ВА­ЖЛИ­ВО ЗНА­ЙТИ СВОЮ КНИЖ­КУ У СВІЙ МО­МЕНТ…

Zhinka - - Рі­зні Дум­ки -

Окса­на ЗЬО­БРО, ке­рів­ник від­ді­лу мар­ке­тин­гу та зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю, «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва».

Ж.: Хто і чо­му, на ва­шу дум­ку, за­раз чи­тає кни­ги?

При­чин для чи­та­н­ня — без­ліч. Чи­та­ють для са­мо­осві­ти, вдо­ско­на­ле­н­ня, за­до­во­ле­н­ня, щоб від­во­лі­кти­ся чи зба­га­ти­ти­ся, за­ра­ди гар­но­го сю­же­ту чи мо­ви, щоб бу­ти в кон­текс­ті, щоб не ну­дно бу­ло їха­ти в ме­тро чи мар­шру­тці… І це чу­до­во, що є так ба­га­то мо­ти­вів чи­та­ти. І ще кра­ще, що для ко­жної на­го­ди мо­жна зна­йти свою іде­аль­ну книж­ку — нон-фі­кшн, лі­те­ра­ту­ра ви­со­кої по­ли­ці, ко­мі­кси, де­те­кти­ви то­що.

Ж.: Як по­ра­ди­те ви­би­ра­ти кни­гу? Книж­ки, як і чи­та­чі, — рі­зні. Не кра­щі й гір­ші, а са­ме рі­зні. І ва­жли­во зна­йти свою книж­ку у свій мо­мент. Ро­зу­мі­ти, що са­ме то­бі по­трі­бно тут і за­раз. Є та­кі книж­ки, які за­раз не за­хо­дять, але зре­зо­ну­ють че­рез рік чи два. І є ті, що по­тра­пив­ши в ру­ки у пра­виль­ний мо­мент, мо­жуть пе­ре­вер­ну­ти жи­т­тя. У цьо­му і є ма­гія чи­та­н­ня.

Ж.: Що ни­ні є най­більш за­тре­бу­ва­ним на су­ча­сно­му укра­їн­сько­му книж­ко­во­му рин­ку?

За­раз укра­їн­ське кни­го­ви­да­н­ня актив­но роз­ви­ва­є­ться — і це чу­до­во. За­пов­ню­ю­ться но­ві ні­ші, за­по­ча­тко­ву­ю­ться но­ві трен­ди. За­раз на хви­лі по­пу­ляр­но­сті нон-фі­кшн, мо­ти­ва­цій­на лі­те­ра­ту­ра, ілю­стро­ва­ні ви­да­н­ня для до­ро­сло­го чи­та­ча, книж­ки-кар­тин­ки для ді­тей. Адже укра­їн­ський чи­тач пра­гне ви­би­ра­ти най­кра­ще, які­сні ви­да­н­ня, які при­єм­но три­ма­ти в ру­ках і чи­та­ти. Він пра­гне роз­ви­ва­ти­ся і здо­бу­ва­ти но­ві зна­н­ня, ці­ка­ви­ться су­ча­сною укра­їн­ською і сві­то­вою лі­те­ра­ту­рою, но­ви­ми не­пе­ре­сі­чни­ми те­ма­ми, які акту­аль­ні са­ме за­раз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.