ДРУКОВАНІ СВЯ­ТИ­НІ

Zhinka - - Вічні Цінності -

«ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ» — під­го­тов­ле­на гур­тком уче­них при Острозь­кій шко­лі, ви­да­на Іва­ном Фе­до­ро­ви­чем упро­довж 1580–1581 ро­ків у ма­є­тку ві­до­мо­го укра­їн­сько­го ма­гна­та та по­лі­ти­чно­го ді­я­ча кня­зя Ко­стян­ти­на Острозь­ко­го. Щоб пе­ре­свід­чи­ти­ся у до­сто­вір­но­сті текс­тів, Ко­стян­тин Острозь­кий спо­ря­див по­слів до Че­хії, Поль­щі, Мо­ско­вії, Бол­га­рії, Гре­ції, Па­ле­сти­ни, вів ли­сту­ва­н­ня з Все­лен­ським па­трі­ар­хом, ство­рив при Острозь­кій ака­де­мії спе­ці­аль­ну ко­мі­сію з пе­ре­кла­ду Свя­то­го Пи­сьма, за­лу­чив 72 пе­ре­кла­да­чів, гре­цьких уче­них. Ни­ні ві­до­мо про 250 збе­ре­же­них при­мір­ни­ків. Най­біль­ша до­бір­ка — 18 «Острозь­ких Бі­блій» — у На­ціо­наль­ній бі­бліо­те­ці Укра­ї­ни ім. В. Вер­над­сько­го.

«ТРЕБНИК» Пе­тра Мо­ги­ли по­ба­чив світ 1646 ро­ку зав­дя­ки дру­кар­ні Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. Це бо­го­слу­жбо­ва кни­га, що мі­стить текс­ти цер­ков­них служб, по­ря­док про­ве­де­н­ня мо­ли­тов і та­їнств, де­таль­ний ви­клад обря­дів, їх лі­тур­гій­не і ка­но­ні­чне зна­че­н­ня та до­гма­ти­чні на­ста­но­ви для свя­ще­ни­ків — щоб за­хи­сти­ти ре­лі­гій­ну обря­дність від хиб і по­ми­лок.

«БОГОГЛАСНИК» — збір­ка укра­їн­ських, бі­ло­ру­ських, поль­ських, ла­тин­ських ре­лі­гій­них пі­сень, ду­хов­них кан­тів і псал­мів. Упер­ше збір­ник на­дру­ко­ва­ний гре­ко-ка­то­ли­цьки­ми ре­да­кто­ра­ми в дру­кар­ні По­ча­їв­сько­го мо­на­сти­ря 1790 ро­ку. У тво­рах іде­ться і про ре­аль­ні істо­ри­чні по­дії, як-от на­пад тур­ків на По­ча­їв­ський мо­на­стир у 1675 ро­ці. Біль­шість текс­тів ано­нім­на. Сьо­го­дні «Богогласник» — бі­бліо­гра­фі­чна рід­кість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.