то­ри ти­снуть: де­фі­цит не­об­хі­дно ско­ро­чу­ва­ти, а зна­чить, за­без­пе­чи­ти збіль­ше­н­ня над­хо­джень і еко­но­мію ви­да­тків ПФ.

У Ме­мо­ран­ду­мі між Укра­ї­ною та Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом Ки­їв ви­знав: низь­кий рі­вень спла­ти Єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску, не­спри­я­тли­ві де­мо­гра­фі­чні умо­ви та за­ста­рі­лі пен­сій­ні пра­ви­ла пі­дір­ва­ли ста­біль­ність пен­сій­ної системи. Рі­вень пен­сій­них ви­да­тків над­то ви­со­кий по­при низь­кий роз­мір біль­шо­сті пен­сій. При­чи­на — не­про­пор­цій­не зро­ста­н­ня кіль­ко­сті пен­сіо­не­рів що­до актив­ної ро­бо­чої си­ли. Укра­їн­ська сто­ро­на по­обі­ця­ла кре­ди­то­рам, що, у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, реформа за­без­пе­чить еко­но­мію ви­да­тків на рів­ні не мен­ше 3% ВВП.

Кри­те­рії, що на­да­ють право на мі­ні­маль­ну пен­сію, бу­дуть жорс­ткі­ши­ми, про­фе­сій­ні піль­ги на на­да­н­ня пен­сій ска­со­ву­ють».

15%-ове зни­же­н­ня пен­сій пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам ска­со­ву­є­ться, а мі­ні­маль­на пен­сія зро­стає».

Оче­ви­дно, що еко­но­ми­ти до­ве­де­ться са­ме на пен­сіо­не­рах.

Пла­ну­є­ться зву­зи­ти ді­а­па­зон мо­жли­во­стей за­вча­сно­го ви­хо­ду на пен­сію, зро­би­ти більш жорс­тки­ми кри­те­рії, які на­да­ють право на мі­ні­маль­ну пен­сію, від­мі­ни­ти про­фе­сій­ні піль­ги на на­да­н­ня пен­сій (крім вій­сько­вих), роз­ши­ри­ти ба­зу вне­сків на со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня. Реформа по­вин­на на­бра­ти чин­но­сті від 2018 ро­ку.

ЗАПРОПОНОВАНІ НОВАЦІЇ

ВІК І СТАЖ. Фор­маль­но уряд до­три­мав сло­ва і не збіль­шу­вав пен­сій­но­го ві­ку, але фа­кти­чно цей крок за­ву­а­льо­ва­но стрім­ким збіль­ше­н­ням стра­хо­во­го ста­жу. Пен­сія за ві­ком у 60 при­зна­ча­ти­ме­ться ли­ше тим, чий стра­хо­вий стаж у 2018 ро­ці бу­де 25 ро­ків (ни­ні — 15 ро­ків), а в 2028 ро­ці — усі 35 ро­ків. Якщо ста­ном на 2018 рік ста­жу від 15 до 25 ро­ків, а на 2028 рік, від­по­від­но, від 25 до 35 ро­ків — пен­сіо­не­ром мо­жна бу­де ста­ти ли­ше у 63 ро­ки. Усім ін­шим до­ве­де­ться пра­цю­ва­ти до 65-рі­чно­го ві­ку, щоб за­ро­би­ти що­най­мен­ше 15 ро­ків ста­жу. Осо­бам, які не ма­ти­муть 15 ро­ків стра­хо­во­го ста­жу, пі­сля 65 ро­ків при­зна­ча­ти­ме­ться не пен­сія, а зна­чно скром­ні­ша со­ці­аль­на до­по­мо­га. СПЕЦПЕНСІЇ І ПЕН­СІЇ ЗА ВИСЛУГОЮ РО­КІВ від­мі­нять, у то­му чи­слі для пра­ців­ни­ків ми­тниць, про­ку­ра­ту­ри, осві­ти, охо­ро­ни здо­ров’я, соц­за­хи­сту та ін­ших ка­те­го­рій, окрім вій­сько­во­слу­жбов­ців (сто­су­є­ться май­бу­тніх пен­сіо­не­рів, ни­ні­шніх по­збав­ля­ти не бу­дуть).

ГІРСЬКІ НАДБАВКИ зни­зять. Ті, хто пра­цю­ють або ме­шка­ють у гір­ських на­се­ле­них пун­ктах, отри­ма­ють на­дбав­ку до пен­сії у роз­мі­рі 20% від про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для не­пра­це­зда­тних. (Ни­ні допла­та ста­но­вить 20% від пен­сії). ЧОРНОБИЛЬЦІ 4 КАТЕГОРІЇ по­збав­ля­ю­ться до­да­тко­вої пен­сії за шко­ду, за­по­ді­я­ну здо­ров’ю («за­днім чи­слом», від 2015 ро­ку).

