ДЖЕЙН ОСТІН: гор­дість та ро­ма­ни

Zhinka - - Постаті -

Пре­ве­ле­бний Джордж Остін, що ви­хо­ву­вав із дру­жи­ною во­сьме­ро ді­тей, на­пев­не й гад­ки не мав, що про­сла­вить їхнє сі­мей­ство не син, а донь­ка, ко­тра на­ро­ди­ла­ся 16 гру­дня 1775 ро­ку. Най­біль­ше Джейн дру­жи­ла зі стар­шою се­строю Ка­сан­дрою. Як жар­ту­ва­ла їхня ма­ти, «як­би Ка­сан­дрі на­мі­ри­ли­ся від­ру­ба­ти го­ло­ву, Джейн до­мо­гла­ся б то­го, щоб роз­ді­ли­ти її до­лю». Дів­ча­та бра­ли участь в ама­тор­ських те­а­траль­них ви­ста­вах, із за­до­во­ле­н­ням тан­цю­ва­ли на ба­лах та обго­во­рю­ва­ли по­тен­цій­них ка­ва­ле­рів. Го­стрий ро­зум та язи­чок Джейн ви­яви­ли се­бе ра­но, ко­ли во­на по­ча­ла по­ка­зу­ва­ти рі­дним пер­ші про­би пе­ра, — до­те­пні та май­стер­ні. До 24 ро­ків Джейн ство­ри­ла три пов­но­цін­них ро­ма­ни.

У тво­рах Остін так влу­чно та тон­ко опи­су­ю­ться сер­де­чні по­чу­т­тя — але са­ма во­на не зна­йшла до­стой­ної па­ри. Пле­мін­ник су­сі­дів, кра­сень Том Ле­фрой, був зму­ше­ний утри­му­ва­ти своїх чи­слен­них мо­лод­ших ро­ди­чів… Ще кіль­ка її ро­ма­нів теж не за­вер­ши­ли­ся сі­мей­ним ща­стям. За­ли­шив­шись у ста­ту­сі «старої ді­ви», жін­ка ста­ва­ла за­ле­жною від ба­тьків і стар­ших бра­тів. Та во­ни не пе­ре­шко­джа­ли її та­лан­то­ві, ба на­віть спри­я­ли. Са­ме брат Ген­рі до­міг­ся пу­блі­ка­ції її ро­ма­ну «Чу­т­тя й чу­тли­вість». І він мав гу­чний успіх — та спо­до­бав­ся на­віть мо­нар­шо­му сі­мей­ству.

Але не спо­ку­ша­ю­чись «со­ці­аль­ни­ми за­мов­ле­н­ня­ми», міс Остін пи­са­ла як хо­ті­ла й про­дов­жу­ва­ла про­во­ди­ти ба­га­то го­дин на день за сто­са­ми спи­са­них па­пір­ців, аж по­ки її не зве­ла до ліж­ка хво­ро­ба. 18 ли­пня 1817 ро­ку Джейн по­мер­ла на ру­ках у ко­ха­ної се­стри, за­ли­шив­ши по со­бі «Гор­дість та упе­ре­дже­н­ня», «Мен­сфілд-парк», «Ем­му» та ще кіль­ка бли­ску­чих ро­ма­нів, що й за­раз є обов’яз­ко­ви­ми до прочитання в усіх ан­глій­ських на­вчаль­них за­кла­дах, успі­шно екра­ні­зу­ю­ться, ре­тель­но ви­вча­ю­ться фа­хів­ця­ми й ма­ють міль­йо­ни при­хиль­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.