ТОП-5 ре­корд­сме­нів-ста­ро­дру­ків

Zhinka - - Вічні Цінності -

Ста­ро­дру­ки або Hand Press Druck (між­на­ро­дний тер­мін, що озна­чає книжки пе­рі­о­ду ру­чно­го дру­ку) — ви­да­н­ня, на­дру­ко­ва­ні від се­ре­ди­ни XV ст. до 1830 р., тоб­то від за­ро­дже­н­ня дру­кар­ства в Єв­ро­пі до за­про­ва­дже­н­ня вер­ста­тів. Укра­їн­ськи­ми вва­жа­ють ста­ро­дру­ки, які по­ба­чи­ли світ на етні­чних зем­лях, не­за­ле­жно від мо­ви чи шри­фту, пе­ре­ва­жно на ки­ри­ли­ці чи ла­ти­ні. Так, най­дав­ні­ши­ми на­зи­ва­ють ви­да­ні у 1574 р. у Льво­ві Іва­ном Фе­до­ро­ви­чем «Апо­стол» та «Бу­квар», на­дру­ко­ва­ні ки­ри­ли­чним шри­фтом цер­ков­но­слов’ян­ською мо­вою.

«Остро­ми­ро­ве Єван­ге­ліє» — най­дав­ні­ша ру­ко­пи­сна книж­ка, що збе­ре­гла­ся до­ни­ні. На­пи­са­не в 1056–1057 ро­ках за кня­зю­ва­н­ня в Ки­є­ві Ізя­сла­ва Яро­сла­во­ви­ча.

«Про­гно­сти­чна оцін­ка по­то­чно­го 1483 ро­ку…» — пер­ша дру­ко­ва­на книж­ка, ав­то­ром якої був укра­ї­нець за по­хо­дже­н­ням, до­ктор фі­ло­со­фії і ме­ди­ци­ни, ре­ктор Бо­лон­сько­го уні­вер­си­те­ту Юрій Дро­го­бич.

«Мо­ли­тви і Ча­со­слів» — пер­ша мі­ні­а­тюр­на книж­ка, на­дру­ко­ва­на 1642 ро­ку ви­дав­цем Львів­ської брат­ської шко­ли Ми­хай­лом Сльоз­кою. Ро­змі­ри ста­ро­дру­ку: 80х40 мм. Ро­змі­ще­ний у ньо­му текст від­по­від­ає су­ча­сним ви­мо­гам мі­ні­а­тюр­них ви­дань.

«Єван­ге­ліє, або бла­го­ві­стя бо­го­ду­хно­вен­них єван­ге­лі­стів» — най­біль­ший укра­їн­ський ста­ро­друк. Дов­жи­на то­му 51 см, ши­ри­на — 34, тов­щи­на — 9 см. Ви­да­ний цер­ков­но­слов’ян­ською мо­вою 1780 р. у По­ча­їв­ській лав­рі.

«Со­ло­пій та Хів­ря, або Го­рох при до­ро­зі» Пе­тра Гу­ла­ка­Ар­те­мов­сько­го по­ба­чи­ла світ у 1819 ро­ці в Хар­ко­ві й ста­ла пер­шою книж­кою, на­дру­ко­ва­ною укра­їн­ською мо­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.