На­да­є­ться мо­жли­вість КУПИТИ У ДЕР­ЖА­ВИ ДОДАТКОВО ДО 2 РО­КІВ СТРА­ХО­ВО­ГО СТА­ЖУ, спла­тив­ши со­ці­аль­ні вне­ски з під­ви­ще­ним ко­е­фі­ці­єн­том (1,5 або 2). Ви­хо­дя­чи з ни­ні­шньої мі­ні­маль­ної став­ки ЄСВ, 1 рік ста­жу обі­йде­ться в 16896 грн, 2 ро­ки — 25344 грн.

МІ­НІ­МАЛЬ­НА ПЕН­СІЯ НА РІВ­НІ 40% від мі­ні­маль­ної зар­пла­ти, але не мен­ше про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, га­ран­ту­є­ться жін­кам/чо­ло­ві­кам, які пі­сля до­ся­гне­н­ня 65 ро­ків ма­ють 30/35 ро­ків стра­хо­во­го ста­жу.

РОЗВАНТАЖИТИ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

Ни­ні пен­сії для тих, хто ра­ні­ше пра­цю­вав на шкі­дли­вих ви­ро­бни­цтвах, від­шко­до­ву­ють під­при­єм­ства. Це про­по­ну­є­ться ска­су­ва­ти, щоб на­то­мість ком­па­нії спла­чу­ва­ли під­ви­ще­ний ЄСВ. За осіб, які пра­цю­ють в осо­бли­во шкі­дли­вих та не­без­пе­чних умо­вах, допла­та ЄСВ ста­но­ви­ти­ме 15% (за­га­лом 37% ЄСВ). За ін­ших пра­ців­ни­ків, ко­трі пра­цю­ють у шкі­дли­вих умо­вах, допла­та ЄСВ ста­но­ви­ти­ме 7%.

До­да­тко­ві вне­ски ЄСВ від 1 сі­чня 2019 ро­ку за пра­ців­ни­ків, мо­лод­ших за 35 ро­ків, бу­дуть на­ко­пи­чу­ва­ти­ся на їх індивідуальних пен­сій­них ра­хун­ках. Так уряд роз­ши­рить ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня ЄСВ і збіль­шить над­хо­дже­н­ня до Пен­сій­но­го фон­ду.

Ско­ро­ти­ти де­фі­цит ПФ по­кли­ка­не і те, що ви­пла­ти ком­пен­са­ції ро­бо­то­дав­цям за ство­ре­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця здій­сню­ва­ти­му­ться не з бю­дже­ту Пен­сій­но­го фон­ду, а з бю­дже­ту Слу­жби зайня­то­сті. Так са­мо со­лі­дар­ну си­сте­му хо­чуть звіль­ни­ти від рі­зних доплат і ви­плат: до про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, на про­жи­т­тя ін­ва­лі­дам вій­ни та уча­сни­кам бо­йо­вих дій, від­шко­ду­ва­н­ня єди­но­го вне­ску за пра­цю­ю­чих ін­ва­лі­дів на під­при­єм­ствах УТОС, УТОГ то­що.

Тре­ба ро­зу­мі­ти, що цей за­ко­но­про­ект ще по­ви­нен бу­ти прийня­тим у дру­го­му чи­тан­ні. І йо­го фі­наль­на вер­сія ймо­вір­но бу­де сут­тє­во від­рі­зня­ти­ся від ка­бмі­нів­сько­го ва­рі­ан­ту. Однак хід ду­мок мо­жно­влад­ців зро­зумі­лий: вла­да на­ма­га­є­ться пе­ре­кла­сти цю про­бле­му на пле­чі са­мих пен­сіо­не­рів, які й так до­сі не роз­ко­шу­ва­ли. Те­пер же під удар по­па­дуть ті, хто з рі­зних при­чин не пра­цю­вав або зму­ше­ний був пра­цю­ва­ти офі­цій­но не оформ­ле­ним. А та­ких в Укра­ї­ні міль­йо­ни — за да­ни­ми КМУ, із 26 млн на­се­ле­н­ня ві­ком 18-60 ро­ків стра­хо­ві вне­ски на по­стій­ній осно­ві са­мі або за до­по­мо­гою дер­жа­ви спла­чу­ють ли­ше 12 млн осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.